Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Státní závěrečné zkoušky

 

Opatření proděkana pro studium č. 3/2011 o závěru studia v bakalářských studijních oborech se zaměřením na vzdělávání (bakalářský stupeň učitelských strukturovaných studií)

 

SZZ bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijní obor Přírodovědecká a ekologická výchova (Bc.)

SZZ bakalářského studijního oboru Přírodovědecká a ekologická výchova má formu ústní zkoušky.

Studenti si při elektronickém přihlašování na SZZ zapisují tyto části zkoušky: předmět Základy přírodopisu a ekologická výchova s didaktikou (KBI/QPEV), Pedagogika a psychologie (KPE/QZBB).

SZZ začíná v daný den oficiálním zahájením a probíhá podle stanoveného harmonogramu (který je plně v kompetenci komise). Při zahájení jsou studenti seznámeni s průběhem zkoušky.

Otázky z předmětů KBI/QPEV jsou zadávány ústně členy zkušební komise. Zadávány jsou čtyři otázky z tematických okruhů profilujících disciplín: Ekologie, Environmentalistika a ochrana přírody, Didaktika zájmové přírodovědné činnosti a ekologické výchovy a z tematických okruhů disciplín širšího přírodovědného základu: Geologie, Botanika a pěstitelství, Zoologie a chovatelství.

Student(ka) má možnost si odpovědi na otázky na místě písemně připravit.

Student(ka) má na přípravu zkoušky nejméně 20 min. Délka zkoušky zpravidla nepřesahuje 30 minut.

Odpovědi studentů na zadané otázky jsou hodnoceny zkušební komisí neveřejně podle jednotlivých otázek nejprve zvlášť za odpověď na každou otázku a na základě hodnocení odpovědí na jednotlivé dílčí otázky pak jednou souhrnnou výslednou známkou.

SZZ je ukončena oficiálním vyhlášením výsledků za přítomnosti všech studentů a členů komise.

Okruhy SZZ z předmětu KPE/QZBB a průběh státní zkoušky určuje Katedra pedagogiky a psychologie PF JU. Student(ka) si zvolí čísla dvou otázek, na které po 20minutové přípravě odpovídá. Délka zkoušky zpravidla nepřesahuje 30 minut. Odpovědi studentů jsou hodnoceny zkušební komisí neveřejně jednou souhrnnou výslednou známkou.

SZZ je ukončena oficiálním vyhlášením výsledků za přítomnosti všech studentů a členů komise.

 

SZZ bakalářského dvouoborového studijního programu Specializace v pedagogice, studijního obor Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

SZZ bakalářského studijního oboru Přírodopis se zaměřením na vzdělávání má formu písemné zkoušky.

Studenti si při elektronickém přihlašování na SZZ zapisují tuto zkoušku: předmět Základy biologie organizmů a geologie (KBI/QBCU).

Zadávány jsou otázky, které vychází z tematických okruhů Geologie, Botaniky, Zoologie, Buněčné biologie prokaryotních a eukaryotních organizmů, Fyziologie eukaryotních organizmů, Ekologie. Konkrétní zadání písemné práce pro každý termín SZZ připravuje garant oboru na základě variant návrhů otázek, které mu poskytnou členové komise pro SZZ.

Podmínky a průběh zkoušky:

 • Bakalářská zkouška je písemná.
 • V každém ze dvou variantních termínů letních i podzimních Bc. zkoušek bude užita jiná varianta písemné zkoušky.
 • Přihlášení studenti se dostaví do posluchárny, kde se zkouška koná, nejpozději 10 minut před jejím zahájením uvedeným ve STAGu a zaujmou místa.
 • Tištěné zadání písemné práce "na jméno" bude rozdáno před zahájením zkoušky do rukou každého přítomného studenta(ky).
 • Písemnou Bc. zkoušku "zadává" předseda/místopředseda komise. Členy komise, kteří jsou přítomni písemné zkoušce v jejím průběhu, určí předseda komise.
 • Zkoušení studenti zkontrolují úplnost zadání písemné zkoušky (vlastní jméno, číslo studenta, 11 stránek, 10 otázek) a začnou pracovat až na pokyn předsedy/místopředsedy komise pro Bc. zkoušky.
 • Zkoušení nemají povoleny žádné jiné pomůcky než psací potřeby; jejich mobilní telefony musí být vypnuty, nesmí být v průběhu zkoušky užívány. Jakékoli užití komunikační techniky, poznámek či "taháků" v průběhu zkoušky nebo komunikace s ostatními studenty budou důvodem pro vyloučení studenta(ky) od zkoušky pro "pokus o podvod".
 • Zkouška trvá 120 minut.
 • Po vypršení tohoto času a na vyzvání předsedy/místopředsedy/člena komise každý(á) ze zkoušených předá osobně vypracovanou písemnou zkoušku členu komise, který ho (ji) k tomu vyzve.

Pozn.: Obhajoby bakalářské práce se konají zpravidla v jiném termínu než bakalářská zkouška.

Hodnocení písemné zkoušky:

 • Zadání písemné Bc zkoušky obsahuje 10 otázek.
 • Odpověď na každou otázku je hodnoceno maximálně 4 body.
 • Možné maximum bodů ze zkoušky = 40; minimum bodů nutných pro úspěšné absolvování zkoušky = 19.
 • Klasifikace: 40-34 bodů = výborně; 33-27 bodů = velmi dobře; 26-19 bodů = dobře; méně než 19 bodů = neprospěl(a).
 • Jednotlivé dílčí otázky písemné zkoušky jsou opravovány a hodnoceny v písemné práci neveřejně členy zkušební komise, kteří je pro zadání navrhli.
 • Výsledky obhajob a zkoušek zanese sekretářka katedry do STAGu a v podobě tabulky s hodnocením dílčích otázek i hodnocením celkovým vyvěsí na nástěnce Katedry biologie v den konání zkoušky. Tímto způsobem jsou zároveň oznámeny všem zkoušeným.

 

SZZ studijního programu Učitelství pro základní školy, studijního oboru Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.)

SZZ navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro základní školy, studijního oboru Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ, má formu ústní zkoušky.

Studenti si při elektronickém přihlašování na SZZ zapisují tuto zkoušku: předmět Základy přírodopisu a ekologická výchova s didaktikou (KBI/QNMU).

SZZ začíná v daný den oficiálním zahájením a probíhá podle stanoveného harmonogramu (který je plně v kompetenci komise). Při zahájení jsou studenti seznámeni s průběhem zkoušky.

Otázky z předmětů Přírodopis a didaktika přírodopisu (KBI/QNMU) jsou zadávány ústně členy zkušební komise. Zadávány jsou tři otázky, které vycházejí z těchto tematických okruhů: Rozmanitost organizmů a jejich evoluce, Člověk a dědičnost, Ochrana životního prostředí a její ekologické základy, Didaktika přírodopisu (biologie a geologie).

Student(ka) má možnost si odpovědi na otázky na místě písemně připravit. Student(ka) má na přípravu zkoušky nejméně 20 min. Délka zkoušky zpravidla nepřesahuje 35 minut.

Odpovědi studentů jsou hodnoceny zkušební komisí neveřejně podle jednotlivých otázek zvlášť a v souhrnu posléze jednou výslednou známkou. Pro úspěšné absolutorium SZZ je nezbytné, aby zkoušený(á) student(ka) nebyl(a) hodnocen(a) ze žádné z dílčích otázek horší klasifikací než "dobře".

SZZ je ukončena oficiálním vyhlášením výsledků za přítomnosti všech studentů a členů komise.

 

Obhajoba závěrečné práce (BP, DP), zadané na KBI

Studenti se přihlašují k obhajobě elektronicky.

Obhajoba BP nebo DP probíhá před komisí pro SZZ. Student nejprve v časovém limitu ca 10-15 minut představí členům komise svou práci, její téma, cíle a hypotézy, metodiku, hlavní výsledky a závěry s možnou podporou elektronické prezentace. Poté jsou představeny posudky vedoucího a oponenta práce. Následně se student vyjádří k posudkům a zodpoví dotazy a připomínky. V další diskusi reaguje na otázky vznesené členy komise. Obhajoba práce je poté hodnocena komisí neveřejně. Výslednou klasifikaci diplomové práce stanovuje komise pro obhajoby na neveřejné části svého zasedání, na základě návrhu klasifikace uvedené v posudcích vedoucího a oponenta práce a na základě hodnocení obhajoby. Výsledné hodnocení je oficiálně vyhlášeno opět za přítomnosti všech studentů a členů komise.

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman