Symbol PF Výsledky XVI. ročníku soutěže o Cenu děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání

Do soutěže bylo v akademickém roce 2020/2021 přihlášeno celkem 25 kvalifikačních prací, z toho bylo 17 diplomových prací, 6 bakalářských prací a 2 závěrečné práce celoživotního vzdělávání, a to v těchto kategoriích:

Kategorie A: výzkumné práce

Kategorie B: didaktické práce zahrnující aplikaci pro pedagogickou praxi

Kategorie C: teoretické, historické a přehledové práce podporující poznání ve vymezené tematické oblasti

Kategorie D: ostatní práce

 

Cenu děkanky obdržely tyto práce:

 

Diplomové práce

Kategorie A

 

1. místo

 

Mgr. Vetýška Jakub: Problematika školní kázně z pohledu učitelů

Vedoucí práce: Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.

Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice školní kázně z pohledu učitelů. V teoretické části jsou představeny základní poznatky, které jsou v souvislosti s problematikou školní kázně významné (školní kázeň, autorita učitele, osobnost učitele, strategie řešení kázeňských prohřešků a výzkumy školní kázně). Empirická část, která má podobu kvantitativního výzkumného šetření, si za hlavní cíl klade prozkoumat, jakým způsobem vnímají školní kázeň dvě skupiny respondentů – učitelé druhého stupně základních škol a učitelé „nižšího stupně“ víceletých gymnázií. Dalším cílem je odpovědi respondentů z obou skupin porovnat a zjistit, zda mezi nimi existují statisticky významné rozdíly. Sběr dat byl realizován prostřednictvím online dotazníku vlastní konstrukce. Výzkumný soubor je tvořen 396 respondenty (199 z druhého stupně ZŠ a 197 z nižšího stupně VG). Statistické testování hypotéz prokázalo, že se učitelé druhého stupně ZŠ s nekázní žáků setkávají statisticky významně častěji než učitelé nižšího stupně VG (subjektivní pohled respondentů). Dále byla prokázána statisticky významně vyšší neukázněnost žáků druhého stupně ZŠ v porovnání se žáky nižšího stupně VG (subjektivní hodnocení respondenty). Výsledky také prokázaly, že jsou učitelé druhého stupně ZŠ méně spokojeni s kázní žáků než jejich kolegové z nižšího stupně VG (subjektivní pohled respondentů). V neposlední řadě bylo prokázáno, že jsou učitelé druhého stupně ZŠ v porovnání s učiteli nižšího stupně VG více zatížení kázeňskými problémy žáků (subjektivní pohled respondentů). Výsledky výzkumu se shodují s teoretickými východisky popsanými v teoretické části práce.

Hodnocení komise:
Kromě zevrubně zpracované teoretické části diplomové práce s kvalitními tematickými rešeršemi komise ocenila precizně provedenou a popsanou reprezentativní empirickou sondu směřující k aktuální výukové praxi. Diplomová práce tak představuje velmi poctivě zpracovanou studii k problematice, kterou ve své praxi musí řešit každý učitel. I proto jsou výsledky výzkumu inspirativní jak pro budoucí, tak i současné učitele. Komise v neposlední řadě velmi pozitivně hodnotila kultivovaný odborný jazyk.

 

1. místo

 

Mgr. Kaprová Aneta: Psychická zátěž ve škole a její zvládání ve vztahu k self-efficacy u studentů

Vedoucí práce: doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem psychické zátěže ve škole a jejím zvládáním ve vztahu k self-efficacy u studentů středních škol. Je členěna do dvou hlavních částí – teoretické a empirické. Teoretická část práce představuje sledovanou problematiku psychické zátěže a stresu skrze základní pojmy, koncepce a teorie v psychologii. Zaměřuje se především na kontext školního prostředí, tzn. klasifikaci stresových podnětů, zdroje a modifikátory školní zátěže, projevy a důsledky stresových událostí. Postihuje zvládání stresu, resp. copingové strategie a důraz klade zejména na osobnostní determinanty vnímání a zvládání psychické zátěže. Teoretickou část práce uzavírá kapitola věnující se charakteristice adolescenta ve vztahu ke zvládání psychické zátěže. Empirická část se zabývá výzkumem psychické zátěže ve středoškolském prostředí, s cílem prokázat existenci vztahu mezi hodnocením psychické zátěže studenty středních škol, preferovanými copingovými strategiemi a self-efficacy (obecnou vlastní efektivitou). Dílčím cílem je prozkoumat vztah předkládaných proměnných s ostatními demografickými determinantami (věk, pohlaví, studovaný obor). Naším záměrem je zmapovat výskyt školních stresorů u výzkumného souboru středoškolských studentů z hlediska posouzení míry jejich výskytu a intenzity emocionálního hodnocení a zjistit, zda mezi těmito dvěma aspekty (mírou častosti výskytu a mírou intenzity stresu) existuje souvislost. Výzkum je uskutečněn prostřednictvím kvantitativní výzkumné strategie. Dotazníková baterie zahrnuje tři dotazníky: Strategie zvládání stresu (SVF 78), Dotazník stresových situací (DSS 47), Dotazník obecné vlastní efektivity (DOVE). Výzkumný soubor tvoří 212 studentů střední odborné školy. V našem výzkumném nálezu byl potvrzen signifikantní pozitivní vztah mezi mírou výskytu školních stresorů a mírou intenzity pociťované psychické zátěže. Výsledky prokázaly statisticky významné vztahy mezi intenzitou stresu, self-efficacy a preferovanými copingovými strategiemi. V empirické části jsou uvedeny veškeré výsledky našeho výzkumu včetně jejich diskuze i limitace.

Hodnocení komise:
Na Cenu děkanky byla nominována tato diplomová práce zejména z toho důvodu, že svým obsahovým analytickým zaměřením sleduje jeden z důležitých aspektů současných trendů ve vzdělávání, které vycházejí ze Strategie 2030+. Tímto aspektem je důraz na řešení psychické zátěže ve škole a na podporu zranitelných jedinců. Diplomová práce jako celek je zejména nadstandardně zpracovanou reprezentativní studií založenou na pečlivém studiu české a zahraniční literatury (68 titulů v anglickém jazyce) k tématice psychické zátěže a stresu jednak z obecného psychologického hlediska, tak i ve školním prostředí. Ve kvantitativní analýze získaných dat prokázala autorka jak schopnost hlubokého porozumění jednotlivých dat, potažmo i schopnost jejich interpretace v širších souvislostech.

 

Kategorie B

 

1. místo

 

Mgr. Kutnohorská Dominika: Pomůcky pro podporu výuky matematiky pro žáky se speciálními potřebami

Vedoucí práce: doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

Anotace:
Diplomová práce s názvem Pomůcky pro podporu výuky matematiky pro žáky se speciálními potřebami seznamuje čtenáře se zrakovou a sluchovou vadou a výrobou pomůcek pro sluchově a zrakově postižené žáky. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. První část představuje čtenáři problematiku inkluze a s ní spojené vzdělávání žáků se sluchovou a zrakovou vadou. Teoretická část obsahuje vymezení jednotlivých pojmů jako: komunikace s těmito žáky, podpůrná opatření, přístupy a metody vzdělávání. Praktická část obsahuje výrobu jednotlivých pomůcek pro tyto žáky. Ke každé pomůcce je vytvořen pracovní list, ve kterém si žáci probrané učivo procvičí. Pomůcky slouží k lepšímu pochopení a vizualizaci učiva.

Hodnocení komise:
Diplomantka zpracovala velice potřebné a aktuální téma vztahující se ke Strategii 2030+ a k inkluzi, které dokázala kvalitně zpracovat, a to jak dobře promyšlenou strukturou textu, tak i zdařilým shrnutím současných poznatků k výuce žáků se speciálními potřebami. Na tento teoretický základ dokázala navázat zpracováním pracovních listů a hlavně vytvořením vhodných pomůcek, které jsou určeny žákům se sluchovými a zrakovými vadami. Zejména s ohledem na nesporný zájem a motivaci autorky proniknout do didaktických specifik inkluze a také proto, že se její práce může okamžitě využít v pedagogické praxi, si autorka zaslouží ocenění.

 

Kategorie C

 

1. místo

 

Mgr. Vít Pavel: Vzdělávání učitelů němčiny na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích – historie, současnost, perspektivy

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.

Anotace:
Pro tvorbu ideálního studijního programu, jež je jedním z cílů diplomové práce, je zapotřebí vnímat nejen současné tendence ve vzdělávání, ale také se orientovat v historii studia německého jazyka na pedagogických fakultách. Diplomová práce se proto zabývá analýzou studijních programů katedry germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity od konce 80. let až do současnosti. Spolu s výzkumem „spokojenosti“ provedeným mezi současnými studenty tohoto oboru tvoří analýza základ pro splnění cíle diplomové práce, tedy tvorbu ideálního studijního programu. Ten tak reflektuje některé postřehy stran studentů, zároveň je tvořen v návaznosti na vývojové tendence vzdělávání učitelů německého jazyka na Jihočeské univerzitě v posledních 30 letech.

Hodnocení komise:
Diplomová práce je významným původním příspěvkem do poznání vývoje vysokoškolského vzdělávání v jihočeském regionu. Na základě dlouhodobé badatelské aktivity autora dokresluje diplomová práce dosud nezpracovaný úsek v historii Pedagogické fakulty JU, kterým je bezpochyby vznik a utváření katedry germanistiky, jejíž zakladatelé vtiskli katedře základní rámec badatelsky a oborově didakticky zaměřeného pracoviště, které udávalo a nadále udává trendy ve výuce německého jazyka nejenom na celostátní úrovni, jak je v diplomové práci doloženo. Právě tento původní příspěvek k historii alma mater byl hlavním důvodem, proč komise navrhla práci na ocenění. Práce se nad rámec hodnocení erudovaně zpracovaného tématu vyznačuje kultivovaností jazykové i grafické stránky textu a je dokladem autorovy vyzrálosti.

 

Kategorie D

 

1. místo

 

Mgr. Rytych Matěj: Podpora osvojování anglického jazyka pomocí počítačových her

Vedoucí práce: doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.

Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na hraní počítačových videoher jakožto na volnočasovou aktivitu provozovanou v digitálním prostředí, které poskytuje vhodné podmínky pro osvojování anglického jazyka a nabývání dalších, nejazykových vědomostí a kompetencí. V teoretické části práce je vymezen proces osvojování druhých jazyků, popsána struktura videoher a představen dosavadně provedený akademický výzkum o vzdělávacím potenciálu videoher. Praktická část práce je realizována formou polostrukturovaných rozhovorů vedených s pokročilými uživateli anglického jazyka na téma vzdělávacích přínosů nabytých hraním videoher a možnosti implementace komerčních videoher do klasické školní výuky.

Hodnocení komise:
Současná doba, která je mimo jiné charakterizována také jako „život v médiích“, a ve které jsou například počítačové hry součástí studijních oborů na vysokých školách, je dané téma diplomové práce velice aktuální a přínosné. Autorovi se podařilo vytvořit odborný text, který napsal tak, že od první věty strhává čtenáře k dalšímu odkrývání cílů své práce. Je z ní patrné obrovské zaujetí autora zkoumanou problematikou, kterou vysvětluje s výrazným interdisciplinárním přesahem, a tím přispívá k prolínání lingvistiky, vybraných sociologických témat, mediální gramotnosti a v neposlední řadě i oborové didaktiky. Přínos této diplomové práce pro pedagogickou praxi je neoddiskutovatelný, a proto si její autor zaslouží Cenu děkanky.

 

Bakalářské práce

Kategorie A

 

1. místo

 

Ing. Bc. Hofmanová Michaela: Výchovné problémy, životní představy a realita očima dívek z výchovného ústavu

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou výchovné problémy, životní představy a realita očima dívek ve výchovném ústavu. Cílem práce je pomocí kvalitativního výzkumu vystižení životní situace a zmapování výchovných problémů a životních představ z pohledu dívek umístěných v konkrétním výchovném ústavu, a i po jeho opuštění. Teoretická část je zaměřena na základní charakteristiku rizikového chování dětí a mládeže, na faktory zvyšujícími pravděpodobnost vzniku poruch chování, na klasifikaci poruch chování a agresivitu dětí a mládeže. Další kapitolou teoretické části je charakteristika ústavní výchovy, aktuální výchovné instituce v České republice a dále je uvedena struktura konkrétního výchovného ústavu, kde proběhl výzkum. V praktické části jsou zpracovány případové studie několika dívek, včetně jejich vstupních anamnéz, zachycen vývoj jejich chování v době umístění do výchovného ústavu. Dále jejich odchod z ústavní výchovy a jejich další život po opuštění výchovného zařízení a i to, jak samy dívky hodnotí dopady svého života v ústavní péči na současnou realitu. V rámci kvalitativního výzkumného šetření jsou v praktické části použity především metody získávání dat pomocí polostrukturovaných rozhovorů, analýzy písemné komunikace a studium osobních dokumentů dívek. V teoretické části práce je vycházeno z odborné literatury, zákonů a dostupných statistik.

Hodnocení komise:
Bakalářská práce představuje vynikající časosběrnou studii, z níž je jednoznačně patrný dlouhodobý, systematický a soustavný zájem autorky o zpracovávanou problematiku. Navíc je potřebné ocenit, že se komparativní analýzou výsledků hloubkových rozhovorů podařilo autorce formulovat naprosto jedinečné výsledky a závěry, které je možné do budoucna využít v praxi různých sociálních a výchovných ústavů. Zejména z těchto důvodů je bakalářská práce navrhována na Cenu děkanky. Dále komisi rovněž oslovil neskutečný zápal studentky o věc, který z textu práce doslova „čiší“. Zejména při rozhovorech s respondentkami musela autorka prokázat celou řadu nejrůznějších pedagogicko-psychologických kompetencí. A text sepsala úžasně, čtivě, její interpretace jsou kompetentní.

 

Kategorie B

 

1. místo

 

Bc. Paclt Dominik: Tvorba projektů pro výuku programování v prostředí Unreal Engine 4

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Anotace:
Bakalářská práce se věnuje metodice výuky základů programování na druhém stupni ZŠ prostřednictvím prostředí Unreal Engine 4. Teoretická část se se zabývá popisem prostředí Unreal Engine 4, spolu se způsobem práce v něm. Dále je toto prostředí porovnáno z pohledu vhodnosti k výuce programování s prostředími Scratch a MakeCode. Praktická část obsahuje postup, kterým jsem vytvářel a ověřoval sadu úloh, podle které se žáci učí základům programování a základní orientaci v prostředí Unreal Engine 4. V práci jsou dále obsaženy metodické podklady pro vyučujícího, zahrnující poznámky k úlohám. V příloze jsou obsaženy pracovní listy pro žáky k jednotlivým lekcím. Projekt, ve kterém žáci za pomoci pracovních listů programují a vzorový projekt pro vyučujícího s vypracovanými částmi kódu.

Hodnocení komise:
Ocenění si tato bakalářská práce zaslouží především z toho důvodu, že se autorovi podařilo zpracovat ucelenou sadu úloh, jejichž cílem je zvládnutí základů programování. K tomu autor využil u žáků a studentů tolik oblíbené počítačové hry, jež v sobě nesou výrazné motivační aspekty a kontexty. Neopomenutelným faktem, který rovněž vysoce přispěl k pozitivnímu hodnocení práce, patřilo ověření navrhovaných úloh na velkém počtu respondentů, kdy zpětná vazbou mohl autor dále své úlohy upravovat tak, aby naplnily plánované výukové cíle. Tím je tato bakalářská práce zdařilá a velice přínosná i z pohledu oborové didaktiky.

 

Kategorie C

 

1. místo

 

Bc. Němečková Michaela: Sbírka úloh z matematiky inspirovaná historickými prameny

Vedoucí práce: Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

Anotace:
Práce přináší sbírku ukázkově řešených úloh inspirovaných historickými prameny. Předmětem výzkumu byly matematické učebnice, které vznikly v 17. – 19. století. V práci je uveden jejich rozbor, který se skládá z informací o autorovi, popisu obsahu a zhodnocení pramene. Metoda, která byla aplikována při zkoumání pramenů, je znázorněna ve schématu a jednotlivé body postupu vytváření úloh jsou vysvětleny. Je připojen ukázkový příklad, na kterém je možné si tento postup vyzkoušet. Sbírka je sestavena z úloh, které se zabývají aplikací geometrických a trigonometrických poznatků při výpočtu pozemku, vzdáleností, hloubek a výšek objektů. U úloh je uvedeno řešení získané z pramenů, případně vlastní řešení a jsou připojeny ilustrační obrázky, zajímavosti a historické definice matematických pojmů. Řešení úloh je také zhotoveno v podobě GeoGebra apletů, ke kterým se lze dostat pomocí webového odkazu nebo QR kódu.

Hodnocení komise:
Komise ocenila velmi pečlivou a soustavnou heuristickou práci, která se stala základem pro zevrubné analytické zhodnocení jednotlivých titulů historických učebnic matematiky, jež poté vytvořily inspirativní „startovací čáru“ pro vytvoření velkého souboru originálních zadání matematických úloh pro výuku matematiky v současných školách včetně ukázkových řešení. Dalším důvodem, proč byla práce navržena na Cenu děkanky, jsou skvělé online materiály, které jsou dostupné prostřednictvím v textu uvedených QR kódů.

 

Závěrečné práce celoživotního vzdělávání

Kategorie B

 

1. místo

 

Ing. Karlínová Iva: Chemie pro doma – zprostředkování učiva chemie s důrazem na jeho praktické využití

Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.

Anotace:
Předkládaná závěrečná práce se zabývá porovnáním vzdělávacího obsahu chemie na základních školách a klade důraz na využitelnost získaných poznatků v praktickém životě. Bylo vytvořeno pět pracovních listů s praktickým přesahem do reálných situací, jako je první pomoc nebo výživa. Ty jsou doplněny o obsáhlé řešení a metodická doporučení. Pracovní listy byly posouzeny celkem 20 učiteli přírodovědných předmětů, jejichž postřehy byly zohledněny a zakomponovány do stávající podoby. Zatím byly žáky 9. tříd základní školy vyzkoušeny celkem tři pracovní listy. Kladné hodnocení získaly zejména detektivní příběhy s chemickou zápletkou.

Hodnocení komise:
Komise ocenila, že se autorka zaměřila na výrazné motivační aspekty výuky jednotlivých témat při hodinách chemie a snažila se i poměrně náročný teoretický obsah předávat žákům prostřednictvím praktických úkolů. Tyto úkoly jsou zpracovány v podobě pracovních listů, jejichž konečná podoba je výsledkem komentovaných analýz dvou desítek učitelů chemie, kteří poskytli autorce zpětnou vazbu včetně návrhů na uplatnění nejnovějších moderních trendů nejen ve výuce chemie, ale i dalších přírodovědných předmětů. Předložená práce může být okamžitě využita v pedagogické praxi.