Symbol PF Cena děkanky Pedagogické fakulty JU za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání

Kategorie

  1. výzkum
  2. didaktické práce
  3. teorie, historie, přehled
  4. ostatní

 

Výsledky

Bakalářské práce:

 

Kategorie „A“

1. místo

Petra Hypšová (P16747)

„Psychosociální determinanty emoční inteligence u příslušníků Policie ČR“

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Sylvie Štindlová, Ph.D.

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnými vztahy mezi psychosociálními determinantami a emoční inteligencí u příslušníků Policie České republiky. V teoretické části je popsána emoční inteligence, pětifaktorový model osobnosti a psychosociální determinanty emoční inteligence u příslušníků policie. Empirická část si klade za cíl vypočítat, z kolika faktorů je tvořená emoční inteligence měřená dotazníkem SEIS, dalším cílem je porovnat, zda existují rozdíly v celkové emoční inteligenci a jejích faktorech mezi Policií ČR a běžnou populací. U policie jsou následně zjišťovány vztahy mezi demografickými charakteristikami a osobnostními rysy (měřeny dotazníkem NEO-FFI) spolu s celkovou emoční inteligencí. Výzkumný vzorek je tvořen celkem 531 respondenty starších 18 let. Výzkumný soubor je rozdělen na Policii ČR (N = 222) a běžnou populaci (N = 309). Výsledky výzkumu neprokázaly existenci statisticky signifikantního rozdílu mezi Policií ČR a běžnou populací v celkové emoční inteligenci. Byl však nalezen významný rozdíl ve faktoru Porozumění vlastním emocím a emocím druhých a faktoru Využití emocí k řešení problémů mezi Policií ČR a běžnou populací. Ve faktoru Regulace vlastních emocí a emocí druhých nebyl odhalen žádný statisticky signifikantní rozdíl. Nebyly objeveny ani signifikantní rozdíly či vztahy mezi věkem, vzděláním a pohlavím policistů a jejich celkovou emoční inteligencí. Významným zjištěním bylo nalezení vztahů mezi všemi osobnostními dimenzemi dle Big Five a celkovou emoční inteligencí u příslušníků Policie ČR.

Hodnocení komise:
Předložená bakalářská práce svým rozsahem a úrovní zpracování vysoce přesahuje požadavky kladené na tento typ prací. Pro její ohodnocení jako špičkové práce, která si zaslouží zvláštní uznání děkanky PF JU, hovoří především následující parametry textu: – 1. teoretická část práce se opírá o rozsáhlé literární zdroje, přičemž autorka využívá nadstandardně zdroje zahraniční (126 publikací, z toho 95 zdrojů zahraničních, a to většinou aktuálních), – 2. výzkumná část práce využívá kvalitního statistického zpracování dat získaných od více než 500 respondentů), – 3. výzkum byl aplikačně zaměřen na oblast personální práce v prostředí Policie ČR a má využití v praxi.

 

Kategorie „B“

1. místo

Kateřina Marešová (P19315)

„Inovativní přístupy k výuce moderních dějin na ZŠ s využitím orální historie“

Vedoucí práce: Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá inovativními přístupy a metodami výuky moderních dějin na 2. stupni ZŠ. V teoretické části autorka nejprve přibližuje problematiku výuky moderních dějin a analyzuje její stav na českých školách. Následně se zaměřuje na prozkoumání možnosti využití metody orální historie (zejména formou vyprávění příběhu pamětníkem, či rozhovorem s ním) či heuristických metod při výuce dějin 2. poloviny 20. století, a dále také na možnosti zapojení audiovizuálních technik (fotografie, video, dokumentární film). Praktická část vychází z kvalitativního výzkumu zaměřeného na práci skupiny žáků zapojených do projektu Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum. Žáci se v rámci projektu seznamují s životními osudy pamětníků ze svého blízkého okolí, poté dohledávají k těmto životním příběhům historické materiály, jež následně zpracovávají (např. formou psané reportáže či videodokumentu) ve finální výstup, který veřejně prezentují. Autorka ve svém výzkumu kombinuje techniku zúčastněného pozorování práce žáků a rozhovorů s nimi, přičemž se zaměřuje zejména na to, zda a jaký vliv má účast v projektu na samotné žáky.

Hodnocení komise:
Práce pojednává o velmi aktuální a smysluplné problematice výuky moderních dějin na základních školách. Téma je v teoretické části dobře exponováno a komplexně zmapováno při využití široké škály validních odborných zdrojů, ale také aktuálních didaktických materiálů a výsledků předchozích výzkumných šetření na dané téma. Na tento základ pak autorka navazuje vlastním empirickým výzkumem, zahrnujícím funkční kombinovaný design a validně interpretované výsledky. Zejména z těchto důvodů je práce navrhována na ocenění. Předložený text po stránce obsahové i formální představuje přesvědčivý celek směřující k implementaci daných poznatků do výchovně-vzdělávací praxe.

 

Kategorie „C“

1. místo

Jaromír Potužák (P19305)

„Proměny a styl výuky dějepisu na sušické střední škole a gymnáziu v letech 1953–1971“

Vedoucí práce: PhDr. Jitka Máchalová, Ph.D.

Anotace:
V souvislosti se společenskými a politickými změnami, které přineslo převzetí moci komunistickou stranou v roce 1948, se v následujících letech velmi dynamicky proměňovaly názory na úlohu středního školství a způsob výuky humanitních oborů. Cílem předkládané práce je na příkladu Jedenáctileté střední školy Sušice, Střední všeobecně vzdělávací školy Sušice a Gymnázia Sušice dokumentovat, jak se zde v letech 1953 až 1971 proměňovala výuka dějepisu. Použitím především metody orální historie, s jejíž pomocí bylo získáno autentické vyprávění absolventů či vzpomínky učitelů, byly sestaveny jakési dějiny výuky dějepisu s přihlédnutím na obecný vývoj v celé republice, případně na vývoj na jiné škole tohoto typu nacházející se v regionu za použití komparativní metody. Vzhledem k využití vyprávění pamětníků bylo možné do práce zakomponovat v omezené míře i dějiny každodennosti ve škole. Práce je doplněna i stručnou historií školy a dějinami výuky dějepisu na všeobecně vzdělávacích školách v Československu.

Hodnocení komise:
Předložená bakalářská práce je velmi kvalitně zpracována, neobsahuje žádné nedostatky ani ve formálním zpracování, ani v obsahové rovině. Pro její ohodnocení jako špičkové práce, která si zaslouží zvláštní uznání děkanky PF JU, hovoří především následující parametry textu: – téma je sice vymezeno regionálně, ale autorovi se podařilo problematiku zařadit vynikajícím způsobem do širšího celospolečenského kontextu – 1. text je tak příspěvkem nejen k poznání dějin regionálního školství, ale celého systému vzdělávání v dané etapě dějin – 2. autorovi se podařilo získat nesmírné množství autentických a originálních zdrojů informací a náležitě je v textu vytěžit, text tak uchovává v koncentrované a systematické podobě zdroje informací, které budou v budoucnosti jen velmi obtížně dostupné, nebo zcela zaniknou.

 

 

Diplomové práce

 

Kategorie „A“

1. místo

Rupa Thapa

„ 'The difference here is that we add more tomato sauce', From entrepreneurial journey to the integration experience of Nepalese migrants in České Budějovice: A Case study.“

Vedoucí práce: PhDr. Salim Murad, Ph.D.

Anotace:
This paper is a case study about Nepalese migrants living in České Budějovice through the lens of entrepreneurship and integration. Both the aspects of entrepreneurship and integration are of equal significance for this research work. České Budějovice is an interesting place for a case study on migrants because of the homogenous nature of the city. The indian restaurants run by Nepalese entrepreneurs have appeased the locals in České Budějovice and also have successfully expanded their business to a few other cities in Czech Republic. The findings of my research from the in-depth interviews with 3 Nepalese migrant entrepreneurs living in České Budějovice suggested that the Nepalese migrants primarily chose a path of self employment as a result of the pull factors such as (need for achievement, locus of control and their risk taking behaviour). The results for the integration part of my paper constitutes the response gathered from the in-depth interviews with 23 Nepalese migrants in České Budějovice. The findings suggests that the level of integration of the Nepalese migrants living in České Budějovice is highly influenced by their Czech language skills, length of stay, residency status, educational qualifications and their profession. The Nepalese migrants seemed to be integrated into the economic sector the most compared to other dimensions like socio-cultural, political factors. The results suggested that the main reason for the economic integration of the Nepalese is because of the priorities the Nepalese have, (their main goal is to work, earn and save money) as their primary focus is on building economic stability and other dimensions of integration gets less attention. All the respondents shared that having czech language skills is of paramount importance for the smooth integration of migrants.

Hodnocení komise:
Autorka se věnuje velmi neobvyklému tématu integrace a podnikání nepálské menšiny v České republice, čímž je její práce jedinečná. Tím, že spontánně pronikla do českobudějovické nepálské komunity, podařilo se jí vytvořit velmi autentický text. Lze předpokládat, že předložená práce bude v budoucnu cennou studijní literaturou nejen pro nově příchozí nepálské občany, ale i pro jiné národnosti. Práce je psána velmi čtivě. Tuto práci navrhuje komise pro její originalitu a další reálné uplatnění na cenu děkanky PF JU.

 

Kategorie „B“

1. místo

Mgr. Tereza Míková (P13142)

„Práce s texturou v experimentálních výtvarných činnostech na 1. stupni ZŠ“

Vedoucí práce: Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

Anotace:
Teoreticko-projektová práce se zabývá povrchovými kvalitami objektů ve výtvarné tvorbě a jejich využitím v předmětu výtvarná výchova. Teoretická část se zaměřuje na obecný vhled do problematiky a předkládá konkrétní příklady práce s texturou ve volné, užité a architektonické tvorbě. Dále analyzuje několik příkladů lekcí z oborových didaktik zaměřených na využití textury ve výtvarných činnostech. Projektová část práce rozpracovává sedm logicky návazných lekcí výtvarné výchovy, řešících téma textury formou experimentálních činností vhodných pro 1. stupeň základních škol.

Hodnocení komise:
Práce Terezy Míkové představuje velmi kvalitně a komplexně zpracovanou tematickou rešerši s přesahem do pedagogické praxe. Samotné didaktické zaměření a praktické výstupy práce vykazují nadstandardní zpracování a výsledky. Práce tak jako celek představuje dobrou inspirační platformu pro tvůrčí uchopení originální tématiky s výrazným edukačním potenciálem. Pro navržení na Cenu děkanky hovoří zejména autorčiny konkrétní ukázky práce s texturou, které jsou zcela v souladu se záměry současného výtvarně vzdělávacího kurikula.

 

Kategorie „C“

1. místo

Mgr. Ondřej Novák (P17212)

„London in Contemporary British Fiction“

Vedoucí práce: PhDr. Alice Sukdolová, Ph.D.

Anotace:
Práce se zabývá romány předních současných britských prozaiků Iana McEwana a Martina Amise, kteří svá díla situovali do hlavního města Spojeného království. Práce nejprve v teoretické části představí Londýn jako multikulturní centrum i jako dějiště významných historických událostí a dále se zaměří na pojetí prostoru velkoměsta v románech Iana McEwana Sobota a Pokání ve srovnání s autorovými dřívějšími díly, která se v Londýně odehrávají. Další kapitola porovná obraz Londýna v díle Iana McEwana s románem Martina Amise Londýnská pole a pokusí se definovat poetiku a odlišnost ztvárnění prostředí v pojetí obou autorů. Teoretickým základem studie prostoru a prostředí bude titul Urban Space and Representation (Balshaw, Kennedy). Teoretická východiska budou v jádru práce aplikována na dílo Iana McEwana, případně na román Martin Amise Londýnská pole.

Hodnocení komise:
Práce je především vysoce nadstandardně zpracovanou srovnávací studií dvou britských spisovatelů současnosti – Iana McEwana a Martina Amise, kteří děj svých literárních děl soustřeďují do významného evropského velkoměsta. Z textu práce je patrné hluboké zaujetí autora danou problematikou, pečlivé studium nejen literárního díla obou autorů, ale rovněž faktografie Londýna od 14. století do současnosti. Z komparativní analýzy poté vyplývá role a význam městského prostředí v literatuře i ve vztahu k poznání a pochopení současných civilizačních problémů, které dokázal autor diplomové práce skvěle skloubit. K další řadě argumentů pro ocenění této práce Cenou děkanky patří autorovo hledání a následné nalézání historických a zároveň společenskopolitických a kulturních souvislostí, které se vztahují například k terorismu a migraci.

 

 

Závěrečné práce celoživotního vzdělávání

 

Kategorie „B“

1. místo

Mgr. Soňa Daňková (P17317)

„Mezipředmětové vztahy fyzika–přírodopis a jejich transformace do výuky na ZŠ“

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.

Anotace:
Předkládaná závěrečná práce se zabývá transformací mezipředmětových vztahů fyzika a přírodopis do výuky na základní škole. Práce se zaměřuje na téma Oko. Data byla získaná prostřednictvím dotazníkového šetření s žáky 9. tříd základní školy. Teoretická část práce obsahuje poznatky o mezipředmětových předmětech, projektové výuce a didaktické hře. Dále se zde nachází kapitola o výuce fyziky a přírodopisu na základní škole. Na ní navazují poznatky o oku z fyzikálního a přírodopisného hlediska. Praktická část obsahuje metodiku, výsledky pedagogické sondy a didaktickou hru s názvem Oko, kterou žáci spolu s autorkou vytvořili, testovali a hodnotili. Výsledky sondy ukazují, že žáky baví fyzika a přírodopis. Podle žáků tyto dva předměty spolu souvisí. Žáci se učí učivo společné jak pro fyziku, tak pro přírodopis raději odděleně v předmětech. Projektová výuka žáky baví a rádi by se jí účastnili častěji. Vzniklá didaktická hra byla žáky hodnocena kladně.

Hodnocení komise:
Práce je aktuální, integruje témata ze dvou přírodovědných oborů, které mnohdy nejsou chápány jako typické pro hledání společných témat, a to z přírodopisu a fyziky. Problematika zraku, stavby oka a fyziologie zrakového vnímání je v práci ukázána z pohledu obou jmenovaných oborů. Autorka dobře vystihla vzájemné souvislosti a na nich staví aktivity pro žáky. Cenné je, že se autorka snaží nalézt možnosti hlubšího zapojení žáků nejen do užití, ale i do vývoje vybraných aktivit – didaktické hry. Kladně komise hodnotila zejména ten fakt, že je proveden průzkum zájmu žáků o oba dva dotčené předměty, který může napovědět, jak žáci vnímají možnost integrace některých souvisejících témat, což ještě více podpořilo argumenty pro ocenění práce děkankou PF JU.