Symbol PF Cena Nadačního fondu PF JU a děkanky PF JU za mimořádně zdařilou diplomovou práci v roce 2010

CENA NADAČNÍHO FONDU PF JU A DĚKANKY PF JU
ZA MIMOŘÁDNĚ ZDAŘILOU DIPLOMOVOU PRÁCI V ROCE 2010

Zápis o hodnocení návrhů a výběru prací k ocenění

 

K ocenění bylo komisemi pro obhajobu diplomových prací navrženo celkem 14 následujících diplomových nebo bakalářských prací:

 

Diplomové práce:

Petr Svoboda, ZUŠ-VV:
Kuchyňský design - konvoluty plastických užitných souborů
vedoucí DP: Mgr. Josef Lorenc
Helena Vodáková, ZUŠ-VV:
Svítidla - konvolut osvětlovacích těles
vedoucí DP: Mgr. Josef Lorenc
Bohumír Nowak, ZUŠ-VV:
Cesta vody - landartové prvky v kontextu urbanizace české krajiny na Českokrumlovsku
vedoucí DP: akad. mal. Věra Vejsová
Lenka Šafářová, Bi-Ch/SŠ:
K vývoji latentních znalostí biologie živočichů: srovnávací studie
vedoucí DP: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
Eva Vojířová, Bi-Ch/SŠ:
Individuální značení drobného hmyzu a jeho využití při popisu společenstev a migrace semiakvatických ploštic (Heteroptera: Gerromorpha) stojatých i tekoucích vod Novohradských hor
vedoucí DP: RNDr. Tomáš Ditrich
Eva Melicharová, Z-Přírodopis a pěstitelství/ZŠ:
Praktická cvičení a pokusy z fyzické geografie pro 2. stupeň ZŠ
vedoucí DP: Mgr. Petra Karvánková
Monika Vyskočilová, Z-Přírodopis a pěstitelství/ZŠ:
Světové přírodní katastrofy - výuková příručka pro 2. stupeň ZŠ
vedoucí DP: Mgr. Petra Karvánková
Jiří Smrčina, M-F/ZŠ:
Nonverbální fyzikální úlohy
vedoucí DP: PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.

 

Bakalářské práce:

Pavel Kozelka, Psychologie:
Výkonová motivace a její zjišťování
vedoucí BP: prof. PhDr. František Man, CSc.
Irena Zavadilová, Učitelství pro MŠ:
Dramatická výchova v MŠ jako impulz a cesta k prohloubení prožitku
vedoucí BP: Mgr. Eva Svobodová
MUDr. Veronika Fraňková, Učitelství pro MŠ:
Dveře dokořán - proces socializace dítěte ve waldorfské mateřské škole
vedoucí BP: Mgr. Eva Svobodová
Petra Kratejlová, Učitelství pro MŠ:
Komunikace s dítětem v pohledu sebereflexe
vedoucí BP: Mgr. Eva Svobodová
Zuzana Horváthová, Finanční matematika:
Rozvíjení finanční gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ
vedoucí BP: RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
Simona Brůžková, Výchova ke zdraví:
Edukační model psychotréninkové praxe na bázi integrální jógy u pubescentů
vedoucí BP: doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

 

Práce hodnotila komise ve složení:
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.
PaedDr. Jan Holec, Ph.D.

 

Členové komise prostudovali jednotlivé práce. Hodnocení proběhlo především na základě těchto kritérií:

  • původnost řešeného problému
  • heuristická a technologická náročnost
  • rozsah diplomního projektu
  • úroveň odborného i technického zpracování
  • povaha výsledků publikovatelných v odborných periodicích.

 

K ocenění byly vybrány čtyři následující práce:

MUDr. Veronika Fraňková:
Dveře dokořán - proces socializace dítěte ve waldorfské mateřské škole
Jiří Smrčina:
Nonverbální fyzikální úlohy
Petr Svoboda:
Kuchyňský design - konvoluty plastických užitných souborů
Lenka Šafářová:
K vývoji latentních znalostí biologie živočichů: srovnávací studie

 

Každému z autorů oceněných prací náleží odměna 2.000,- Kč.

 

V Českých Budějovicích 30. srpna 2010

 

Členové komise:

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.