Symbol PF Matematika kolem nás s počítačem - seminář pro vyučující matematiky (projekt scienceZOOM2)

Matematika kolem nás s počítačem - seminář pro vyučující matematiky

(projekt scienceZOOM2)

 

Na Katedře matematiky PF JU proběhl dne 1. 12. 2014 pátý odborný seminář pro vyučující matematiky na ZŠ z Českých Budějovic a ze čtyř okresů Jihočeského kraje (metodičtí garanti), a to v rámci realizace dílčí aktivity Vytváření sítí v rámci podpory badatelsky orientované výuky (BOV), jejíž cíl spočívá ve zformování funkčního systému sítě škol a jejich pedagogických pracovníků.

Pátý odborný seminář s názvem Matematika kolem nás lektoroval Mgr. Roman Hašek, Ph.D., z Katedry matematiky PF JU, jehož profesní specializací je užití programů CAS a DGS ve výuce matematiky a kinematická geometrie.

V úvodu semináře byly vymezeny cíle badatelsky orientované výuky (BOV) a činnosti, které do ní náleží. Poté jsme se zamýšleli nad rolí digitálních technologií v BOV a nad významem úloh, které vycházejí z reálného života, pro badatelsky orientovanou výuku matematiky (BOVM).
V další části semináře byly představeny konkrétní příklady jevů z reálného života, za nimiž se skrývá matematická podstata - spirály, symetrie, geometrické transformace, finanční otázky, tvary křivek a ploch apod. Na vybraných příkladech bylo ukázáno, jak lze při odhalování matematické podstaty těchto jevů využít program GeoGebra.
V části semináře věnované uplatnění badatelského přístupu k řešení praktických úloh byly zadány dva problémy:
1) jak velké zrcadlo potřebujeme, abychom se viděli celí?,
2) vytyčení pravého úhlu v terénu nejenom s použitím Pythagorovy věty.

Účastníci semináře se prostřednictvím autentického experimentování dozvěděli, že k zobrazení celé postavy je zapotřebí zrcadlo velikosti rovné polovině výšky postavy, a naučili se metodu vytýkání pravého úhlu bez využití vztahu známého jako Pythagorova věta, kterou používali mayští stavitelé pyramid. Rovněž získali mnoho cenných impulsů pro inovaci své vlastní výuky, pro tvorbu vlastních edukačních materiálů a pro školení dalších pedagogických pracovníků v okresu své pedagogické působnosti. Tato školení budou započata již v lednu příštího roku.