Symbol PF Vyhlášení XV. ročníku soutěže: Cena děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity (PF JU) vyhlašuje soutěž XV. ročník o mimořádně zdařilou kvalifikační práci či závěrečnou práci obhájenou na PF JU. Do soutěže je možné přihlašovat bakalářské, magisterské i závěrečné práce celoživotního vzdělávání úspěšně obhájené v období květen 2019 až únor 2020.

Vyhlášení soutěže: 17. 2. 2020

Termín pro přihlášení soutěžní práce: 17. 2. – 16. 3. 2020

Vyhlášení oceněných prací: 30. 4. 2020

Soutěžní kategorie:

 • Kategorie A: výzkumné práce zahrnující empirický výzkum.
 • Kategorie B: didaktické práce zahrnující aplikaci pro pedagogickou praxi.
 • Kategorie C: teoretické, historické a přehledové práce podporující poznání ve vymezené tematické oblasti.
 • Kategorie D: ostatní práce.

 

Pravidla soutěže:

 • Do soutěže je možné přihlásit úspěšně obhájené bakalářské, diplomové i závěrečné práce celoživotní vzdělávání, jejichž úspěšná obhajoba proběhla v akademickém roce 2019/2020 v období květen 2019 až únor 2020.
 • Do soutěže může svou práci přihlásit sám autor práce nebo vedoucí práce, některý z oponentů práce, či člen příslušné komise nebo vedoucí katedry, kde obhajoba probíhala.
 • Přihlášení do soutěže se děje prostřednictvím přihlášky.
 • Pro přihlášení je třeba zaslat:
  • řádně vyplněnou přihlášku,
  • soutěžní práci ve formátu PDF v případě, že není celá soutěžní práce zveřejněna v IS STAG,
  • přílohy práce v samostatném souboru ve formátu PDF v případě, že nejsou součástí soutěžní práce nebo upřesnit jejich uložení,
  • v samostatném souboru zaslat posudky a celkové hodnocení práce v případě, že nejsou zveřejněny v IS STAG,
  • stručné zdůvodnění, proč by práce měla být oceněna jako nejlepší: její silné stránky a přínos oboru (maximální rozsah textu v délce 1800 znaků),
  • souhlas autora se zařazením práce do soutěže.
 • Řádně vyplněnou přihlášku a požadované přílohy ve formátu PDF zašlete na emailovou adresu pavlic@pf.jcu.cz do výše uvedeného termínu pro přihlášení soutěžní práce.
 • Z přihlášených prací komise, stanovená děkankou PF JU, vybere v každé kategorii nejlepší práce a stanoví jejich pořadí.
 • Děkanka PF JU poté rozhodne o udělení čestných diplomů, případně o udělení finanční odměny pro autory nejlepších prací.
 • Jména autorů, názvy oceněných prací včetně abstraktů a jména vedoucího práce, budou následně zveřejněny na webových stránkách PF JU.
 • Autoři oceněných prací budou informováni prostřednictvím e-mailové korespondence.

 

Členové hodnotící komise XV. ročníku soutěže:

 • PhDr. Helena Pavličíková, CSc. - předsedkyně
 • doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
 • Mgr. Margareta Garabiková - Pártlová, Ph.D.
 • PhDr. Jan Petr, Ph.D.
 • PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
 • Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

 

Přihláška do soutěže (ke stažení, .docx)

 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

děkanka PF JU