Symbol PF Cena Nadačního fondu PF JU a děkana PF JU za mimořádně zdařilou diplomovou nebo bakalářskou práci v roce 2011

CENA NADAČNÍHO FONDU PF JU A DĚKANA PF JU
ZA MIMOŘÁDNĚ ZDAŘILOU
DIPLOMOVOU NEBO BAKALÁŘSKOU PRÁCI V ROCE 2011

Zápis o hodnocení návrhů a výběru prací k ocenění

 

K ocenění bylo komisemi pro obhajobu prací a katedrami navrženo následujících 11 diplomových prací a 4 bakalářské práce:

 

Diplomové práce:

Eva Vondrášková, ČJ-AJ/ZŠ, katedra anglistiky:
Anglická a česká slovní zásoba založená na názvech zvířat
vedoucí DP: PhDr. Marie Ernestová
Veronika Pešková, ČJ-AJ/ZŠ, katedra anglistiky:
Vztah hrdinů k prostředí v románech Thomase Hardyho
vedoucí DP: Mgr. Alice Sukdolová
Andrea Přádná, ČJ-SV/ZŠ, katedra českého jazyka a literatury:
Analýza úrovně kultury mluveného projevu žáků ZŠ
vedoucí DP: PhDr. Milena Nosková, Ph.D.
Alena Nedorostová, OV-Z/ZŠ, katedra geografie:
Cestopis jako praktická pomůcka ve výuce regionálního zeměpisu na 2. stupni ZŠ (na příkladu výuky Jihozápadní Asie)
vedoucí DP: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Jonatan Hána, Z-TV/ZŠ, katedra geografie:
Suburbanizace v zázemí Českých Budějovic - severozápadní a severovýchodní sektor
vedoucí DP: doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.
Václav Šimandl, M-VT/SŠ, katedra informatiky:
Síťové výzkumné aktivity v rámci školní výuky tabulkových procesorů
vedoucí DP: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
Vít Waldhauser, M-VT/SŠ, katedra informatiky:
Gotická geometrie prostřednictvím počítače
vedoucí DP: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
Pavlína Brázdová, NJ-OV/ZŠ, katedra pedagogiky a psychologie:
Pohled do hodnotové orientace současných vysokoškoláků
vedoucí DP: PhDr. Miloslava Dvořáková, CSc.
Jana Cimmermannová, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, katedra pedagogiky a psychologie:
Program "Filozofie pro děti" a jeho vliv na vývoj verbálního projevu dětí mladšího školního věku
vedoucí DP: PaedDr. Petr Bauman
Eliška Flašková, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, katedra výtvarné výchovy:
Krize dětského výtvarného projevu a možnosti jejího překonávání
vedoucí DP: Mgr. Karel Řepa
Jitka Nováková, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, katedra výtvarné výchovy:
Možnosti využití odpadového materiálu ve výtvarné výchově na 1. stupni základní školy
vedoucí DP: Mgr. Karel Řepa

 

Bakalářské práce:

Mgr. Jan Kapoun, Výpočetní technika, katedra informatiky:
Image Recognition: Static Hand Gesture Recognition Software (Rozpoznávání obrazu)
vedoucí BP: Ing. Václav Novák, Ph.D.
Petr Macht, Informační technologie ve vzdělávání, katedra informatiky:
3D model města s využitím pro mobilní zařízení
vedoucí BP: Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.
Denisa Tichá, Učitelství pro MŠ, katedra pedagogiky a psychologie:
Předškolní dítě a televize
vedoucí BP: Mgr. Eva Svobodová
Ludmila Jánská, Učitelství pro MŠ, katedra pedagogiky a psychologie:
Muslimské dítě v mateřské škole
vedoucí BP: Mgr. Eva Svobodová

 

Práce hodnotila komise ve složení:

předsedkyně: PhDr. Helena Pavličíková, CSc. katedra společenských věd
členové: PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. katedra germanistiky
  RNDr. Helena Binterová, Ph.D. katedra matematiky
  Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D. katedra pedagogiky a psychologie
  PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. katedra biologie

 

Členové komise prostudovali všechny navržené práce.

Hodnocení prací proběhlo především na základě těchto kritérií:

  • jak text splňuje obsahové nároky kladené na vědecké práce
  • jak dobře je zpracován současný stav zkoumání tématu
  • původnost práce
  • zda je text psán srozumitelně a sestaven do logického celku
  • úroveň textu po stránce pravopisné a stylistické
  • jasné vyznačení citací a parafrází
  • použití závěrů práce pro pedagogickou praxi
  • aplikace empirické části práce na rámcový vzdělávací program pro ZŠ

 

K ocenění komise vybrala následující práce:

Diplomové práce:

Andrea Přádná:
Analýza úrovně kultury mluveného projevu žáků ZŠ
Václav Šimandl:
Síťové výzkumné aktivity v rámci školní výuky tabulkových procesorů
Pavlína Brázdová:
Pohled do hodnotové orientace současných vysokoškoláků
Jitka Nováková:
Možnosti využití odpadového materiálu ve výtvarné výchově na 1. stupni základní školy

Bakalářská práce:

Mgr. Jan Kapoun:
Image Recognition: Static Hand Gesture Recognition Software (Rozpoznávání obrazu)

 

Každému z autorů oceněných prací náleží odměna 2.000,- Kč.

Podrobnější zdůvodnění výběru je založeno v materiálech Správní rady Nadačního fondu PF JU.

 

V Českých Budějovicích 31. října 2011

 

Členové komise:

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.
PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.

Děkan fakulty:

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.