Symbol PF Zásadní změny ve výuce předmětu informatika

Na webu Národního pedagogického institutu České republiky naleznete shrnutí doc. PaedDr. Jiřího Vaníčka, Ph.D., vedoucího Katedry informatiky Pedagogické fakulty JU. Docent Vaníček zde představuje inovativní změny ve výuce informatiky, které aktuálně probíhají nebo se připravují. PF JU je hlavním řešitelem projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322), který si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků.

 

https://www.npicr.cz/aktuality/zasadni-zmeny-ve-vyuce-predmetu-informatika-jsou-prede-dvermi