Symbol PF Klíčové kompetence na ZŠ v badatelsky orientované výuce matematiky - seminář pro vyučující matematiky

Klíčové kompetence na ZŠ v badatelsky orientované výuce matematiky - seminář pro vyučující matematiky

(scienceZOOM2)

 

Na Katedře matematiky PF JU proběhl dne 25. 8. 2014 druhý odborný seminář pro vyučující matematiky na ZŠ z Českých Budějovic a ze čtyř okresů Jihočeského kraje (metodičtí garanti), a to v rámci realizace dílčí aktivity Vytváření sítí v rámci podpory badatelsky orientované výuky (BOV), jejíž cíl spočívá ve zformování funkčního systému sítě škol a jejich pedagogických pracovníků.

Druhý odborný seminář s názvem Klíčové kompetence na ZŠ v badatelsky orientované výuce matematiky lektorovala doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D., z Katedry matematiky PF JU, jejíž profesní specializací je didaktika matematiky.

Teoretická část semináře byla zahájena dvěma úvodními otázkami: Jaké jsou základní kompetence, které by měl žák mít bez ohledu na definici RVP? Jak toho dosáhnout? Po vymezení principů BOV a konstruktivistického pojetí matematické výuky seminář plynule přešel do části praktické. Zde lektorka demonstrovala ukázky matematických úloh koncipovaných dle metodiky BOV (např. úloha, v níž mají žáci zjistit, kde mají postavit sklad krmiva pro lesní zvěř tak, aby měl lesník stejně daleko ke třem krmelcům).

V dalším bloku odborného semináře prezentovali vybraní žáci ZŠ výsledky BOV matematiky - hovořili např. o speciálních fraktálních útvarech (tzv. Sierpinského trojúhelník), o fraktálech v přírodě (druh květáku, sněhové vločky ad.), o Möbiově pásce, o Kleinově láhvi apod. Nutno dodat, že profesionální úroveň přednášek těchto "malých matematiků" byla na vysoké úrovni :)

Odborný seminář pokračoval praktickou demonstrací práce s matematickým programem Elica Dalest při objevování zákonitostí v geometrii a rovněž prací s programem GeoGebra.

V závěru byly účastníkům semináře demonstrovány praktické ukázky motivace žáků pro BOV matematiky (např. skládání origami ve tvaru geometrických obrazců, krystalové soustavy v geometrii a mineralogii, matematický AZ-kvíz a pohybové hry zaměřené na pěstování klíčových kompetencí.

Účastníci semináře mj. pozitivně hodnotili možnost zahrát si vybrané didaktické hry, vyzkoušet si matematický AZ-kvíz či si slepit Möbiovu pásku a diskutovat o jejích vlastnostech, čímž získali mnoho impulsů pro inovaci své vlastní výuky, pro tvorbu vlastních edukačních materiálů a pro školení dalších pedagogických pracovníků v okresu své pedagogické působnosti.

Třetí odborný seminář pro metodické garanty za oblast BOV matematiky se uskuteční v září 2014.

 

Napsaly: doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D., Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.