Symbol PF Vědci a doktorandi z Katedry aplikované fyziky a techniky přednášeli v Modrých dveřích

Vědci a doktorandi z Katedry aplikované fyziky a techniky přednášeli v Modrých dveřích

 

Dne 18. listopadu se v Jazz & blues restaurantu "Modrý dveře" uskutečnil popularizační workshop projektu scienceZOOM s názvem "Svět plazmatu a jeho technických aplikací".

Workshop byl zaměřen na informace o praktickém využití nízkoteplotního plazmatu v různých oblastech lidské činnosti, zejména v oblasti technických aplikací, a na problematiku počítačového modelování vybraných jevů s cílem predikovat chování plazmatu za daných fyzikálních podmínek.

Popularizační workshop zahájil svou prezentací na téma "Plazma - čtvrté skupenství hmoty" vedoucí Katedry aplikované fyziky a techniky, prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc., přední odborník v oblasti fyziky plazmatu, plazmových úprav materiálů, plazmaticky nanášených vrstev a technických aplikací plazmatu.

O přípravě tenkých vrstev a o jejich diagnostice pomocí plazmatu pohovořila odborná asistentka KAFT PF JU Ing. Marta Horáková, Ph.D. Účastníci měli možnost se dozvědět, že tenké vrstvy se speciálními fotokatalytickými vlastnostmi mohou sloužit k ochraně povrchů, ke zlepšení vlastností výrobků a že mají antibakteriální účinky. Na tuto prezentaci plynule navázal Mgr. Vlastimil Šram, doktorand Fakulty strojní ČVUT, který se ve svém výzkumu věnuje depozici tenkých vrstev TiO2, jež jsou užívány v mnoha aplikacích například jako samočisticí povrchy, antibakteriální přípravky tkáňového inženýrství, v medicíně, v systémech na čištění vody apod.

Doktorand Technické univerzity v Liberci Mgr. Pavel Černý, absolvent a nový zaměstnanec KAFT, pohovořil o modifikaci povrchových vlastností materiálů tak, aby vyhovovaly požadavkům v různých aplikacích. Zmínil, že tato metoda se dá úspěšně využít např. při lakování či lepení plastových dílů, u nichž je právě tato úprava značně problematická, neboť plast je proti působení barvy a lepidla velmi odolný.

Prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. společně s nejmladším členem katedry Mgr. Pavlem Olšanem, doktorandem Zemědělské fakulty JU, zmínili možnosti biomedicínského a environmentálního využití plazmatu, a to například pro čištění kontaminované vody a pro léčení obtížně hojitelných ran (například léčba diabetické nohy).

Plazmovým výbojům za atmosférického tlaku se věnoval RNDr. Pavel Kříž, Ph.D., odborný asistent KAFT PF JU, jenž demonstroval rozdíl mezi lanem bez povrchové úpravy plazmatem a mezi lanem s touto úpravou, které vykazuje vyšší otěruvzdornost. Dr. Kříž zmínil také možnosti využití plazmatu při úpravě povrchů různých druhů semen.

Využití plazmatu v zemědělství se věnoval také další člen řešitelského týmu Mgr. Zbyněk Havelka, doktorand ZF JU, který ve svém výzkumu došel k závěru, že ošetřování obilovin za pomoci zdroje GA má vliv pouze na obsah sušiny, zatímco na ostatní výživové hodnoty obilovin vliv nemá.

Závěrečná část workshopu byla zaměřena na počítačové modelování ve fyzice plazmatu, jež se používá k predikci chování tohoto komplikovaného systému. Užití nalézá také v oblastech, kde je reálný pokus neproveditelný nebo příliš nákladný. Této problematice se na KAFT PF JU úspěšně věnují doc. RNDr. Josef Blažek, CSc., doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., Mgr. Jaroslav Erhart (doktorand FS ČVUT) a Mgr. Jan Ptáčník (doktorand na FAV ZČU v Plzni).

Díky širokému spektru příspěvků špičkových odborníků z KAFT PF JU měli účastníci jedinečnou možnost seznámit se s mnoha oblastmi využití plazmatu, které představuje moderní, efektivní a ekologickou alternativu k existujícím technologickým postupům.