Symbol PF Na Katedře matematiky PF JU bylo zahájeno proškolování vyučujících matematiky v rámci projektu scienceZOOM2

Na Katedře matematiky PF JU bylo zahájeno proškolování vyučujících matematiky v rámci projektu scienceZOOM2

(dílčí aktivita: Vytváření sítí v rámci podpory badatelsky orientované výuky)

 

Na Katedře matematiky PF JU byla dne 9. 6. 2014 prvním odborným seminářem pro vyučující matematiky na ZŠ zahájena realizace dílčí aktivity Vytváření sítí v rámci podpory badatelsky orientované výuky (BOV), jejíž cíl spočívá ve zformování funkčního systému sítě škol a jejich pedagogických pracovníků. Hlavní úlohou je nastavení a dlouhodobé udržování vzájemné spolupráce a motivace cílové skupiny při koncepci hodin přírodovědných a technických předmětů/oborů formou BOV.

První odborný seminář s názvem Důkazy v matematice v badatelsky orientované výuce matematiky lektoroval vedoucí Katedry matematiky PF JU, prof. RNDr. Pavel Pech, CSc., jenž se mj. zaměřuje na dynamickou geometrii, na užití počítačů ve výuce matematiky a na dokazování matematických vět pomocí počítače.

Pět metodických garantů (vyučující matematiky na ZŠ z Českých Budějovic a ze čtyř okresů Jihočeského kraje) bylo obeznámeno s prakticky využitelnými prvky výuky matematiky se zaměřením na BOV. Konkrétně měli možnost si vyzkoušet skládání matematických obrazců z papíru a z dílů speciální matematické stavebnice, a to s cílem rozvoje prostorového myšlení u žáků. Ve druhé části odborného semináře se mj. dozvěděli, jak je možno s žáky bádat nad důvody pro odvození rozměrů pro standardizované formáty papíru a s jakými matematickými tělesy se setkáváme v běžném životě (např. model kopacího míče a jeho vytvoření). V závěrečné části odborného semináře si metodičtí garanti vyzkoušeli práci s dynamickým SW GeoGebra.

Na základě poznatků z odborného semináře budou tito proškolení metodičtí garanti dále šířit poznatky z BOV matematiky v okresech své pedagogické působnosti a vytvoří své vlastní edukační materiály pro ostatní vyučující daného předmětu.

 

Druhý odborný seminář pro metodické garanty se uskuteční v srpnu 2014.