Symbol PF Rigorózní řízení - Dodatky a doporučení

 

Doporučení

Doporučuje se, aby si zájemce o rigorózní řízení ještě před podáním přihlášky s předstihem (až 1 rok před podáním závazné přihlášky) dojednal osobní konzultaci na příslušném pracovišti akreditovaného oboru viz seznam pracovišť a garantů, která se bude týkat konkrétního obsahu a formy rigorózní práce a též rozsahu a obsahu látky požadované k rigorózní zkoušce.

 

Rigorózní práce - provedení, úprava

Rigorózní práce by měla být v rozsahu odpovídajícím požadavkům jednotlivých akreditovaných oborů a musí obsahovat původní výzkumné, experimentální nebo tvůrčí poznatky. Formální provedení je doporučeno dle norem ĆSN 016910. Veškerá použitá literatura a zdroje informací musí být citovány dle ČSN ISO 690 nebo 690-2, případně upraveny dle úzu daného oboru, práce musí obsahovat prohlášení o jejím samostatném vypracování autorem a souhlasem, aby po úspěšném vykonání obhajoby práce a rigorózní zkoušky byla rigorózní práce uložena v knihovně PF JU, kde bude k dispozici jako studijní materiál při zachování autorských práv, též stvrzené podpisem uchazeče. Součástí práce musí být též abstrakt v českém a současně ve světovém jazyce přiměřeného rozsahu. Detailní informace budou poskytnuty při konzultaci na jednotlivých akreditovaných pracovištích.

 

Další informace pro uchazeče - organizační dodatky

Další informace pro běžný akademický rok - uzávěrka přijímání přihlášek, aktuální výše poplatků a další, budou vydávány každoročně formou "Opatření děkana č... v akademickém roce".

 

Připomenutí - viz Opatření děkanky č. 2/2010

Závaznou přihlášku k rigoróznímu řízení je třeba poslat/doručit osobně, s řádně vyplněnými pravdivými údaji a podepsaným prohlášením na Oddělení vědy a zahraničních styků k rukám Mgr. Martiny Faltové (faltova@pf.jcu.cz, 387 773 214), Dukelská 9, 371 15 České Budějovice.

V tentýž den je třeba zaplatit poplatky stanovené pro akademický rok v "Opatření děkana", buď na pokladně PF JU Jeronýmova 10, 3. patro nebo na č.ú. ČSOB 104725778/0300, var. symbol 123.