Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Události na katedře a fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:


Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

 

facebook

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Zkratka: NJu

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra germanistiky PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 222, e-mail: peclova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Z hlediska obsahu lze předměty vyučované v rámci bakalářského studia rozčlenit do čtyř okruhů:

 1. praktický jazyk;
 2. lingvistika;
 3. literatura, historie, kultura a reálie;
 4. úvod do pedagogické praxe.

Jejich vzájemný poměr je po stránce rozsahu výuky i náročnosti nastaven tak, aby posluchač získal vyvážený soubor znalostí a dovedností nezbytných jak pro okamžité uplatnění v praxi, tak pro následné magisterské studium němčiny, ať už je zaměřeno pedagogicky, odborně filologicky, či jinak, a to na domácích vysokých školách i v zahraničí.

 

Profil absolventa

Studijní obor Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání je chápán jako příprava na navazující magisterské studium Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ.

Absolventi si osvojí základy německého jazyka a naučí se uplatňovat své odborné znalosti o oboru v komunikaci ústní i písemné. V jazykové přípravě je kladen důraz na vyváženost teorie a praxe.

Vedle získání solidních znalostí v oblasti německé fonetiky a fonologie, gramatiky, syntaxe, lexikologie a slovotvorby se studenti naučí přiměřeně správně komunikovat, tedy rozumět poslechovým a čteným textům a interpretovat je, ústně a písemně se vyjadřovat na úrovni minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolventi budou vybaveni jazykovými a interkulturními kompetencemi na takové úrovni, aby mohli bez problémů pokračovat v navazujícím magisterském studiu nebo přejít přímo do praxe. Jejich významnou předností bude, že budou nejen dobře jazykově vybaveni, ale budou se též dobře orientovat v reáliích a dějinách německy mluvících zemí. Vzhledem k předpokladu, že hned na počátku navazujícího studia budou muset absolvovat průběžnou pedagogickou praxi, je jejich oborová didaktická příprava zahájena již v 5. semestru bakalářského stupně. Studenti si osvojí některé základní dovednosti v oblasti plánování, realizace a evaluace výuky.

Díky pedagogicko-psychologické složce se absolvent může uplatnit jako asistent pedagoga na ZŠ a vykonávat pomocné výchovné práce zaměřené např. na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků, vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků, individuální práci s dítětem nebo skupinou dětí podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo podle stanovených osnov. Může také pracovat jako pracovník mimoškolních zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže.

Po úspěšném absolvování magisterského studia nabízí katedra germanistiky v rámci programu celoživotního vzdělávání Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ a Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka na středních školách.

 

Přijímací zkouška

Podmínky přijetí ke studiu německého jazyka mohou absolventi a absolventky středních škol splnit dvěma způsoby, a sice

(I) dodáním potřebných podkladů pro přidělení bodů na základě předchozího studia na střední škole, složených certifikovaných zkoušek a zájmu o obor

nebo

(II) složením ústní přijímací zkoušky.

Tyto dva způsoby nejsou navzájem kombinovatelné, body rozhodné pro přijetí lze tedy získat pouze jedním z nich. Pro jednu z možných variant se uchazeč o studium musí rozhodnout do 1. 6. 2018.

V případě, že se uchazeč rozhodne získat body na základě bodu (I), tedy dle výsledků předchozího studia a relevantních dokladů o nabytých znalostech německého jazyka, musí do 19. 6. 2018 dodat potřebné materiály (přesná specifikace viz níže) a nemusí své rozhodnutí katedře germanistiky PF JU sdělovat.

Jestliže se rozhodne získat body na základě bodu (II), tedy složením ústní přijímací zkoušky, oznámí tuto skutečnost katedře germanistiky PF JU vyplněním a odevzdání registračního formuláře (přesná specifikace viz níže).

Dle počtu bodů, které uchazeč za němčinu získá jedním z výše uvedených způsobů, bude sestaveno pořadí uchazečů za aprobační předmět "Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání". Celkové pořadí, které rozhodne o přijetí (nepřijetí) ke studiu, bude výsledkem součtu umístění v přijímacím řízení ke studiu obou aprobačních předmětů.

 

Specifikace výše uvedených dvou možností splnění podmínek pro přijetí ke studiu německého jazyka:

(I) Dodání potřebných podkladů pro přidělení bodů na základě předchozího studia na střední škole, složených certifikovaných zkoušek a zájmu o obor

Přijímací zkouška se nekoná. Uchazečům budou přiděleny body podle výsledků studia na střední škole, podle úspěšně složených jazykových zkoušek a podle prokazatelného zájmu o německý jazyk.

Studijní výsledky uvedené na přihlášce ke studiu musí být ověřeny a potvrzeny školou nebo doloženy ověřenými kopiemi vysvědčení. Nestačí pouhé místopřísežné prohlášení o správnosti údajů. Účast v soutěžích, na olympiádách a projektech je nutné doložit ověřenými kopiemi diplomů, případně oficiálním potvrzením školy.

Ověřené kopie dokladů (např. maturitní vysvědčení, Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, Osvědčení o jednotlivé zkoušce, Výpis z didaktických testů, jazykové certifikáty, diplomy z olympiád, potvrzení o zahraničním pobytu či účasti na mezinárodním projektu s němčinou apod.) mohou uchazeči dodat do 19. 6. 2018 dvěma způsoby:

(a) Mohou je osobně donést na adresu: Katedra germanistiky PF JU, Dukelská 9 - místnost D316 (sekretariát katedry, paní Jitka Pečlová), České Budějovice; při osobním předání dostane uchazeč či uchazečka doklad o převzetí podkladů;

nebo

(b) je mohou zaslat doporučeně poštou na adresu: Katedra germanistiky PF JU, doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice.

Pokud nebude mít katedra germanistiky k dispozici všechny požadované materiály rozhodné pro sestavení pořadí uchazečů do 19. 6. 2018, bude pořadí sestaveno jen na základě materiálů k tomuto datu odevzdaných uchazečem.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Zařazení do pořadí se řídí následujícími kritérii:

 1. Maturitní zkouška z německého jazyka
  Známka 1: 25 bodů
  Známka 2: 20 bodů
  Známka 3: 15 bodů
  Známka 4: 1 bod
 2. Standardizovaná jazyková zkouška z německého jazyka
  Úroveň C1: 35 bodů
  Úroveň B2: 30 bodů
  Úroveň B1: 25 bodů
 3. Studijní průměr z celkového výsledku maturitní zkoušky:
  1,00 - 1,25: 25 bodů
  1,26 - 1,60: 20 bodů
  1,61 - 2,00: 15 bodů
  2,01 - 2,50: 10 bodů
  2,51 - 3,00: 5 bodů
  3,01 a více: 0 bodů
 4. Nadstandardní zájem o obor
  Účast ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ), účast na olympiádách německého jazyka s umístěním do třetího místa, studijní pobyt v některé německy mluvící zemi, účast na projektech s využitím německého jazyka, standardizovaná zkouška z německého jazyka na úrovni A2 či A1 apod. Všechny aktivity musí být příslušně doloženy ověřenými kopiemi certifikátů či oficiálním potvrzením školy. Za nadstandardní zájem o obor je možno dosáhnout maximálně 15 bodů.

Uchazeč či uchazečka může získat celkem maximálně 100 bodů. Přijati nemohou být uchazeči, kteří nezískali alespoň 30 bodů.

 

(II) Složení ústní přijímací zkoušky

Uchazeči a uchazečky, kteří nematurovali z němčiny, neabsolvovali žádnou certifikovanou zkoušku či ještě úspěšně nesložili maturitní zkoušku, vykonají ústní přijímací zkoušku. Ústní přijímací zkoušku lze složit ve dvou rovnocenných termínech, které budou uchazečům oznámeny v pozvánce k přijímacímu řízení.

Jestliže se uchazeč či uchazečka rozhodne získat body na základě ústní přijímací zkoušky, oznámí tuto skutečnost katedře germanistiky PF JU tak, že vyplní a vytiskne registrační formulář k ústní zkoušce z němčiny (dostupný zde: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/nj/doc/KNJ_-_Registracni_formular.pdf) a doručí ho do 1. 6. 2018 na katedru germanistiky PF JU. Vyplněný registrační formulář lze doručit dvěma způsoby:

(a) Uchazeč či uchazečka ho může osobně donést na adresu: Katedra germanistiky PF JU, Dukelská 9 - místnost D316 (sekretariát katedry, paní Jitka Pečlová), České Budějovice; při osobním předání dostane uchazeč či uchazečka doklad o převzetí podkladů;

nebo

(b) ho může zaslat doporučeně poštou na adresu: Katedra germanistiky PF JU, doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice.

Současně do tohoto data zašle vyplněný formulář v elektronické podobě (bez originálního podpisu) na adresu Mgr. Jany Kusové, Ph.D. (kusova@pf.jcu.cz).

Přijímací zkouška má formu ústního pohovoru vedeného v německém jazyce a ověřuje znalost německého jazyka na úrovni B1 (podle SERR). Ústní zkouška zahrnuje rozhovor na téma zadaného obrázku a práci s krátkým textem na úrovni B1. Ověřuje porozumění textu, výslovnost a gramaticko-lexikální kompetenci. Úvodní představení se a rozhovor o motivaci ke studiu německého jazyka se nehodnotí.

 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky:

 1. Obsah promluvy: 20 b.
 2. Spisovnost a kultivovanost projevu: 20 b.
 3. Výslovnost: 20 b.
 4. Volba lexikálních prostředků: 20 b.
 5. Gramatická správnost; přehled o gramatickém systému němčiny: 20 b.

Ústní zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Přijati nemohou být uchazeči, kteří nezískali u ústní zkoušky alespoň 30 bodů.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman