Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Události na katedře a fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:


Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

 

facebook

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol

Zkratka: NJn

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy

Katedra germanistiky PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 222, e-mail: peclova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Magisterský studijní obor Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy je koncipován jako další prohlubování lingvistické a literárně-vědní přípravy. Zvláštní důraz je dále kladen na získávání specifických dovedností a znalostí v oblasti výuky německého jazyka na ZŠ. V rámci didaktiky německého jazyka a oborů příbuzných si studenti osvojí nejen nejnovější teoretické poznatky, ale naučí se je též vhodně aplikovat v praxi, a to s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám výuky. Absolventi umí propojit teorii s praxí na základě pozorování výuky a vlastního vyučování, osvojí si základní dovednosti pro vypracování školního vzdělávacího programu, poznají práci s portfoliem. Díky intenzivním kontaktům katedry germanistiky s Vysokou školou pedagogickou v Linci mají studující možnost účastnit se v rámci průběžné pedagogické praxe mezinárodní týmové výuky a na přípravě, realizaci i evaluaci výuky spolupracovat s rakouskými studujícími. Katedra dále umožňuje pravidelné hospitace na partnerské fakultní ZŠ ve Freistadtu. Studijní program nabízí díky rozšířené nabídce povinně volitelných předmětů větší možnosti profilace podle individuálních zájmů.

Studijní program, jeho složky a jejich vzájemné propojení jsou navrženy tak, aby zajišťovaly rovnováhu mezi širokým obecným základem vzdělanosti, bez něhož je uplatnění v roli učitele nemyslitelné, a případnou užší specializací studujících, potenciálně i v oborech jiných než pedagogických. Vzdělání není chápáno jako daný soubor vědomostí a dovedností, ale jako nikdy nekončící proces. Cílem tedy je, aby si posluchači během studia vytvořili předpoklady a dovednosti potřebné k soustavnému celoživotnímu sebevzdělávání s dostatečnou mírou flexibility a adaptability, jež jim umožní reagovat na vývoj oboru i jejich konkrétní profesní situace.

 

Profil absolventa

Absolventi jsou po ukončení navazujícího magisterského studia připraveni na výkon učitelského povolání tak, aby jejich profesní profil plně odpovídal požadavkům kladeným na výuku cizích jazyků v kontextu právě platných cílů vzdělávání. Německý jazyk ovládají alespoň na úrovni C1 podle SERR, k výkonu svého povolání jsou připraveni po stránce praktického jazyka, po stránce didaktické, lingvistické, literární i interkulturní. V německém jazyce umí jednat natolik dobře, aby v něm byli schopni vést celou výuku. Jejich jazykové vyjadřovací schopnosti by měly být vzorem jak z hlediska fonetického, tak i obecně komunikativního. V oblasti lingvistiky zvládají praktický jazyk v ústním i písemném projevu a základní lingvistické teorie v nezbytném rozsahu. V oblasti literárně-vědní přípravy se studenti orientují v oblasti německy psané, zvláště modernější literatury. V rámci didaktiky německého jazyka a oborů příbuzných si budoucí učitelé osvojí nejen nejnovější teoretické poznatky, ale naučí se je též vhodně aplikovat do praxe, a to s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám výuky. Absolventi jsou schopni analyzovat výukové a učební materiály s ohledem na jejich praktickou využitelnost ve výuce, sami je vytvářet a didaktizovat. Absolvováním pedagogické fakulty jsou všichni studující plně připraveni k výkonu učitelského povolání bez požadavku další rekvalifikace. Předpokládá se pouze inovační doškolování v rámci DVPP.

Po úspěšném absolvování magisterského studia nabízí katedra germanistiky v rámci programu celoživotního vzdělávání Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka na středních školách.

 

Přijímací zkouška

ověřuje znalost německého jazyka na úrovni B2 (podle SERR), a sice na základě ústního pohovoru. Přijímací zkoušku lze složit ve dvou rovnocenných termínech, které budou uchazečům oznámeny v pozvánce k přijímacímu řízení.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Uchazeč složí ústní zkoušku zahrnující rozhovor na téma zadaného obrázku a reakci na citát. Úvodní představení se a rozhovor o motivaci ke studiu učitelství německého jazyka se nehodnotí.

 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky:

  1. Obsah promluvy: 20 b.
  2. Spisovnost a kultivovanost projevu: 20 b.
  3. Výslovnost: 20 b.
  4. Volba lexikálních prostředků: 20 b.
  5. Gramatická správnost; přehled o gramatickém systému němčiny: 20 b.

Ústní zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Přijati nemohou být uchazeči, kteří nezískali u ústní zkoušky alespoň 60 bodů.

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman