Symbol PF Cena děkana Pedagogické fakulty JU za mimořádně zdařilé diplomové a bakalářské práce v roce 2017

Komise pro posouzení mimořádně zdařilých diplomových a bakalářských prací, obhájených na PF JU v roce 2017, se shodla na velmi vysoké kvalitě všech prací, které byly do soutěže nominovány, a proto jednomyslně doporučila, aby byly diplomové práce hodnoceny ve dvou kategoriích: diplomové práce s přírodovědným zaměřením a diplomové práce se společenskovědním zaměřením (k nim s přihlédnutím k tématu byla zařazena 1 geografická práce). Bakalářské práce nebyly s ohledem na převahu společenskovědních témat (4 práce se společenskovědním tématem, pouze 2 práce s přírodovědným tématem) do dvou speciálních kategorií rozděleny.
Celkem bylo do soutěže nominováno 12 diplomových prací a 6 bakalářských prací.

 

Na návrh komise jmenované děkanem PF JU jsou Cenou děkana Pedagogické fakulty JU za mimořádně zdařilé diplomové a bakalářské práce v roce 2017 oceněny následující práce:

 

Diplomové práce s přírodovědným zaměřením:

 

1. místo

Bc. David Salcer (Učitelství Fn - In)

Počítačem podporovaná výuka fyziky na ZŠ

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.

K největším přednostem diplomové práce patří rozsáhlá projektová část, jejímž výstupem jsou originální a pečlivě zpracované tzv. interaktivní doplňky, v nichž jsou kombinovány přístupy didaktiky fyziky a didaktiky informatiky. Komise ocenila skvělou propojenost tématu práce s pedagogickou praxí.

 

2. místo

Bc. Lukáš Hejtmánek (Učitelství Fn - In)

Edukační web se zaměřením na experimentální výuku fyziky na 2. stupni základní školy

Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Komise velmi kladně hodnotila původnost tématu, neboť na základě analýzy dostupných webů pro experimentální výuku fyziky na ZŠ vytvořil autor originální edukační web, jehož přínos ověřil kvalitativním výzkumem. Byla to i okamžitá využitelnost výsledků diplomové práce v pedagogické praxi, která přispěla k vysoce pozitivnímu hodnocení.

 

3. místo

Bc. Josef Musil (Učitelství Fn - In)

Pojmové mapy a jejich využití ve výuce fyziky na ZŠ

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.

Diplomová práce velmi zdařile ukazuje na základě mnohostranného ověření jednu z možností, jak zatraktivnit a zefektivnit výuku fyziky na základní škole. Byl to zejména originální soubor didaktických materiálů, ověřený ve výuce na vybraných ZŠ, který spolu s kvalitní evakuací vedl komisi k výbornému hodnocení DP.

 

 

Diplomové práce se společenskovědním zaměřením:

 

1. místo

Bc. Jana Hátlová (Učitelství ČJn - VVn)

Postoje žáků staršího školního věku k výtvarnému umění

Vedoucí práce: Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

Komisi oslovila neobyčejná inspirativnost diplomové práce pro aktuální oborovou diskusi týkající se zprostředkování výtvarného umění. V práci je nadstandardně zpracovaná metodika výzkumu, včetně komparativní analýzy hypotéz a jejich následného vyhodnocení.

 

2. místo

Bc. Dominika Krinedlová (Učitelství Zn - Mn)

Optimalizace spádových obvodů základních škol ve správních obvodech ORP Prachatice a ORP Vimperk

Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

Komisi zaujala schopnost autorky plynule propojit analytickou a tzv. optimalizační část diplomové práce, v níž se podařilo skloubit aktuální demografické trendy a ekonomickou efektivitu regionálních škol s návrhem na jejich optimalizaci. Práce svými pečlivě zpracovanými závěry má velký potenciál pro uplatnění v praxi ve sledovaných regionech.

 

3. místo

Bc. Eva Šonková (Učitelství Zn - Ovn)

Fenomén uprchlictví a možnosti jeho využití v interaktivní výuce

Vedoucí práce: PhDr. Salim Murad, Ph.D.

Velmi zdařilé propojení vysoce aktuálního tématu migrace a uprchlictví s globálním rozvojovým vzděláváním a interkulturním vzděláváním vytvořily velmi zdařilý základ pro zpracování původních výukových materiálů k problematice uprchlictví, které je možné využít v pedagogické praxi. Zejména pro jejich aktuálnost a velmi pečlivé zpracování doporučila komise DP k ocenění.

 

 

Bakalářské práce:

 

1. místo

Sandrik Bednář (Mu - Hu)

Skauting v Nové Včelnici a Kamenici nad Lipou v první polovině 20. století

Vedoucí práce: PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

Komise ocenila v prvé řadě mimořádně zdařilé zpracování rozsáhlých pramenných materiálů a přínos zvoleného tématu k neprávem opomíjené regionální problematice vztahující se k dějinám každodennosti, konkrétně k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Komise připomněla i velké osobní zaujetí autora BP daným tématem, které je na textu celé práce zřetelné a nepřehlédnutelné.

 

2. místo

Anna Sedláková (AJu - Svu)

Vampires in English Literary History

Vedoucí práce: PhDr. Christopher Koy, MA, Ph.D.

Zajímavá komparativní analýza opřená o výborné znalosti primární a sekundární literatury a o originální literární interpretaci původního uměleckého textu patří k přednostem této inspirativní bakalářské práce. Komise ocenila i čtivost, poutavost, zároveň i přehlednost a plynulost textu celé práce.

 

3. místo

Jan Starec (Zu - Svu)

Československý stranický systém mezi roky 1918 až 1938 pohledem teorie konfliktních linií

Vedoucí práce: PhDr. Salim Murad, Ph.D.

Komise ocenila komplexnost přístupu ke zpracovávanému tématu i zevrubnou znalost odborné tuzemské i zahraniční literatury k vysoce specializovanému interdisciplinárnímu tématu. V neposlední řadě velmi kladně hodnotila komise vynikající jazykovou a stylistickou úroveň celé práce.

 

 

Zvláštní ocenění:

 

Bc. Jiří Tröstl (Učitelství HVn - Chn)

J. J. B. Münster: Sacrificium vespertinum, Augsburg 1729, unikátně dochovaná sbírka z kláštera v Borovanech

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D.

Diplomová práce je výrazným příspěvkem k zachování barokního hudebního dědictví v našem regionu. Komise zdůraznila naprosto výjimečnou pečlivost při finalizaci grafického výstupu sbírky a převedení skladeb do dnešní notace.

 

Autoři a autorky oceněných prací obdrží mimořádné stipendium či odměnu.

 

 

V Českých Budějovicích 25. 6. 2018

 

 

Členové hodnotící komise:

PhDr. Helena Pavličíková, CSc. - předsedkyně
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
Mgr. Karel Řepa, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

 

Děkan fakulty:

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.