Úvodem

 

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity vznikla v roce 1948 jako pobočka Univerzity Karlovy, později se stala samostatnou fakultou a v roce 1991 pak součástí nově vzniklé Jihočeské univerzity. Hlavní prioritou fakulty je zejména příprava budoucích učitelů prvního a druhého stupně základních škol. Dále je zde možno studovat například učitelství pro mateřské školy i některé neučitelské programy, jako je sociální pedagogika, psychologie, geografie pro veřejnou správu a další. Fakulta uskutečňuje i doktorské studijní programy. Některé obory jsou též akreditovány pro kombinovanou formu studia a v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízí fakulta akreditované programy zaměřené na zvyšování odborné kvalifikace učitelů. V současné době je Pedagogická fakulta se šestnácti samostatnými pracovišti a třemi tisíci studenty největší fakultou Jihočeské univerzity.

Vysokoškolská poradna Pedagogické fakulty poskytuje psychologické poradenské služby a psychoterapeutickou pomoc studentům a jejich rodinným příslušníkům, absolventům i zaměstnancům JU při řešení problémů studijních, osobních i profesních.

Pro uplatnitelnost absolventů a propojenost s praxí má Pedagogická fakulta vytvořenu síť 24 fakultních škol a klinických pracovišť.

Pedagogická fakulta je zapojena do mezinárodních vzdělávacích programů jako je Erasmus, Sokrates, Comenius s partnerskými pracovišti na zahraničních univerzitách. Úspěchem fakulty je účast v mezinárodním konsorciu v programu Erasmus Mundus. Studentům je tak umožněno absolvovat část studia v zahraničí.

Na Pedagogické fakultě jsou řešeny badatelské projekty podporované Grantovou agenturou České republiky a Grantovou agenturou Akademie věd České republiky i granty mezinárodní.