Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Státní závěrečná zkouška

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Celoživotní vzdělávání

Projekty

Publikace

 

Další katedry PF JU

 

Informace studentům
o zadávání bakalářských a magisterských prací
v dvouoborovém studiu

 

  • Závěrečná práce se zadává v předposledním roce standardní doby studia, zpravidla do data uvedeného v harmonogramu příslušného akademického roku. Studentka/student si pak do posledního roku studia zapíše příslušné semináře k bakalářské práci.
  • Studentka/student může téma své kvalifikační práce katedře navrhnout. Katedra téma posoudí a pokud je přijme, zařadí je mezi svá témata, která zveřejňuje na katedrové nástěnce. V tom případě uvede i jméno studentky/studenta, která/který bude téma zpracovávat.
  • Vedoucí/vedoucím katedry stanovená/stanovený vedoucí závěrečné práce vypracuje v IS STAG její zadání. Katedra následně zadání závěrečné práce vytiskne. Vedoucí katedry je podepíše a předá k podpisu děkanovi fakulty.
  • Zadání opatřená podpisy vedoucí/vedoucího katedry a děkana fakulty katedra dvakrát okopíruje. Originál předá studentce/studentovi, jednu kopii založí, druhou kopii předá studijnímu oddělení.
  • Vypracování a odevzdání bakalářské práce se řídí Opatřením děkanky č. 3/2010, Harmonogramem příslušného akademického roku, Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG a Opatřením děkanky č. 6/2010.

 

Studenti, kteří si vyberou téma bakalářské práce na Katedře českého jazyka a literatury, si budou zapisovat dva semináře k bakalářské práci se zkratkami KBH/UBP1 a KBH/UBP2 s dotací 0/0 - jedná se o individuální konzultace organizované podle potřeby na základě dohody mezi vedoucím BP a studentem.

Studenti, kteří si vyberou téma bakalářské práce na Ústavu bohemistiky FF, si budou zapisovat dva semináře k bakalářské práci se zkratkami UBO/BAP1 a UBO/BAP2.

Doporučujeme zapsat si první seminář v ZS 3. ročníku a druhý seminář v LS 3. ročníku.

 

Studenti, kteří si vyberou téma magisterské práce na Katedře českého jazyka a literatury, si budou zapisovat dva semináře k magisterské práci se zkratkami KBH/NMP1 a KBH/NMP2 s dotací 1/0 - jedná se o individuální konzultace organizované podle potřeby na základě dohody mezi vedoucím DP a studentem.

Studenti, kteří si vyberou téma magisterské práce na Ústavu bohemistiky FF, si budou zapisovat dva semináře k diplomové práci se zkratkami UBO/NDS1 a UBO/NDS2.

Doporučujeme zapsat si první seminář v LS 1. ročníku a druhý seminář v ZS/LS 2. ročníku.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman