Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Akreditované zařízení pro školení instruktorů windsurfingu

 

Statut, organizace a obsah výuky windsurfingu v akreditovaném zařízení
pro výuku windsurfingu při KTVS JU PF v Českých Budějovicích

Akreditované zařízení pro školení instruktorů windsurfingu při KTVS JU PF vzniklo na základě aplikace zákona č. 455/1991 Sb., kdy je KTVS JU PF jako pracoviště zajišťující výuku oborové tělesné výchovy vzdělávacím zařízením pro tuto oblast ze zákona. Akreditované zařízení je vedeno následujícími pracovníky:

Vedoucí AZ
doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. - diplomovaný učitel windsurfingu, licence FTVS UK
Instruktoři AZ
PhDr. Radek Vobr, Ph.D. - cvičitel windsurfingu
PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D. - cvičitel windsurfingu
Používaná symbolika:
AZ JU PF České Budějovice používá symboliku Jihočeské univerzity, razítko Pedagogické fakulty
Vydávané doklady:
AZ KTVS JU PF vydává legitimace instruktora windsurfingu, schváleného typu a velikosti (viz přílohy). Na přední straně legitimace je podtisk KTVS JU PF a kulaté razítko pedagogické fakulty. Na zadní straně je předepsaný text a dále znak Jihočeské univerzity. Doba platnosti průkazek je pět let. Dále vydává AZ KTVS JU PF osvědčení označené symbolikou Jihočeské univerzity a razítkem JU PF.
Evidence kvalifikací:
Udělení všech kvalifikací je evidováno v evidenční knize udělených kvalifikací KTVS JU PF, kde je zaznamenáno jméno a příjmení držitele licence, jeho rodné číslo, datum udělení kvalifikace, kde a jak byla získána, doba platnosti a adresa trvalého bydliště.

 

Náplň školení pro získání kvalifikace:

Teorie:

 • Historie windsurfingu, teorie windsurfingu, síly ovlivňující jízdu na oplachtěném plováku
 • Výzbroj pro WS a její příprava, výstroj pro WS
 • Technika jízdy na výukových plovácích
 • Vybrané části Řádu plavební bezpečnosti
 • Nebezpečí, dopomoc a záchrana při windsurfingu
 • Základy techniky a taktiky jízdy na WS plovácích pro pokročilé
 • Obecná teorie (anatomie, fyziologie, traumatologie - první pomoc, pedagogika, psychologie, základy hygieny) může být účastníkům uznána s ohledem na jejich dosavadní vzdělání či obor studia

Praxe:

 • Nácvik a metodika přípravy plováku, nácviku rovnováhy, zvednutí oplachtění a jeho nasazení do větru, rozjezdu, řízení a ovládání plováku, obratu "Re", obrat "Halsa" v základním provedení, zda v jednotlivých kursech
 • Nácvik všech základních manévrů na výukovém plováku s ploutví, avšak celospírovou plachtou do síly větru cca 12 m/s
 • Obrat "Re", obrat "Halsa" v rychlém provedení
 • Nácvik plážového startu a vodního startu v hloubce po prsa
 • Základy jízdy na plovácích se středním a malým výtlakem
 • Jednoduchý závod na trati vytýčené bójkami
 • Návrat a dopomoc při defektu, nezvládnutí větru a únavě
 • Způsoby dopomoci a záchrany na moři
 • Základy technologie
 • Metodické výstupy

 

Délka a místo konání školení (kurzu):
Kurz probíhá v délce 2× 8 dní zpravidla v mořských podmínkách. KTVS JU PF poskytuje veškerý potřebný materiál.
Zkouškové požadavky:
Praxe - prokázat dostatečnou pohybovou úroveň v následujících dovednostech: plážový start, rychlé "Re", rychlá "Halsa", zvládnutí jízdy ve všech kursech při větru 4° Bf.
Metodický výstup - prokázat schopnost teoreticky vysvětlit a prakticky vést nácvik vybraného prvku.
Teoretická zkouška - testem (otázky jsou vybrány z celé odpřednášené problematiky).
Délka platnosti kvalifikace:
Délka platnosti kvalifikace je 5 let. Katedra tělesné výchovy a sportu JU PF bude provádět prodloužení platnosti formou doškolení.

Kvalifikaci instruktora windsurfingu lze na AZ KTVS JU PF získat následujícími způsoby:

 1. Kvalifikaci instruktora windsurfingu získá studující bakalářského stupně dvouoborového studia TV a bakalářského jednooborového studia TV po absolvování celého rozsahu výuky windsurfingu a po absolvování dalšího výběrového kurzu a splní předepsané zkouškové požadavky
 2. Kvalifikaci instruktora windsurfingu mohou získat další zájemci z řad studujících JU a z řad veřejnosti, kteří absolvují kurzy pořádané naším pracovištěm a splní předepsané zkouškové požadavky.

Poznámka:
Kvalifikace instruktora windsurfingu je kvalifikací, která opravňuje jejího držitele samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat tělovýchovný proces - výuku windsurfingu všech věkových kategorií. Tato kvalifikace splňuje podmínky odborné způsobilosti dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb.
Udělování licencí je obsaženo v akreditacích viz Rozhodnutí MŠMTV ze dne 7. 5. 2014, č.j. MŠMT/14351/2014.

 

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
vedoucí katedry TVS
a vedoucí AZ windsurfingu KTVS

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman