Symbol PF Zvídavý zVěd… Staň se vědcem aneb věda není nuda!

Zvídavý zVěd… Staň se vědcem aneb věda není nuda!

30 malých zvídavých vědců se zúčastnilo příměstského tábora PF JU zaměřeného na badatelsky orientované vyučování (BOV) přírodovědných a technických oborů

(projekt scienceZOOM2)

 

Ve dnech 21. 7. až 25. 7. 2014 proběhl v rámci realizace projektu scienceZOOM2, který je zaměřen na popularizaci VaV přírodovědných a technických oborů, vůbec první příměstský tábor PF JU v Českých Budějovicích. Celkem 30 žáků ZŠ/SŠ se na jeden týden proměnilo ve vědecké pracovníky, "malé zvídavé vědce", bádající v oblastech zeměpisu, biologie, biogeografie, astronomie, fyziky, technické výchovy i matematiky.

Příměstský tábor byl zacílen na implementaci metodických postupů badatelsky orientovaného vyučování přírodovědných a technických oborů. Badatelsky orientované vyučování představuje moderní vzdělávací směr, jehož aplikace v hodinách přírodovědně zaměřených předmětů umožňuje jednak zvýšení motivace a zájmu žáků o probírané učivo a zároveň rozvoj jejich kritického myšlení, kreativity a schopnosti řešit problémy.

Program příměstského tábora byl koncipován tak, aby zahrnoval co nejširší spektrum aktivit v reálném prostředí a za použití vědeckých postupů simulujících skutečnou vědeckou práci.

První den příměstského tábora byl věnován BOV zeměpisu/geografie. Malí vědci si vyzkoušeli práci s GPS navigací v terénu, zahráli si hru geocaching, sami zjišťovali, jaká je intenzita hluku ve Stromovce, jak silný může být vítr (práce s hlukoměrem a s přístrojem na měření rychlosti větru) a jaký půdní typ se zde vyskytuje (analýza půdy pomocí půdní sondy). Během práce s teodolitem si vyzkoušeli profesi geodeta. Zábavnou formou se seznámili s prací meteorologů při odečítání úhrnů srážek ze srážkoměru. V závěru dne si děti ověřily své zeměpisné znalosti při hraní zeměpisného AZ kvízu a odpočinuly si během sportovních aktivit.

Druhý den příměstského tábora děti strávily v Hvězdárně a planetáriu České Budějovice. Zde byly seznámeny se zajímavostmi z letní a zimní hvězdné oblohy a naučily se hravou formou poznávat vybraná souhvězdí. V kopuli Hvězdárny a planetária si malí vědci přiblížili práci astronoma při pozorování oblohy a sami mohli pomocí dalekohledu zkoumat Slunce a jeho pohyby. Do povolání astronauta se přenesli při konstruování modelu japonské rakety RTV-9 a během interaktivního dokumentu přibližujícího život a vědeckou práci astronautů ve vesmíru.

Den třetí se malí vědci vrátili zpět z vesmíru do prostor PF JU. Zde si pro ně pracovníci Katedry aplikované fyziky a techniky připravili řadu zábavných chemických a fyzikálních pokusů a experimentů a dalších aktivit. Malí vědci si v dílnách, v nichž se vyučuje technická výchova, vyrobili vlastní funkční dřevěnou hračku. Dále je čekala exkurze do dřevodílny a kovodílny, kde na vlastní oči viděli, jak se zpracovává dřevo a kovy. Děti si mohly vyzkoušet práci soustružníka, obráběče kovů a zjišťovat odolnost kovů. V odpoledním bloku byly děti zapojeny do řady vtipných fyzikálních pokusů a na vlastní kůži si mohly například vyzkoušet, jak jsou na tom se svou fyzickou zdatností (práce se setrvačníkem, měření fyzické síly apod.), kolik světla proniká skrze okna PF JU (práce s luxmetrem) a vyrobily si vlastní kelímkový telefon. Své motorické dovednosti si otestovaly během hry na stavitele s využitím stavebnice Merkur. Nejvíce malé vědce nadchly vlastnosti tekutého dusíku, který během chvíle dokáže cokoliv zmrazit. Malí vědci si tak například vyrobili vlastní dusíkovou bombu, zmrazili veškeré dostupné ovoce a málem i některé své kamarády :)

Předposlední den tábora začal zábavnými matematickými úlohami (řešení magického čtverce, výroba Möbiovy pásky, vytváření dalších modelů v rovině a prostoru aj). Mladší z vědců mezitím pracovali v dílnách, kde si vyráběli jednodušší dřevěnou hračku (káču). Odpolední program pokračoval v ZOO Ohrada (Hluboká nad Vltavou). Na děti čekali jejich hadí kamarádi v podobě krajty, užovky a korálovky, s nimiž se mohly blíže seznámit v rámci výukového programu přibližujícího život plazů. Po programu bylo dětem představeno zázemí ZOO a práce ošetřovatelů, krmičů, zahradníků apod. Děti vyrobily "zábavné" hračky pro surikaty (papírové role naplněné červy a senem), které následně umístily do jejich výběhů. Poté následovala práce s rosomáky, kdy účastníci byli přítomni krmení a cvičení rosomáků ve výběhu. V závěru dne proběhly soutěže na zapamatování a cvičení si paměti skrze Kimovu hru. Odpočinková aktivita byla zaměřena na geografické podmínky Austrálie (děti vyplňovaly zábavnou osmisměrku a informace k ní si samy vyhledávaly pomocí atlasů).

Poslední den tábora probíhal na Výukové fakultní zahradě Katedry biologie PF JU. Děti čekaly zábavné badatelské úlohy, během nichž zkoumaly bezobratlé živočichy. Vědecká práce tak začala samostatnými nálezy zkoumaných živočichů (žížal :) v prostředí zahrady. Děti následně zkoumaly velikosti svých "úlovků" a skrze principy BOV tak samy zjišťovaly důležité informace z žížalího života. Odpovídaly si na vlastní vědecké hypotézy a otázky - např. "Má žížala hlavu?", "Má žížala raději tmu, nebo světlo?", "Když hodím žížalu do vody, uplave?", "Když žížalu roztrhnu, doroste ještě?", "Pokud ano, za jak dlouho?" aj. Na odpoledne byla pro vědce připravena "celozahradová" vědecká hra, při níž zjišťovali, kdo bydlí v "hmyzím hotelu", jak pevný je trilobit, kteří bezobratlí živočichové žijí v tůňce uprostřed zahrady a kteří naopak ve fotopastích v jezírku. Nejoblíbenější činností se stala vědecká práce ze člunu umístěného na zahradním jezírku, během níž děti zjišťovaly maximální a minimální hloubku jezírka, teplotu vody a její průhlednost pomocí Secciho disku.

Pětidenní společné bádání bylo - společně s rodiči - zakončeno předáním diplomů za činnost jednotlivých vědců, v níž malí "zVědové" vynikali. Zpětná vazba a vědecká rozprava o badatelských aktivitách realizovaných v rámci příměstského tábora proběhla v příjemném prostředí u kulatého táborového ohně :)

Připravený badatelský program se setkal s obrovským pozitivním ohlasem, a to jak z řad cílové skupiny, tak z řad rodičů, zaměstnanců zapojených kateder PF JU a v neposlední řadě i od vedení PF JU v Českých Budějovicích.

 

Napsaly: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., a Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.

 

 

Realizační tým příměstského tábora:

Katedra geografie PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., (koordinátor PT)
  Mgr. Martin Blažek
Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU: PaedDr. Alena Poláchová, Ph.D.
  PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D.
  Mgr. Vít Bednář
  Mgr. Vladimír Vochozka
Katedra matematiky PF JU: Bc. Tereza Suchopárová
Katedra biologie PF JU: Mgr. Zbyněk Vácha
Hvězdárna a planetárium v ČB: Ing. Bc. Miloš Tichý
  Mgr. Hana Zahrádková
  Vladimír Adámek
ZOO Ohrada Hluboká n. Vltavou: Ing. Vladimír Pokorný
  Mgr. Michela Jerhotová
  RNDr. Roman Kössl
ZŠ Dačice, B. Němcové: Mgr. Stanislava Dvořáková
České reálné gymnázium, s. r. o.: Mgr. Lenka Filipová
Kreativní manažeři projektu za PF JU: Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.
  Jan Dvořák
Studenti PF JU: Bc. Jana Bicanová
  Jan Dvořák
  Bc. Michaela Jelínková
  Bc. Šárka Nedvědová
  Bc. Vendula Vacková
  Eva Vlnatá

 

Poděkování:

Za odbornou pomoc a podporu patří zvláštní poděkování: doc. RNDr. Heleně Binterové, Ph.D., (KMA PF JU), doc. PaedDr. Jiřímu Tesařovi, Ph.D., (KAFT PF JU) a Pavlovi Čejkovi (KAFT PF JU).

Za vstřícnost děkujeme také vedoucímu Katedry tělesné výchovy a sportu doc. PaedDr. Janu Štumbauerovi, CSc., a za pomoc a flexibilitu Heleně Veselé (KTVS).

Za zajištění stravování pro 30 zvídavých zvědů děkujeme také Antonínu Vorlovi, vedoucímu Menzy JU, a Petrovi Tomaschkovi, šéfkuchařovi Menzy JU.

Za svědomitou práci a garanci celého projektu scienceZOOM2 děkujeme Ing. Tomášovi Lysenko-Chvílovi, bez jehož invence by realizace příměstského tábora a jiných projektových aktivit vůbec nebyla uskutečnitelná.

Zvláštní poděkování náleží vedení Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jmenovitě panu děkanovi Mgr. Michalu Vančurovi, Ph.D., za podporu při realizaci příměstského tábora.