Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Akreditované zařízení pro školení instruktorů sebeobrany

Statut, organizace a obsah výuky sebeobrany v akreditovaném zařízení
pro výuku sebeobrany při KTVS JU PF v Českých Budějovicích

Akreditované zařízení pro školení instruktorů sebeobrany při KTVS JU PF vzniklo na základě aplikace zákona č. 455/1991 Sb., kdy je KTVS JU PF jako pracoviště zajišťující výuku oborové tělesné výchovy vzdělávacím zařízením pro tuto oblast ze zákona. Akreditované zařízení je vedeno následujícími pracovníky:

Garant:
PaedDr. Ludvík Michalov, Ph.D. - osvědčení: 1979 absolvent FTVS specializace úpolové discipliny, trenér 1. třídy Karate, mistrovské stupně: 3. dan Aikido, 4. dan Jiu-jitsu, 2. dan judo, 1. dan karate, 10 let závodní činnost na republikové úrovni, 33 let pedagogická praxe v oboru na VŠ a ve sportovních oddílech, 33 let výuka bojových umění Karate, Aikido a Tai-chi chuan na VŠ, zkušenosti s republikovými a mezinárodními semináři v České republice i v zahraničí.
Lektorský sbor:
Mgr. Dominika Hýsková - osvědčení: 2008 absolventka FTVS, trenér 2. třídy karate, mistrovský stupeň 1. dan karate, 15 let závodní činnost na úrovni reprezentace ČR, 10 let trenérská činnost v oddíle karate, zkušenosti s republikovými a mezinárodními semináři. Bývalá pracovnice KTVS, toho času na mateřské dovolené.

Členové z řad členů katedry, případně externisté (odborníci) - pedagogika, psychologie a biologické vědy, úpolové sporty a umění.

Používaná symbolika:
AZ JU PF KTVS České Budějovice používá symboliku Jihočeské univerzity, razítko JU pedagogické fakulty.
Vydávané doklady:
AZ JU PF KTVS vydává osvědčení označené symbolikou Jihočeské univerzity a razítkem JU PF a průkaz instruktora.
Evidence osvědčení:
Udělení všech osvědčení je evidováno v evidenci udělených kvalifikací a osvědčení JU PF KTVS, kde je zaznamenáno jméno a příjmení držitele licence, jeho rodné číslo, datum udělení kvalifikace, kde a jak byla získána a doba její platnosti.
Organizace kurzu:
Minimální hodinová dotace kurzu "Instruktor sebeobrany" stanovená MŠMT pro frekventanty s ukončeným středním vzděláním je 150 hodin.

 

V tabulkách jsou uvedeny hodinové dotace u jednotlivých studijních oborů:

Pro studenty (v rámci studia):

Základní obsah:  
   
Anatomie, fyziologie - v rámci studia 28 vyučovacích hodin
Pedagogika, psychologie, didaktika sportovního tréninku 28 vyučovacích hodin
Traumatologie, regenerace, 1. pomoc 28 vyučovacích hodin
   
Základy úpolových disciplín a bojových umění 14 vyučovacích hodin
Sebeobrana a didaktika sebeobrany 28 vyučovacích hodin
Kurz sebeobrany (specializovaný) - rozsah 6 dnů 30 vyučovacích hodin
Pedagogický výstup 1 vyučovací hodina
   
Závěrečně zkoušky - testy 3 vyučovací hodiny
   
Cekem: 160 vyučovacích hodin

 

Pro studenty neoborového studia, 1. stupně ZŠ a pro uchazeče a zájemce z řad veřejnosti:

Základní obsah:  
   
3 (4) víkendová školení (Pá-Ne) přednášky a semináře (psychologie, pedagogika, didaktika sportovního tréninku, traumatologie, hygiena, anatomie, fyziologie, 1. pomoc), 2 víkendová školení specializovaných aktivit - sebeobrana - praxe-teorie, Kurz sebeobrany - 6 dní - praxe. Závěrečné zkoušky po absolvování výuky.
   
Anatomie, fyziologie - v rámci studia 28 vyučovacích hodin
Pedagogika, psychologie, didaktika sportovního tréninku 28 vyučovacích hodin
   
Traumatologie, regenerace, 1. pomoc 28 vyučovacích hodin
   
Základy úpolových disciplín a bojových umění 14 vyučovacích hodin
Sebeobrana a didaktika sebeobrany 28 vyučovacích hodin
Kurz sebeobrany - rozsah 6 dnů 30 vyučovacích hodin
Pedagogický výstup - praxe 1 vyučovací hodina
   
Závěrečně zkoušky - testy 2 vyučovací hodiny
   
Celkem: 160 vyučovacích hodin

 

Náplň školení pro získání kvalifikace instruktor sebeobrany:

Teorie:

  • obecná teorie (anatomie, fyziologie, traumatologie - první pomoc, pedagogika, psychologie, základy hygieny) může být účastníkům uznána s ohledem na jejich dosavadní vzdělání či obor studia,
  • teorie sebeobrany, pohybový obsah, právní problematika, strategie, taktika, metodika a didaktika sebeobrany.

Praxe:

  • technika úderů, porazů, škrcení, páčení, krytů, znehybnění, metody zabezpečení,
  • využití bojových umění a sportů v sebeobraně: aikido, box, judo, karate,
  • dovednosti proti útokům chladnými zbraněmi (sečné a bodné zbraně),
  • základní dovednosti proti jednotlivci a skupině útočníků.

Záchranné pomůcky

  • Použití záchranné bóje, záchranného pásu, podkovy a míče.

 

Zkouškové požadavky:

Praxe - základní pohybové dovednosti z praxe pádové techniky, základů karate, judo, aikido, sebeobranných situací proti neozbrojenému útočníkovi a odzbrojenému útočníkovi chladnou zbraní (sečnou a bodnou), konstrukce sebeobrany proti skupině.

Metodický výstup - prokázat schopnost teoreticky vysvětlit a prakticky vést lekci nácviku a výcviku v sebeobranně.

Teoretická zkouška - seminární prací (témata jsou vybrána z celé odpřednášené problematiky), metodické otázky z oblasti pádové techniky, práva sebeobrany a sebeochrany, teorie a metodiky konstrukce řešení sebeobranných situací proti ozbrojeným i neozbrojeným útočníkům, základy 1. pomoci.

Kvalifikaci instruktora sebeobrany lze v AZ JU PF KTVS získat následujícími způsoby:

  1. kvalifikaci instruktora sebeobrany získá posluchač(ka) oborového a bakalářského studia TV, který absolvoval výuku sebeobrany a navazující specializovaný kurz (6 dní) a splnil předepsané zkouškové požadavky.
  2. kvalifikaci instruktora sebeobrany získá posluchač(ka) ostatních oborů studia na JU, který absolvoval výuku sebeobrany a navazující specializovaný kurz (6 dní) a splnil předepsané zkouškové požadavky.
  3. kvalifikaci instruktora sebeobrany mohou získat další zájemci z řad veřejnosti, kteří absolvují specifický teoreticko-praktický kurz pořádaný naším pracovištěm a splní předepsané zkouškové požadavky.

 

Vzdělávací cíl:
Cílem akce je seznámit účastníky s problematikou sebeobrany a se základními dovednostmi a teoretickými poznatky ze sebeobrany a navazujícími obecnými poznatky biologických a pedagogicko-psychologických věd, včetně základů první pomoci.
Hodinová dotace:
Souhlasí s požadavky MŠMT - jedná se o minimálně 150 výukových hodin.
Plánované místo konání:
Dle organizace, v místě pracoviště KTVS PF JU v Českých Budějovicích.
Materiální a technické zabezpečení:
- teoretická výuka bude probíhat v prostorách KTVS PF JU, případně během kurzu,
- literaturu, evidenci a osvědčení o absolvování kurzu zajistí AZ.
Způsob vyhodnocení akce:
Absolventi budou vyzváni k vyjádření o kvalitě vzdělávací akce a jejich připomínky budou zohledněny při organizování dalších vzdělávacích akcí.
Poplatky za udělení kvalifikací:
Za udělení osvědčení "Instruktor sebeobrany" je poplatek 500,- Kč pro všechny žadatele. Školné je stanoveno na 1500,- Kč za kurz studenty oborového studia. Pro ostatní tj. studenty neoborové TV a žadatele z řad veřejnosti. Všichni žadatelé se podílejí na případných režijních poplatcích spjatých s výukou či vícedenním kurzem sebeobrany (práce externistů, studijní materiály, navýšené nepředpokládané pronájmy, cestovní náklady, atd.).
Délka platnosti osvědčení:
Délka platnosti osvědčení je na 5 let.
Poznámka:
Osvědčení "Instruktor sebeobrany" opravňuje jeho držitele samostatně plánovat a vést tělovýchovný proces v oblasti sebeobrany.
Přílohy:
Tematické plány výuky sebeobrany a bojových umění na JU PF KTVS (umístění stag).

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman