Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Akreditované zařízení pro školení instruktorů školního lyžování, instruktorů lyžování a učitelů lyžování

 

Statut, organizace a obsah výuky lyžování v akreditovaném zařízení
pro výuku lyžování při KTVS JU PF v Českých Budějovicích

Akreditované zařízení pro školení instruktorů školního lyžování, instruktorů lyžování a učitelů lyžování na KTVS JU PF vzniklo na základě aplikace zákona č. 455/1991 Sb., kdy je KTVS JU PF jako pracoviště zajišťující výuku oborové tělesné výchovy vzdělávacím zařízením pro tuto oblast ze zákona. Akreditované zařízení je vedeno následujícími pracovníky:

Vedoucí AZ
doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. - diplomovaný učitel lyžování, licence FTVS UK
Odborní garanti
PhDr. Radek Vobr, Ph.D. - učitel lyžování
PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D. - učitel lyžování
Používaná symbolika:
AZ JU PF České Budějovice používá symboliku Jihočeské univerzity, razítko Pedagogické fakulty a jako řádný člen INTERSKI ČR i symboliku IS ČR.
Vydávané doklady:
AZ KTVS JU PF vydává legitimace instruktora školního lyžování, instruktora lyžování, učitele lyžování, event. diplomovaného učitele lyžování schváleného typu a velikosti (viz přílohy). Na přední straně legitimace je podtisk KTVS JU PF a kulaté razítko pedagogické fakulty. Na zadní straně je předepsaný text a dále znak Jihočeské univerzity a INTERSKI České republiky. Doba platnosti průkazek je pět let. Dále vydává AZ KTVS JU PF osvědčení označené symbolikou Jihočeské univerzity a razítkem JU PF.
Evidence kvalifikací:
Udělení všech kvalifikací je evidováno v evidenční knize lyžařských licencí KTVS JU PF, kde je zaznamenáno jméno a příjmení držitele licence, jeho rodné číslo, adresa trvalého bydliště, výsledky zkoušek, doba platnosti a podpisy examinátorů.

 

Druhy školení na AZ JU PF České Budějovice

 1. Instruktor školního lyžování
  • při udělování této kvalifikace sloužící pro potřeby školního lyžování na školách všech stupňů, se soustřeďuje AZ KTVS JU PF zejména školení posluchačů naší fakulty a pedagogických pracovníků (netělocvikářů), působících ve školním lyžování. Obsahem školení je první část etapy základního lyžování a některé prvky z druhé etapy EZL.

  Zkouškové požadavky:

  Sjíždění -
  1. oblouk v pluhu
  2. oblouk z přívratu vyšší lyže
  3. základní oblouk snožný oblouk
  4. základní carvingový oblouk
  5. oblouk s přibrzděním
  Běh -
  6. střídavý běh dvoudobý
  7. oboustranné bruslení dvoudobé

  Kvalifikaci instruktora školního lyžování lze na AZ KTVS JU PF získat následujícími způsoby:

  1. kvalifikaci instruktora školního lyžování získá posluchač bakalářského stupně dvouoborového studia TV, který absolvoval 1. kurz lyžování a splnil požadavky zápočtu z lyžování za 1. ročník,
  2. kvalifikaci instruktora školního lyžování získá posluchač jednooborového bakalářského studia TV, který absolvoval 1. kurz lyžování a splnil požadavky zápočtu z lyžování za 1. ročník,
  3. kvalifikaci instruktora školního lyžování získá posluchač učitelství 1. stupně ZŠ, který absolvuje jeden sedmidenní kurz lyžování a splní předepsané zkouškové požadavky,
  4. kvalifikaci instruktora školního lyžování získá posluchač ostatních oborů studia na JU PF, který absolvuje výběrový kurz lyžování zaměřený na výuku základního lyžování v rozsahu 7 dní a splní předepsané zkouškové požadavky,
  5. kvalifikaci instruktora školního lyžování mohou získat další zájemci z řad veřejnosti (zejména učitelé netělocvikáři působící v praxi), kteří absolvují kurz pořádaný naším pracovištěm a splní předepsané zkouškové požadavky.

   

 2. Instruktor lyžování - délka školení minimálně 150 - 210 hodin

  Zkouškové požadavky:

  Sjíždění -
  1. oblouk z přívratu vyšší lyží
  2. střední snožný oblouk dynamický
  3. krátký snožný oblouk
  4. carvingový oblouk univerzální
  5. racecarvingový oblouk
  6. vybraný modifikovaný oblouk z 2. části EZL
  7. metodický výstup
  Běh -
  8. běh střídavý dvoudobý
  9. běh soupažný jednodobý
  10. oboustranné bruslení dvoudobé
  11. oboustranné bruslení střídavé

  Kvalifikaci instruktora lyžování lze na AZ KTVS JU PF získat následujícími způsoby:

  1. kvalifikaci instruktora získá studující bakalářského stupně dvouoborového studia TV a bakalářského jednooborového studia TV po absolvování celého rozsahu výuky lyžování (21 dnů kurzů - 34 hodin teorie a 125 hodin praxe) a získá klasifikaci VÝBORNĚ, VÝBORNĚ MÍNUS A VELMI DOBŘE,
  2. kvalifikaci instruktora získá studující bakalářského stupně dvouoborového studia TV a bakalářského jednooborového studia TV po absolvování celého rozsahu výuky lyžování (21 dní kurzů) a získání klasifikace VELMI DOBŘE, VELMI DOBŘE MÍNUS A DOBŘE, který se nejdéle za rok přihlásí k novým zkouškám a získá jak z praxe, tak i z teorie klasifikaci nejméně VELMI DOBŘE,
  3. kvalifikaci instruktora získá studující učitelství 1. stupně ZŠ, který absolvoval 1. základní kurz (7 dní), 2. rozšiřující kurz (7 dní) a 3. dodatečný kurz (7 dní) a splní zkouškové požadavky předepsaným způsobem
  4. kvalifikaci instruktora mohou získat studenti ostatních aprobací, učitelé škol a další zájemci z řad veřejnosti, kteří absolvují celý rozsah školení instruktorů lyžování a kteří splní zkouškové požadavky předepsaným způsobem

   

 3. Učitel lyžování - délka školení minimálně dalších 80 hodin. Tuto kvalifikaci mohou získat na AZ KTVS JU PF instruktoři lyžování s nejméně dvouletou potvrzenou praxí v minimálně délce 28 dní vedení družstva na sněhu, kteří absolvují předepsané teoretické přednášky a absolvují dvě praktické konzultace v celkové délce 10 dní a splní všechny předepsané zkouškové požadavky pro učitele lyžování. Tato kvalifikace je na našem pracovišti primárně určena výborným lyžařům z řad studentů navazujícího magisterského dvouoborového studia TVS, kteří absolvovali během studia celkem 3 povinné lyžařské kurzy v bakalářském stupni a nejméně 1 povinně volitelný kurz lyžování v navazujícím stupni studia.

  Zkouškové požadavky:

  Sjíždění -
  1. oblouk z přívratu vyšší lyží
  2. střední snožný oblouk dynamický
  3. krátký snožný oblouk
  4. carvingový oblouk univerzální
  5. racecarvingový oblouk
  6. vybraný modifikovaný oblouk z 2. části EZL
  7. metodický výstup
  8. jízda v obtížných terénních podmínkách (dle sněhových podmínek - oblouk pro přejíždění terénních vln, oblouky v hlubokém sněhu nebo oblouky na zledovatělém sněhu)
  9. rozbor techniky na videu
  Běh -
  10. běh střídavý dvoudobý
  11. běh střídavý jednodobý
  12. bruslení oboustranné dvoudobé
  13. bruslení oboustranné jednodobé
  14. bruslení oboustranné střídavé
  15. metodické výstupy
  16. rozbor techniky na videu

   

 4. Diplomovaný učitel lyžování - tato kvalifikace je na našem pracovišti udělována zcela výjimečně (zatím nebyla udělena). Může ji event. Získat absolvent oborového studia TV, který zakončil základní výuku lyžování s klasifikací výborně, absolvoval specializaci lyžování v celkovém rozsahu 200 hodin a úspěšně obhájil diplomovou práci v oboru lyžování.

   

POZNÁMKA:
Kvalifikace podle bodu 1. (instruktor školního lyžování) opravňuje jejího držitele samostatně plánovat a vést tělovýchovný proces v oblasti školního lyžování. Držitel této kvalifikace nesplňuje podmínky odborné způsobilosti dle přílohy
Délka platnosti č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb.
Kvalifikace podle bodu 2. (instruktor lyžování), podle bodu 3. (učitel lyžování) a bodu 4. (diplomovaný učitel lyžování) je kvalifikací, která opravňuje jejího držitele samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat tělovýchovný proces (výuku lyžování) všech věkových kategorií v oblasti základního lyžování. Tato kvalifikace splňuje podmínky odborné způsobilosti dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb.
Délka platností kvalifikací je 5 let. Katedra tělesné výchovy a sportu JU PF bude provádět prodloužení platnosti formou doškolení jí vydaných kvalifikací.
Udělování licencí je obsaženo v akreditacích viz Rozhodnutí MŠMTV ze dne 7. 5. 2014, č.j. MŠMT/14351/2014.

 

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
vedoucí katedry TVS
a vedoucí AZ lyžování

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman