Symbol PF Cena děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání v roce 2018

Komise pro posouzení mimořádně zdařilých diplomových prací, bakalářských prací a závěrečných prací celoživotního vzdělávání, obhájených na PF JU v roce 2018, se shodla na velmi vysoké odborné, metodologické, stylistické a didaktické kvalitě všech prací, které byly do soutěže nominovány, a proto jednomyslně doporučila, aby v tomto ročníku soutěže nebyla udělována jednotlivá pořadí (1., 2., 3. místo) vzhledem k odlišnosti a specifičnosti témat kvalifikačních a závěrečných prací.
Celkem bylo do soutěže nominováno 7 diplomových prací, 4 bakalářské práce a 8 závěrečných prací celoživotního vzdělávání.

 

Na návrh komise jmenované děkankou PF JU jsou Cenou děkanky Pedagogické fakulty JU za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání v roce 2018 oceněny následující práce:

 

Diplomové práce:

 

Šárka Kavková (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ)

Výtvarné vyjádření jako prostředek zjišťování znalostí vybraného tématu u žáků 1. stupně ZŠ

Vedoucí práce: PhDr. Jan Petr, Ph.D.

K největším přednostem diplomové práce patří nadstandardně zpracovaná metodika výzkumu, následná komparativní analýza vývoje dětské kresby a její vyhodnocení, opírající se o hlubokou znalost české a zahraniční literatury k danému tématu. Komise ocenila skvělou propojenost tématu práce s pedagogickou praxí, zejména s didaktikou prvouky a přírodovědy na 1. stupni základních škol.

 

Bc. Magdaléna Cihlářová (Učitelství Fn - Přn)

Formativní hodnocení metodou okamžité zpětné vazby ve výuce přírodopisu

Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.

Diplomová práce vyniká ve své teoretické části mimořádně zdařilým komplexním zpracováním odborné literatury, v části praktické pak detailní analýzou konkrétních příkladů k formativnímu hodnocení metodou okamžité zpětné vazby. Diplomová práce představuje aktuální příspěvek k inovaci pedagogické praxe na základních i středních školách.

 

Bc. Kateřina Doležalová (Učitelství ČJn - NJn)

Jazykové biografie žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich odraz ve výuce němčiny jako cizího jazyka

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.

Komise ocenila interdisciplinaritu zpracovávaného tématu, jeho vysokou aktuálnost a zároveň komplexnost v přístupu autorky k empirické části diplomové práce, jejíž podstatná část se odehrávala v rodinách žáků rakouských škol. Diplomová práce je zdařilým příspěvkem nejen k výuce cizího jazyka, ale i k výuce historie, ¨ v neposlední řadě i k interkulturní toleranci.

 

Bc. Michaela Čapková (Učitelství Fn - In)

Inovace RVP a ŠVP v závislosti na aktuálních trendech výuky ICT na ZŠ a víceletých gymnáziích

Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Komisi oslovila hluboká analýza současného stavu zkoumaného problému a propracovaný návrh inovace výuky. Diplomové práce vyniká inspirativností, neboť nalezne široké uplatnění jako vzorový materiál pro budoucí inovaci školních vzdělávacích programů zejména v oblasti výuky informatiky a digitální gramotnosti.

 

 

Bakalářské práce:

 

Michaela Malečková (AJu - Přu)

Učební styly žáků ve výuce přírodopisu

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.

Komise ocenila v prvé řadě mimořádně zdařile provedené empirické šetření včetně zevrubně zpracované části obsahující výsledky tohoto šetření. Komise připomněla hluboký vhled autorky do řešené problematiky a schopnost tvůrčí aplikace zadaného tématu na výuku přírodopisu.

 

David Fischböck (AJu - NJu)

Die deutsche Minderheit in Tschechien und ihre Thematisierung im Schulunterricht am Beispiel der Stadt Český Krumlov

Vedoucí práce: Mag. Robert Marchl

Originální zpracování velmi zajímavé problematiky s přesahem do řady oborů, které je podpořené vynikajícím jazykem a stylistikou – to vše patří k nesporným přednostem bakalářské práce. K výbornému hodnocení práce přispívá i její praktická část zaměřená na tematizaci historického problematiky ve školní výuce (například ve výuce dějepisu, německého jazyka, občanské výchovy, průřezových témat).

 

Autor a autorky oceněných diplomových a bakalářských prací obdrží mimořádné stipendium či odměnu ve výši 2.000,- Kč.

 

 

Závěrečné práce celoživotního vzdělávání:

 

Mgr. Veronika Burdová (CŽV – Učitelství fyziky pro SŠ)

Animovaná řešení fyzikálních úloh pro SŠ

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.

Závěrečná práce velmi zdařile ukazuje jednu z možností, jak zatraktivnit a zefektivnit výuku fyziky na střední škole. Autorce se podařilo vytvořit originální soubor problémových kvantitativních úloh a jejich řešení včetně didaktických poznámek. Přínos práce pro pedagogickou praxi je nesporný.

 

Bc. Kristýna Iroušková (CŽV – Učitelství pro MŠ)

Adaptace dítěte s odlišným mateřským jazykem do mateřské školy

Vedoucí práce: Mgr. Renata Jandová

Velmi aktuální téma a zároveň velmi potřebné téma, které se autorce podařilo zpracovat tak, že je ho možné okamžitě využít v mateřských školách a dalších předškolních zařízeních pro děti s odlišným mateřským jazykem. Vedle této nesporné přednosti závěrečné práce hodnotila komise velmi kladně i metodický materiál, včetně jeho tolik potřebné evaluace.

 

Mgr. Eliška Nováková (CŽV – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ)

Aktivity podporující práci s mapou za využití hry Postcrossing ve výuce vlastivědy u dětí mladšího školního věku

Vedoucí práce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Byl to zejména autorčin původní soubor didaktických materiálů, ověřený ve výuce na základní škole, který spolu s kvalitní evaluací vedl komisi k výbornému hodnocení této závěrečné práce, která představuje zdařilou ukázku inovace výuky vlastivědy. Zároveň je tato práce důkazem, jak lze prostřednictvím výukových netradičních aktivit uplatňovat mezipředmětové vztahy na 1. stupni ZŠ.

 

 

V Českých Budějovicích 26. 6. 2019

 

 

Členové hodnotící komise:

PhDr. Helena Pavličíková, CSc. – předsedkyně
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
Mgr. Karel Řepa, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

 

Děkanka fakulty:

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

 

Cena děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání v roce 2018 – dodatek