Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Akreditované zařízení pro školení instruktorů vodní turistiky

 

Statut, organizace a obsah výuky vodní turistiky v akreditovaném zařízení
pro výuku vodní turistiky při KTVS JU PF v Českých Budějovicích

Akreditované zařízení pro školení instruktorů vodní turistiky při KTVS JU PF vzniklo na základě aplikace zákona č. 455/1991 Sb., kdy je KTVS JU PF jako pracoviště zajišťující výuku oborové tělesné výchovy vzdělávacím zařízením pro tuto oblast ze zákona. Akreditované zařízení je vedeno následujícími pracovníky:

Vedoucí AZ
doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. - cvičitel vodní turistiky licence B, získané na FTVS UK (praxe výuky vodních sportů na vysokých tělovýchovných školách 36 let, z toho 7 na FTVS UK)
Instruktoři AZ
PhDr. Radek Vobr, Ph.D. - cvičitel vodní turistiky
Používaná symbolika:
AZ JU PF České Budějovice používá symboliku Jihočeské univerzity, razítko Pedagogické fakulty.
Vydávané doklady:
AZ KTVS JU PF vydává legitimace instruktora vodní turistiky, schváleného typu a velikosti (viz přílohy). Na přední straně legitimace je podtisk KTVS JU PF a kulaté razítko pedagogické fakulty. Na zadní straně je předepsaný text a dále znak Jihočeské univerzity. Doba platnosti průkazek je pět let. Dále vydává AZ KTVS JU PF osvědčení označené symbolikou Jihočeské univerzity a razítkem JU PF.
Evidence kvalifikací:
Udělení všech kvalifikací je evidováno v evidenční knize udělených kvalifikací KTVS JU PF, kde je zaznamenáno jméno a příjmení držitele licence, jeho rodné číslo, datum udělení kvalifikace, kde a jak byla získána, doba platnosti a adresa trvalého bydliště.

 

Náplň školení pro získání kvalifikace:

Teorie:

 • Historie kanoistiky a vodní turistiky, teorie kanoistiky a vodní turistiky,
 • Výzbroj pro kanoistiku a vodní turistiku a její příprava, výstroj pro kanoistiku a vodní turistiku
 • Technika jízdy na tuzemských turistických lodích
 • Vybrané části Řádu plavební bezpečnosti
 • Nebezpečí, dopomoc a záchrana při vodní turistice
 • Základy techniky a taktiky jízdy na našich vodních tocích
 • Obecná teorie (anatomie, fyziologie, traumatologie - první pomoc, pedagogika, psychologie, základy hygieny) může být účastníkům uznána s ohledem na jejich dosavadní vzdělání či obor studia

Praxe:

 • Nácvik a metodika jízdy na turistické C2 a na K1
 • Nácvik nájezdu do proudu a výjezdu z proudu v postavení C2 háček, C2 zadák, C1 a K1
 • Nácvik jízdy na nafukovacích kánoích (typ Baraca nebo Orinoco) a na 6ti místném raftu v podmínkách umělé slalomové trati v Českém Vrbném
 • Proplavání celé umělé slalomové trati v neoprenu, vestě a helmě
 • Nácvik záchrany a dopomoci pomocí házecích pomůcek, lana a plavidel
 • Základy technologie a metodické výstupy

 

Délka a místo konání školení (kurzu):
Kurz probíhá v délce 2× 5 dní kombinace kanoistika na neproudící vodě v mořských podmínkách (zpravidla v Chorvatsku), umělý slalomový kanál v Českém Vrbném, tok Vltavy mezi Vyšším Brodem a Českými Budějovicemi, tok řeky Salzy v Rakousku. KTVS JU PF poskytuje veškerý potřebný materiál.
Zkouškové požadavky:
Praxe - prokázat dostatečnou pohybovou úroveň v následujících dovednostech:
 • nájezd do proudu a výjezd z proudu v postavení C2 háček, C2 zadák, C1 a K1
 • jízda na nafukovacích kánoích (typ Baraca nebo Orinoco) a na 6ti místném raftu v podmínkách umělé slalomové trati v Českém Vrbném
 • vybraný prvek ze záchrany a dopomoci
 • metodický výstup
Délka platnosti kvalifikace:
Délka platnosti kvalifikace je 5 let. Katedra tělesné výchovy a sportu JU PF bude provádět prodloužení platnosti formou doškolení.

Kvalifikaci instruktora vodní turistiky lze na AZ KTVS JU PF získat následujícími způsoby:

 1. Kvalifikaci instruktora vodní turistiky získá studující bakalářského stupně dvouoborového studia TV a bakalářského jednooborového studia TV po absolvování celého rozsahu výuky kanoistiky a splní předepsané zkouškové požadavky
 2. Kvalifikaci instruktora vodní turistiky mohou získat další zájemci z řad veřejnosti, kteří absolvují výuku kanoistiky v předepsaném rozsahu a splní předepsané zkouškové požadavky.

Poznámka:
Kvalifikace instruktora vodní turistiky je kvalifikací, která opravňuje jejího držitele samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat tělovýchovný proces - výuku vodní turistiky všech věkových kategorií. Tato kvalifikace splňuje podmínky odborné způsobilosti dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb.

Udělování licencí je obsaženo v akreditacích viz Rozhodnutí MŠMTV ze dne 7. 5. 2014, č.j. MSMT/14351/2014.

 

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
vedoucí katedry TVS
vedoucí AZ vodní turistiky KTVS

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman