Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ

  Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

KA3 - Kolegiální podpora

Cílem KA3 Kolegiální podpora je připravit profesně zdatné interní mentory, odborníky na vedení svých kolegů v různých oblastech vzdělávání (mentoring, čtenářská pregramotnost, individualizace vzdělávání, formativní hodnocení, environmentální a polytechnické vzdělávání), vybavené dovednostmi z oblasti mentoringu včetně osobnostně sociálního rozvoje a schopné nadchnout své kolegy k inovativním změnám.

KA3 Kolegiální podpora je členěna do šesti oblastí. Společným cílem všech oblastí je zvyšování lektorských a mentorských kapacit pedagogických pracovníků a individuální podpora pedagogů v oblasti aktivizujících forem vzdělávání. Každý z níže uvedených workshopů zahrnuje podporu mentoringu, osobnostně sociálního rozvoje a dále se zaměřuje do oblasti rozšiřování odborné způsobilosti mentora v oblastech, které se objevují v názvu workshopů. Při učení jsou používány metody, které bude dále mentor používat ve své praxi, tedy především individuální vedení, kooperativní učení, problémové a situační učení, rozbor videozáznamu, učení párové aj. Experti vedou workshopy na základě vzájemného učení a facilitace frekventantů. Celková dotace jednotlivých workshopů je 48 hodin včetně individuální podpory, 10 - 16 frekventantů ve skupině. Workshopy jsou bezplatné, je poskytnuto stravování, proplaceno cestovné a příp. poskytnuto ubytování. Bližší informace podá PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (mviteckova@pf.jcu.cz, tel. 728288633).

 

KA3.1 Podpora mentoringu - v roce 2019 se již nekoná

 

KA3.2 Individualizace vzdělávání

"Stopka vykukuje, tak s ní zazvoň, v každém jablíčku je malá jabloň…" (Daniel Hevier)
A s dětmi je to stejné, z každého "človíčka" vyroste velký člověk. Nikdy nebudou dva lidé úplně stejní, nikdy nebude jako bytost jeden víc a druhý méně. Stejně jako se jablko nesrovnává s hruškou, nelze srovnávat ani dva lidi. Nelze srovnávat jejich tempo vývoje ani jejich výkony a formálně tyto hodnotit.
A proto je v současném pojetí vzdělávání předškolních dětí INDIVIDUALIZACE jeho nezanedbatelnou součástí, která je stále aktuálnější. Proto by měl být každý předškolní pedagog způsobilý a kompetentní i v oblasti individualizace vzdělávání dětí na základě nejen jejich vývojových, ale současně i individuálních a specifických potřeb.
Jak ale na to v praxi, když pracujeme s 28 dětmi na třídách?

Obsah workshopů (3 × 2 dny) věnovaných Individualizaci vzdělávání je zaměřen prioritně na následující oblasti:

 • Jak postupovat u každého dítěte od začátku: Poznat, Pozorovat, Přijmout, Pomoci, Posunout.
 • Vývojová psychologie zachycující postupná stadia vývoje a jejich odlišnosti, kdy hledat pomoc odborníka.
 • Diagnostika dítěte a hodnocení jeho individuálních pokroků, osobní limity každého dítěte.
 • Volba vhodných metod a přístupů při vzdělávání předškolních dětí - "vzdělávání na míru".
 • Plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán a poctivý individuální přístup k dítěti.
 • Jak v praxi přizpůsobovat vzdělávání rozdílným možnostem a potřebám dětí.
 • Pedagogika Franze Ketta a její přínos pro individualizované vzdělávání dětí.
 • Prožitkové, kooperativní, problémové, situační učení, pohyb, rytmus, rituál jako příležitost pro vzdělávání předškolních dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Respektující komunikace a přístup k dítěti.
 • Plánování činností s konkrétním cílem a výstupem, evaluace vzdělávání.
 • Spolupráce s rodinou.
 • Inkluze v české mateřské škole v souvislosti s podmínkami mateřské školy.
 • Multikultura v českém předškolním vzdělávání.
 • Mentorské dovednosti.

Forma workshopů: vzájemné učení s uplatněním vlastní zkušenosti; přizvaní experti budou pracovat na základě facilitace přítomných frekventantů, což v překladu znamená, že se všichni společně podílejí na svém vlastním pedagogickém posunu v oblasti INDIVIDUALIZACE.

Celková dotace workshopu je 48 hodin, aby se pedagog stal plně podpořenou osobou v dané problematice.

Experti v dílnách: Marek Herman, Eva Muroňová, Martina Lietavcová, Zuzana Štefániková, Hana Švejdová, Eva Svobodová a další

 

KA3.3 Čtenářská pregramotnost - určena vedoucím Center kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti (KA2)

Obsah workshopů zahrnuje podporu mentoringu, osobnostně sociálního rozvoje a dále se zaměří do oblasti rozšiřování odborné způsobilosti mentora v oblasti čtenářské pregramotnosti.

 

KA3.4 Matematická pregramotnost

"Měla babka čtyři jabka a dědoušek jen dvě, dej mi babko jedno jabko, budeme mít stejně!" (lidová)
Nastartovat schopnost dítěte poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana… a to vše formou hry a s legrací na úrovni odpovídající myšlení a specifickým zvláštnostem předškolního věku, k tomu nám pootvírá dveře workshop matematické pregramotnosti. A ještě přidá trochu mentorských dovedností, abychom byli schopni se podělit o zkušenosti se svými kolegy.
Jak tedy podporovat rozvíjení matematické pregramotnosti předškolních dětí v kontextu s integrovaným vzděláváním v MŠ?

Obsah workshopů (3 × 2 dny) věnovaných Matematické pregramotnosti je zaměřen prioritně na složky matematické pregramotnosti a to především:

 1. Kompetence, které se uplatňují při řešení problémů:

  Matematické uvažování. Rozlišovat mezi důležitým a nepodstatným vzhledem k situaci; vyhodnocovat, co je pravda/nepravda, správně/nesprávně; rozlišovat příčinu a důsledek…

  Matematická komunikace. Zahrnuje schopnost rozumět sdělením, která mají matematický charakter, a vyjadřovat se (ústně, pohybem, graficky) srozumitelně k otázkám a problémům, které mají matematický obsah…

  Vymezování problémů a jejich řešení. Zahrnuje schopnost rozpoznat a formulovat matematické problémy a řešit je různými způsoby …

 2. Matematický obsah - tvořený strukturami a pojmy nutnými k formulaci matematické podstaty problémů:

  Kvantita (význam čísel, různé reprezentace čísel, operace s čísly, představa velikosti čísel…)

  Prostor a tvar (vnímání orientace v prostoru, představy rovinných a prostorových útvarů…)

  Změna a vztahy (vnímání pravidelností, vytváření pravidelností, hledání souvislostí…)

  Zpracování informací (porozumění informaci, znázorňování dat, vyvozování závěrů…).

  Převedení činností ze 3D do 2D jako cesta vycházející z vývojových zvláštností dítěte.

Forma workshopů: vzájemné učení s uplatněním vlastní zkušenosti; přizvaní experti budou pracovat na základě facilitace přítomných frekventantů, což v překladu znamená, že všichni společně se budeme podílet na svém vlastním pedagogickém posunu v oblasti matematické pregramotnosti.

Celková dotace workshopu je 48 hodin, aby se pedagog stal plně podpořenou osobou v dané problematice.

Experti v dílnách: Michaela Kaslová, Petra Waldaufová, Hanka Švejdová, Eva Svobodová, a další

 

KA3.5 Podpora formativního hodnocení

"Rodíme se jako princové, ale výchovou se proměňujeme v žabáky." (Eric Berne)
Tímto citátem začíná Marek Herman svou knihu o marťanovi, čtyřletém dítěti, které je součástí každého z nás. Knihu o tom, co s námi dělá výchova a komunikace s dospělými a jaké může zanechat následky. Předškolní věk je obdobím, ve kterém se formuje celý náš budoucí život, vytvářejí se naše životní scénáře. A jejich formování je především v rukou rodičů a prvních vychovatelů předškolních dětí. Je na nás, jaké zrcadlo dětem nastavíme a zda v něm uvidí prince či žabáky.
Pojem Formativní hodnocení v mateřské škole v sobě zahrnuje kladení důrazu na komunikaci mezi pedagogy a dětmi, kvalitní zpětnou vazbu, pravidelné a pozitivně laděné vyhodnocování činností a stanovených cílů se zaměřením na budoucnost a konkrétní postupy. Formativní hodnocení děti nesrovnává, ale ukazuje jim cestu.
Jak tedy na to v praxi mateřské školy, aby bylo dítě zdravě formováno a ne "deformováno"?

Obsah workshopů (3 × 2 dny) věnovaných Formativnímu hodnocení je zaměřen prioritně na následující oblasti:

 • Uvědomění si významu hodnocení v předškolním věku a důsledků, kterými může dítě poznamenat.
 • Psychologické zvláštnosti věku a ovlivňování sebepojetí dítěte hodnocením dospělých.
 • Komunikace s dětmi a její dopad na formování sebepojetí dítěte.
 • Hledání způsobů formativního hodnocení v prostředí mateřské školy.
 • Pozitivní zpětná vazba jako základní nástroj formativního hodnocení v mateřské škole.
 • Formativní hodnocení v pedagogice Franze Ketta.
 • Hodnocení konkrétních situací a vzdělávacích momentů (pomocí videozáznamu a praktických ukázek práce).
 • Formativní hodnocení jako nástroj vedoucích pracovníků k rozvoji školy.
 • Mentorské dovednosti.

Forma workshopů: vzájemné učení s uplatněním vlastní zkušenosti; přizvaní experti budou pracovat na základě facilitace přítomných frekventantů, což v překladu znamená, že všichni společně se budeme podílet na svém vlastním pedagogickém posunu v oblasti formativního hodnocení.

Celková dotace workshopu je 48 hodin, aby se pedagog stal plně podpořenou osobou v dané problematice.

Experti v dílnách: Marek Herman, Eva Muroňová, Hana Nádvorníková, Hanka Švejdová, Eva Svobodová a další

 

KA3.6 Environmentální a polytechnické vzdělávání

"Nežijeme na stromech, ale pod nimi…"
Blok tří po sobě jdoucích workshopů (3 × 2 dny) se zaměřuje na rozvoj odborné způsobilosti pedagogů v oblasti environmentálního a polytechnického vzdělávání. Cílem je, aby pedagogové mateřské školy probudili a rozšiřovali v dětech zájem o technické a přírodní vědy a zapojili environmetální výchovu do každodenní činnosti dětí. Účastníci workshopů si osvojí či prohloubí různé metody a formy environmentální a polytechnické výchovy, budou pracovat přímo v terénu a vyzkouší si práci s různými pomůckami. Získají spoustu podnětů a nápadů pro aktivity rozvíjející u dětí různé kompetence od tvořivých, kognitivních po motorické.

 1. Učíme děti vnímat přírodu

  V prvním bloku se účastníci dozvědí, jaké jsou principy a cíle EVVO a jak využít různé formy a metody EVVO v každodenním chodu mateřské školy. Účastníci se budou zamýšlet, jak pracovat s dětmi v přírodě, aby ji vnímaly všemi smysly, případně jak tuto zkušenost přenést do "nepřírodního" prostředí. Účastníci si vyzkouší, jak transformovat různé podoby zážitkové pedagogiky do vzdělávacího programu školky a jak s nimi dlouhodobě pracovat.

 2. Co je polytechnika a jak na ni

  Účastníci se seznámí s principy a cíli polytechnické výchovy, prohloubí své technické znalosti a dovednosti. Osvojí si metody, jak využít polytechniku v praxi se zaměřením na specifické potřeby předškolních dětí. Vyzkouší si řadu konkrétních činností zaměřených zejména na využití tématu vody a naučí se pracovat s polytechnickou stavebnicí, díky čemuž si odnese řadu námětů pro výuku polytechniky v mateřské škole. Téma bude zpracováno v úzkém sepětí s EVVO.

 3. Příroda je náš domov

  Workshop se zaměří na to, jak u dětí transformovat bezprostřední zážitek z kontaktu s přírodou v rozvoj dalších kompetencí. Pokusíme se zodpovědět na otázky, jak dovést děti k reflektovanému vnímání přírody a rozvíjet u nich pozitivní postoje a jaké metody pro to zvolit. Účastníci si ve skupinách vyzkouší hlubší zpracování konkrétních témat v terénu. Zaměříme se na přírodní cykly, procesy a jevy a na využití různých pomůcek a přírodnin ve tvořivých aktivitách.

  Cílem práce v tomto workshopu je přirozeně propojovat environmentální a polytechnickou výchovu dětí v rámci integrovaného vzdělávání dětí v mateřské škole.

Celková dotace workshopu je 48 hodin, aby se pedagog stal plně podpořenou osobou v dané problematice.

Experti v dílnách: Hana Nádvorníková, Kamila Doležalová, Eva Muroňová, Zuzana Kupcová, Miroslav Boček, Petra Plachtová, Eva Svobodová, Hanka Švejdová

 

Manažer KA3 - 1: Mgr. Eva Svobodová - esvobod@pf.jcu.cz

Manažer KA3 - 2: Mgr. Hana Švejdová - hanka@klatovy.cz

 

Předběžný plán pro rok 2019 - každý workshop zaměřený na jednotlivá témata se koná vždy ve třech termínech - 28. - 29. 3., 25. - 26. 7., 1. - 2. 10. nebo 3. - 4. 10.

Místo konání bude upřesněno dle zájmu.

Předběžně se je možné přihlásit na stránce: https://goo.gl/forms/U4jvVC7gc37ee0u22

kalendář

< říjen 2020 >
po út st čt so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

2. 10. 2020 (dnes)