Symbol PF Studenti a učitelé zeměpisně bádali s PF JU ve Stromovce

Studenti a učitelé zeměpisně bádali s PF JU ve Stromovce

Katedra geografie PF JU pořádala ve dnech 18. - 20. 6. 2014 Zeměpisné badatelské dny pro vyučující zeměpisu a studenty Gymnázia Česká a olympijských nadějí, Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích a studenty učitelství zeměpisu PF JU v Českých Budějovicích.

Hlavním organizátorem akce byla Katedra geografie PF JU pod odborným vedením Mgr. Petry Karvánkové, Ph.D., Mgr. Martina Blažka a VŠ studenta Jana Dvořáka, kteří se v rámci své pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti zaměřují především na didaktiku geografie a praktickou terénní výuku zeměpisu s využitím základních principů badatelsky orientovaného vyučování. Zeměpisné badatelské dny byly realizovány v rámci celouniverzitního projektu ESF OP VK scienceZOOM2 zaměřeného na popularizaci VaV přírodovědných a technických oborů. Koordinátorkou akce byla Mgr. Eva Niklesová, Ph.D., z PF JU v Českých Budějovicích.

Výukové aktivity v rámci Zeměpisných badatelských dnů byly zaměřené na praktickou terénní výuku zeměpisu ve smyslu badatelsky orientovaného vyučování, které umožňuje práci žáků v reálném prostředí a za použití vědeckých postupů simulujících skutečnou vědeckou práci. Při správném výběru obsahu učiva vede k efektivnějšímu pochopení probírané látky a má značný potenciál zatraktivnit pro žáky přírodní vědy. Badatelsky orientované vyučování je schopno eliminovat nedostatek praktických ukázek a pokusů v hodinách zeměpisu, nedostatečný rozvoj instrumentálních dovedností žáků a nedostatečné zaměření výuky na problémy, se kterými se žáci setkávají v každodenním životě. Představuje tak moderní vzdělávací směr, jehož aplikace v hodinách zeměpisu umožňuje zvýšení motivace a zájmu žáků a rozvoj jejich kritického myšlení, kreativity a schopnosti řešit problémy.

Žáci a jejich pedagogové se seznámili se základními pravidly hry geocaching, osvojili si práci s GPS navigací a získali praktickou zkušenost s geocachingem při samostatném "odlovu" připravených "keší" se zeměpisnými úkoly. Zároveň pracovali s teodolitem přímo v terénu a získali tak konkrétní představu o práci geodeta. Vyzkoušeli si základní principy měření rychlosti větru pomocí přístroje anemometru (princip vzniku větru, Beaufortova stupnice na měření rychlosti větru, negativní dopady působení větru na člověka - vichřice, orkán apod.). Pomocí hlukoměru zjišťovali, jak to "hlučí" ve Stromovce (hladina intenzity hluku, práh slyšitelnosti, ohrožení člověka skrze hlukové znečištění, měření intenzity vybraných zvuků - kvákání žáby, vlastní křik či šepot, tleskání apod.). Jednou z nejoblíbenějších činností byla práce s půdní sondou, skrze niž si studenti ověřovali své předem stanovené hypotézy o výskytu půdních typů na vybraných stanovištích (práce s půdní mapou ČR, určování půdního profilu, zatloukání půdní sondy a určování půdních typů apod.). V arboretu parku Stromovka určovali druhy stromů a keřů. Zároveň byly pro studenty a jejich vyučující připraveny zeměpisné kvízy a doplňující soutěže.

Akce se zúčastnilo téměř 200 osob z řad vyučujících, studentů a žáků ZŠ, SŠ i VŠ.