Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

HISTORIE KATEDRY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

Jan Štumbauer
vedoucí KTVS PF JU

 

Vlastnímu založení katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích v říjnu 1952 předcházelo ustanovení a postupný vývoj první vysoké školy na jihu Čech. K založení jejího předobrazu došlo 20. 10. 1945, kdy byla v Českých Budějovicích zřízena pobočka tehdy také nově otevřené Vysoké školy pedagogické v Praze (VŠP). Tehdejší etablování nových vysokých pedagogických škol bylo součástí zcela nově pojatého (i když z dnešního pohledu poněkud chaotického a často měněného) vzdělávání učitelů základních škol, ke kterému se v Československu přistoupilo po 2. světové válce. Českobudějovická pobočka VŠP dostala do vínku právo vzdělávat učitele pro školy II. stupně s osvědčením učitelské způsobilosti se stejnou platností jako mělo osvědčení získané na kmenové škole. Tato pobočka VŠP se stala základnou pozdější českobudějovické pobočky Pedagogické fakulty UK v Praze. V roce 1946 byl totiž vydán Zákon o pedagogických fakultách, podle kterého byly na všech tehdejších univerzitách v Československu zřízeny pedagogické fakulty s právem vzdělávat kandidáty učitelství všech stupňů škol. Pedagogické fakulty (PF) byly v roce 1946 založené při univerzitách v Praze, Brně, Olomouci a Bratislavě s pobočkami v Plzni, Českých Budějovicích, Bánské Bystrici a Košicích.

Mezi prvními zařazenými předměty českobudějovické pobočky byla i přednáška z tělesné výchovy v zimním semestru a tělovýchovný seminář v letním semestru. To bylo součástí tehdejších změn v pojetí školy a výchovy. Pro tělesnou výchovu přinesly upevnění jejího postavení jako povinného předmětu v učebních plánech a přinesly její zavedení i ve zbytku škol, kde dosud nebyla. V lednu 1947 byl pedagogickou radou nové školy schválen návrh na zřízení kurzů tělovýchovy pro 20 posluchačů. Veškerou výuku tělesné výchovy však zajišťovali pouze externí učitelé.

K slavnostnímu otevření českobudějovické pobočky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy došlo až 10. prosince 1948. Tedy až podzim 1948, kdy byl vydán příslušný schvalovací výnos Ministerstva školství (tehdy MŠVU), je považován za oficiální vznik první vysoké školy v jižních Čechách a zároveň nejstarší fakulty nynější Jihočeské univerzity. V roce 1948 bylo také rozhodnuto o otevření oborového studia tělesné výchovy. Pro jeho zajištění byl zřízen kabinet tělesné výchovy. Teprve v květnu následujícího roku na něj byl přijat Oldřich Strejček, který se tak stal vůbec prvním interním učitelem pro vysokoškolskou výuku tělesné výchovy v Č. Budějovicích. Ten také sám vyučoval téměř všechny praktické i teoretické předměty oborového studia TV. Výjimkou byla anatomie, kterou přednášel lékař a také celou kurzovní výuku vedli lektoři z Prahy. Z pražské mateřské fakulty bylo tehdejšímu kabinetu TV působícímu na českobudějovické pobočce také delimitováno potřebné tělocvičné nářadí a náčiní. V roce 1951 došlo k reorganizaci pobočky, při které bylo ustanoveno celkem pět kateder. Tělesná výchova tehdy tvořila společnou katedru výchov a přírodních věd. V tomtéž roce také v Č. Budějovicích promovali první absolventi oborového studia tělesné výchovy.

K zásadnímu zlomu v postavení tělesné výchovy na nové škole došlo v roce 1952, kdy byla na základě aplikace zákona O vysokých školách a zákona O organizaci tělesné výchovy a sportu ministerským výnosem založena katedra tělesné výchovy - KTV. K jejímu oficiálnímu ustanovení došlo k 1. říjnu a jejím prvním vedoucím byl jmenován Oldřich Strejček. Stala se jednou ze sedmi kateder působících tehdy na pobočce. Založení KTV bylo vyjádřením značné pozornosti, která byla v té době věnována tělesné výchově na vysokých školách a nepřímo i účinkem Zákona č. 71/1952 Sb. O organizaci tělesné výchovy a sportu.

Oborové studium tělesné výchovy bylo tehdy tříleté, stejně jako studium ostatních aprobačních předmětů. V prvním roce se studoval společný základ a na to navazovaly dva roky studia oboru. V počátcích měla katedra tělesné výchovy (KTV) pouze dva interní učitele, Oldřicha Strejčka a Miladu Derešovou a 4 učitele externí. Sídlila v hlavní budově v Jeronýmově ulici. Na základě aplikace zákona č. 71/1952 Sb., byla v únoru roku 1953 založena v Českých Budějovicích DSO Slavie. Záhy začaly vyvíjet činnost její oddíly košíkové, kopané, ledního hokeje, gymnastiky a později přibyl její dlouhodobě historicky nejúspěšnější oddíl - odbíjené. Hlavní těžiště práce nové DSO však mělo být v oblasti všeobecné tělesné přípravy. DSO Slávia byla přidělena částka financí, za kterou byla nakoupena základní výstroj a vybavení, jež díky úzkému propojení mezi KTV a Slávií pomohlo zlepšit materiální podmínky tělesné výchovy na škole.

Hned v následujícím školním roce, tedy 1953/1954, došlo k velkému regresu ve vzdělávání budoucích učitelů základních škol, když místo poboček univerzitních fakult, byly zřízeny tzv. vyšší pedagogické školy. Jejich počet v Československu byl oproti počtu původních pedagogických fakult a jejich poboček značně zvýšen. Tyto nově zřízené vyšší školy se svým charakterem ale blížily spíše školám středním. V Českých Budějovicích tak od školního roku 1953/54 Pedagogickou fakultu nahradila Vyšší pedagogická škola. Zároveň zde bylo v roce 1952 zrušeno interní oborové studium tělesné výchovy. To však muselo doběhnout, což trvalo do roku 1955. Tato změna se projevila na postavení tělesné výchovy na škole. Její vedení na podzim roku 1955 začlenilo katedru tělesné výchovy, na které stále působili pouze dva interní učitelé, do nově utvořené katedry pedagogiky a výchov. Vedoucím nového útvaru byl jmenován Dr. Leopold Havel. Tato organizační změna však naštěstí neměla dlouhého trvání a od školního roku 1956/57 byla KTV opět samostatná. V tomto školním roce na ní nastoupil jako asistent Jan Hondlík, pozdější vedoucí katedry a dlouholetý učitel, který zde interně působil až do roku 1994. Ve svých počátcích se katedra potýkala se značnými materiálními problémy, z nichž nejzávažnějším byla absence vlastních hřišť a tělocvičen. Pronajímány byly především sokolovna a stadion na Sokolském ostrově, tělocvična Dynama ČB, tělocvičny škol v České a Jírovcově ulici a některé další objekty. V této době byla pod vedením O. Strejčka na dvoře hlavní budovy školy v Jeronýmově ulici svépomocně vybudována dvě volejbalová hřiště. I počátky odborné činnosti katedry byly velmi skromné. Ta sestávala ze zjišťování úrovně pohybových schopností nastupujících posluchačů, analýzy učiva a z podílu na tvorbě osnov povinné tělesné výchovy posluchačů vyšších pedagogických škol. V roce 1957 byly na katedru přijata Věra Zemková, tehdy členka národního družstva moderních gymnastek.

K významné organizační změně vzdělávání učitelů základních škol došlo k 1. září 1959. V Českých Budějovicích byla k tomuto datu, stejně jako v dalších dotčených městech v ČSR, Vyšší pedagogická škola změněna na Pedagogický institut (PI). Délka studia se na něm prodloužila na 4 roky. Organizováno bylo tak, že na dvouletý společný základ navazovaly dva roky studia oboru. Ani Pedagogický institut však není možno pokládat za plnohodnotnou vysokou školu. Nebyla na něm například ustanovena vědecká rada, nejasnosti byly v učebních plánech, velmi časté byly jejich změny. Z hlediska postavení tělesné výchovy na Pedagogickém institutu v Č. Budějovicích bylo významné, že zde opět došlo k zavedení jejího oborového studia pro učitele 2. stupně základních škol. Od školního roku 1959/60 se KTV přestěhovala do budovy v Dukelské ulici. V letech 1960 - 1963 došlo k výraznému rozšíření velikosti katedry, když na ní bylo postupně přijato 6 nových učitelů. V roce 1960 nastoupili Běla Petříková a Miroslav Melka, v roce 1961 Karel Krejča a Václav Mašek, v roce 1962 František Hruška a v roce 1963 Jiřina Kalová.

K další pozitivní změně došlo k 1. 9. 1964, kdy byl Pedagogický institut transformován na nově ustanovenou samostatnou Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Kromě řady jiných změn, zejména posílení vysokoškolské formy, došlo ke změně systému studia. Studium oboru učitelství pro 2. stupeň základních škol bylo od této doby rozloženo do všech 8 semestrů studia. Z celostátního hlediska se změny projevily výrazným snížením počtu nových fakult v porovnání s bývalými instituty. Ze zrušeného Pedagogického institutu v Jihlavě přešel do Č. Budějovic doc. Dr. Bořivoj Petrák a z taktéž zrušeného PI v Karlových Varech pak Josef Měchura.

Stále pokračovala poměrně neutěšená situace v materiálně technickém zajištění výuky a provozu katedry. K dispozici byla pouze jedna vlastní tělocvična v budově PF v Dukelské ulici s hrací plochou 18 × 10 m a hřiště na volejbal, basketbal a házenou na dvoře bývalého církevního objektu v Kněžské ulici. Tento objekt využívala Pedagogická fakulta převážně jako studentskou kolej, byla zde i menza a knihovna. KTV v něm měla k dispozici tři místnosti. V jedné sídlil vedoucí katedry a ve zbývajících dvou ostatní členové katedry. K dispozici zde byl i sklad. V roce 1971 se katedra přestěhovala do objektu nově dostavěných kolejí ve Čtyřech Dvorech. Sklad zůstal v Kněžské ulici do roku 1977, kdy byla v tomto prostoru zahájena výstavba Krajské politické školy. Na místo hřišť v Kněžské ulici, které čekal zábor v souvislosti s již zmíněnou výstavbou politické školy, byla v roce 1973 zahájena výstavba antukových hřišť na louce u kolejí. Tato hřiště však neměla přímé zázemí, a tak jejich využívání bylo problematické.

KTV si tak vzhledem ke svému neutěšenému zázemí byla nucena dlouhodobě pronajímat prostory v Sokolovně a přilehlý atletický stadion, které tehdy měla v užívání TJ Škoda, dále stadion VŠZ, tělocvičny některých základních škol a fotbalové hřiště Sokola Čtyři Dvory. Velkým problémem byla až do konce roku 1971, kdy byla v Č. Budějovicích konečně otevřena krytá plovárna, výuka plavání. Většinou se řešila kurzy, nebo soustředěními v letnících měsících.

V prosinci 1976 byla zahájena v prostoru části bývalé klášterní zahrady u Slepého ramene Malše výstavba kanoistické loděnice. Tento prostor, jež katedra prozatímně využívala k uskladnění lodí, leží v památkové zóně a tak objekt musel být přízemní, prakticky zcela skrytý za původní zdí. I tak, tato polohou jedinečná loděnice, dodnes skýtá katedře zázemí pro skladování i opravy kanoistického a windsurfingového materiálu, umístění vleků a zázemí pro výuku kanoistiky.

Velice výrazně se na katedře projevilo normalizační období. Hned na jeho začátku musel odejít doc. Dr. Bořivoj Petrák a v polovině 70. let ještě František Hruška a Josef Měchura. Na katedru naopak přišla řada jiných učitelů. V roce 1973 odešel do důchodu dlouholetý vedoucí KTV Oldřich Strejček. Na katedru naopak přišli v roce 1972 Zdeněk Šebrle a Ivana Lohonková. V letech 1973 - 1974 na katedře krátce působila jako odborná asistentka i pozdější docentka, děkanka Zdravotně sociální fakulty JU, prorektorka JU a předsedkyně akreditační komise MŠMT pro pedagogické fakulty Jana Šemberová.

V té době se však začala výrazněji projevovat dlouholetá nízká pozornost věnovaná zvyšování kvalifikace a vědecké erudice učitelů katedry. V letech 1973 - 74 byl dokonce kvůli jejímu neutěšenému personálnímu stavu pověřen jejím souběžným řízením vedoucí katedry pedagogiky a psychologie a proděkan fakulty doc. PhDr. Miloslav Kodým, CSc, pozdější univerzitní profesor a ředitel Psychologického ústavu ČSAV. Toto řešení se ale příliš neosvědčilo a tak k 1. 9. 1974 byl jejím vedením pověřen PhDr. Jan Hondlík. Zároveň byla katedra posílena Milanem Červeným, který přišel z KTV VŠE Praha a Karlem Voráčkem. V roce 1976 přišli Václav Kouba a Emil Řepka. Vedení školy sice v té době vyvinulo enormní tlak na kvalifikační růst učitelů katedry, ale předchozí dlouhodobé zanedbávání této oblasti se projevilo odejmutím práva organizovat oborové studium tělesné výchovy. Poslední posluchači k němu byli přijati v roce 1976 a dobíhalo až do roku 1980. Novým vysokoškolským zákonem z roku 1980 bylo zavedeno jednotné studium učitelství pro základní a střední školy o celkové délce trvání 5 let, jako tomu bylo dříve pouze u studia učitelství pro školy tzv. II. cyklu - tedy pro střední školy. Snahy o získání oprávnění v Č. Budějovicích opět organizovat oborové studium tělesné výchovy byly o to těžší. Otevřít jej se zde podařilo až ve školním roce 1984/85 a to ještě ne v příliš šťastné kombinaci s občanskou výchovou. K naplnění několikaletých snah vedení školy o otevření oborového studia tělesné výchovy přispělo i otevření nového moderního tělovýchovného pavilonu ve Čtyřech Dvorech v roce 1981, které znamenalo skutečně výrazné zlepšení materiálních podmínek pro vysokoškolskou výuku tělesné výchovy v Českých Budějovicích. Bohužel správou nového společně užívaného pavilonu byla pověřena KTV tehdejší Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské, která využívala pavilon zhruba z jedné třetiny, měla méně studentů, ale hlavně na rozdíl od KTV PF, jež zajišťovala výuku oborové TV, tato katedra organizovala pouze povinnou a zájmovou tělesnou výchovu. Toto nešťastné uspořádání gesce nad areálem pak přetrvalo až do roku 2008.

V letech 1984 - 87 byla katedra v souvislosti s náběhem oborové tělesné výchovy částečně obměněna, ale hlavně výrazně rozšířena, když na katedru postupně přišlo 9 nových pracovníků (viz příloha). V roce 1986 byl jmenován docentem vedoucí katedry PhDr. Jan Hondlík, CSc. Pozitivní účinky měla změna jediné tehdy otvírané kombinace oborového studia TV z občanské výchovy na biologii. V roce 1989 byl jmenován docentem PaedDr. Zdeněk Šebrle, CSc., který na katedře působí jako interní učitel na plný úvazek od roku 1972 dodnes a délkou svého působení již překonal i téměř čtyřicetiletý zdejší interní pracovní poměr doc. PhDr. Jana Hondlíka, CSc. V prosinci 1989 byl zvolen novým vedoucím katedry PaedDr. Milan Vacík, který tuto funkci vykonával do srpna 1991. Došlo ke změně názvu na Katedru tělesné výchovy a sportu. S účinností od 28. 9. 1991 se Pedagogická fakulta stala součástí nově založené Jihočeské univerzity. Vedoucím katedry byl k 1. září 1991 jmenován Mgr. František Hruška, jež se na ni v rámci rehabilitací vrátil po dlouhé nucené odmlce a který ji pak vedl až do srpna 1998. Od září 1998 do srpna 2009 vedl katedru PaedDr. Emil Řepka, CSc. a na základě výsledku konkurzního řízení ji od září 2009 vede doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.

V 90. letech došlo k výraznému rozšíření pedagogické činnosti katedry, když ve školním roce 1992/93 bylo otevřeno tříleté jednooborové neučitelské bakalářské studium tělesné výchovy a sportu, které bylo prvním studiem tělesné výchovy a sportu tohoto typu otevřeným v České republice a prvním neučitelským studiem na PF JU a když se zároveň značně rozšířil počet možných oborových kombinací studia s tělesnou výchovou. K tomu přispělo i opětovné rozdělení studia učitelství zvlášť pro střední a zvlášť pro základní školy od školního roku 1993/94, přičemž KTVS získala a pak opakovaně obhájila akreditaci pro oba studijní programy. Celkový počet posluchačů zapisovaných do 1. ročníku na oborové a bakalářské studium začal v některých letech přesahovat stovku. Přitom kromě pětiletého oborového studia učitelství pro střední a pro základní školy a tříletého jednooborového neučitelského bakalářského studia, katedra ještě zajišťovala tělovýchovnou část studia posluchačů učitelství pro 1. stupeň základní školy a do školního roku 2001/2002 povinnou a nepovinnou tělesnou výchovu a od školního roku 2002/2003 výběrovou tělesnou výchovu posluchačů ostatních oborů studia a to jak v semestrální, tak v kurzovní formě.

V letech 1992 - 1998 vydala katedra 4 ročníky Sborníku tělesné výchovy a sportu - vždy s vlastním ISBN a od roku 2000 začala pravidelně vydávat vědecký časopis pro kinantropologii nazvaný Studia Kinanthropologica s přiděleným ISSN.

Přes značnou obměnu pracovníků katedry, která dosáhla v 90. letech skutečně velkých rozměrů (viz příloha), když k ní přispěly jednak odchody do důchodu, dále odchody do jiných zaměstnání, ale bohužel i úmrtí pracovníků v produktivním věku a také příchody rehabilitovaných, si katedra ještě dokázala výrazně zvýšit kvalifikační úroveň. Na FTVS UK se v roce 1995 habilitoval PaedDr. Jan Štumbauer, CSc., v roce 2000 na stejném pracovišti PaedDr. Milada Krejčí, CSc., katedru posílil na částečný úvazek významný odborník prof. PhDr. František Man, CSc. a většina dalších nových pracovníků katedry vstoupila do doktorského studia. Katedra také značně rozšířila svoji činnost v oblasti školení a udělování tělovýchovných a sportovních kvalifikací. Tato činnost také přináší nemalý finanční efekt a úzké spojení se školní i mimoškolní praxí. Od akademického roku 2006/2007 byl zřízen na Pedagogické fakultě JU samostatný kabinet výchovy ke zdraví, na který z KTVS odešla doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., spolu s dalšími dvěma odbornými asistenty studujícími v doktorském studiu. V roce 2007 se na FTVS UK habilitoval PaedDr. Emil Řepka, CSc.

V současné době má KTVS akreditováno oborové studium učitelství tělesné výchovy pro střední školy (strukturované magisterské), oborové studium učitelství tělesné výchovy pro základní školy (strukturované magisterské), jednooborové neučitelské bakalářské studium tělesné výchovy a sportu, dále KTVS zajišťuje tělovýchovnou část studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ a jeho rozšiřující certifikátový program TV. Zároveň jsou v současnosti katedrou zpracovávány podklady pro podání žádostí o akreditaci navazujícího magisterského jednooborového neučitelského studia tělesné výchovy a bakalářského studia sportovního managamentu, jež by bylo organizováno v úzké spolupráci s Ekonomickou fakultou JU.

Od školního roku 2008/2009 byla KTVS rozhodnutím rektora JU pověřena zajištěním výběrové tělesné výchovy na celé Jihočeské univerzitě. Činnost v této oblasti se naplno rozběhla od školního roku 2009/2010 a od této doby každoročně významně roste. V letním semestru, školního roku 2011/2012 již KTVS nabízela více jak 4 286 míst pro výběrovou tělesnou výchovu pro posluchače všech fakult JU a dalších 574 míst na výběrových letních výcvikových kurzech. Pro ZS školního roku 2012/213 vzrostla nabídka výběrové tělesné výchovy na 217 hodin s celkem 5 112 místy. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty výběrové předměty a kurzy určené pouze pro posluchače oborové a jednooborové TV a posluchače učitelství na 1. stupni ZŠ a samozřejmě všechny povinné a povinně volitelné předměty těchto studijních programů a oborů. Velmi široké spektrum celkové nabídky výběrových sportovních a pohybových aktivit a kurzů nabízených katedrou přesahuje počet 40.

Katedra také vyvíjí významnou školicí činnost prostřednictvím tzv. akreditovaných zařízení otevřených při KTVS PF JU a školicí činnost v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tato zařízení KTVS PF JU mají na základě aplikace příslušných paragrafů zákona č. 455/1991 Sb., nebo rozhodnutím MŠMT na základě Zákona č. 563/2004 Sb., právo organizovat vzdělávací programy a udělovat odborné pedagogické, tělovýchovné a sportovní kvalifikace studentům JU, pedagogickým pracovníkům škol a dalším zájemcům z řad veřejnosti. Jejich prostřednictvím mohou zájemci získat kvalifikace pro odborné působení v tělovýchovném, sportovním a pohybově rekreačním procesu.

Od školního roku 2008/2009 převzala KTVS správu tělovýchovného pavilonu a stadionu JU. Ihned se pustila do přebudování některých nevyužívaných, či méně využívaných částí tělovýchovného pavilonu na další prostory pro výuku TVS. Jednalo se o vybudování umělé lezecké stěny, sálu na spinning, specializované tělocvičny na úpolové sporty, jógu a zdravotní tělesnou výchovu a o vybudování herny stolního tenisu na nevyužívaném ochozu hlediště velké herní haly. Technických zlepšení se dočkaly i stávající haly 1 a 2. Zároveň byly vybudovány i dvě nové šatny. Tyto investice byly hrazeny z grantových prostředků MŠMT a vnitřních zdrojů PF. Ze stejných zdrojů bylo nakoupeno množství pomůcek a náčiní pro zabezpečení daleko většího rozsahu výběrové tělesné výchovy.

V zimním semestru školního roku 2011/2012 konečně proběhla několik let plánovaná a odsouvaná generální rekonstrukce tělovýchovného pavilonu v celkovém finančním objemu překračujícím 20 mil. Kč. V první a druhé etapě ze čtyř plánovaných došlo k rekonstrukci a zateplení střešního pláště, k výměně všech oken a venkovních dveří, k zateplení celého vnějšího obvodového pláště, k rekonstrukci celé vzduchotechniky a dalším úpravám. V rámci investiční akce JU - ECP byla v pavilonu provedena regulace vytápění a výměna většiny svítidel.

Po zřízení Provozně ekonomické fakulty VŠZ Praha se sídlem v Č. Budějovicích, byla založena katedra tělesné výchovy této fakulty. Její náplní bylo zajištění povinné a výběrové neoborové tělesné výchovy a zájmového sportu. Ta po vzniku JU změnila název na Katedru pohybových a sportovních aktivit Zemědělské fakulty JU. K 1. 9. 2012 došlo k jejímu zrušení a k začlenění jejích pracovníků do 2 kateder PF - KTVS a Katedry výchovy ke zdraví. Od 1. 9. 2012 je tedy KTVS PF JU jediným pracovištěm pro výuku všech forem tělesné výchovy a sportu na JU.

KTVS má dnes 14 interních pedagogických pracovníků na plný úvazek a dva na dělený částečný. Z toho je jeden docent, 6 odborných asistentů má vědeckou hodnost Ph.D., s jednou výjimkou vždy v kinatropologických oborech, 4 odborní asistenti jsou v doktorském studiu a 4 učitelé jsou zařazeni do kategorie lektor. Na výuce katedry a jejích akreditacích se aktuálně dále podílí 13 vesměs vysoce kvalifikovaných učitelů z ostatních kateder s hlavním zaměstnaneckým poměrem na PF JU a jedna interní učitelka Ekonomické fakulty JU. Kromě toho se na zabezpečení výběrové tělesné výchovy a výjimečně i praktické výuky oborového studia TVS podílí 38 externích učitelů a lektorů.

Studia Kinanthropologica, vědecký časopis pro kinantropologii vydávaný katedrou prostřednictvím Jihočeské univerzity, byl po 10 vydaných ročnících v roce 2010 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Časopis je indexován v databázi Medvik - BMČ. V letech 2004, 2006, 2008 a 2012 pořádala KTVS 4 ročníky mezinárodní vědecké konference Disportare. V nedávné minulosti pracovníci katedry přímo získali a úspěšně obhájili více jak deset významnějších grantů a spolupodíleli se na řadě dalších. V současnosti získal jeden pracovník katedry grant z programu FRVŠ a KTVS se podílí na dvou významnějších grantech z programu OPVK s FSS MU Brno a spolupracuje na jednom grantu s FTK UP Olomouc.

Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dnes představuje na úrovni České republiky významný a všeobecně uznávaný článek vzdělávání tělovýchovných odborníků s dnes šedesátiletou kontinuální činností, s širokou škálou akreditací, s vysokými výkony v oblasti výběrové tělesné výchovy a v našich podmínkách i s dobrým materiálním zabezpečením. V jejích řadách postupně působilo a působí 62 vysokoškolských pedagogů (viz příloha) a externě s ní spolupracovalo mnoho desítek dalších.

 

Následující tabulka obsahuje všechny interní učitele, kteří působili na KTVS od jejího vzniku do podzimu 2013

Jméno a příjmení, dosažené tituly a vědecké hodnosti Rok nástupu - rok odchodu Garantované předměty
Oldřich Strejček 1948 - 1973 dějiny TVS, organizace TV, technologie TV, volejbal
Dr. Milada Derešová 1953 - 1972 didaktika TV, pedagogická praxe
doc. PhDr. Jan Hondlík, CSc. 1955 - 1994 teorie TV, sportovní hry, lyžování, zdravotní TV
Věra Zemková - Belšanová 1957 - 1959 sportovní gymnastika, moderní gymnastika, lyžování
Miloslav Melka 1960 - 1978 didaktika TV 1. st. ZŠ, plavání
Běla Petříková 1960 - 1986 sportovní a moderní gymnastika, lyžování, dějiny TVS, ZTV
Mgr. Václav Mašek 1961 - 1990 sportovní gymnastika, turistika, atletika
PhDr. Karel Krejča 1961 - 1993 atletika, turistika, lyžování
Mgr. František Hruška 1962 - 1976; 1990 - 1998 atletika, plavání, volejbal, vodní turistika
Mgr. Jiřina Kalová 1963 - 1996 sportovní gymnastika, bruslení, lyžování, zvláštní TV
doc. Dr. Bořivoj Petrák 1965 - 1969 teorie TV, biomechanika
Mgr. Josef Měchura 1965 - 1976; 1990 - 1997 sportovní hry, atletika
Mgr. Ivana Lohonková 1972 - 2004 plavání, moderní gymnastika
doc. PaedDr. Zdeněk Šebrle, CSc. 1972 - 2012 didaktika TV, lyžování, házená, tenis, sguash
prof. PhDr. Miloslav Kodým, CSc. 1973 - 1974 psychologie TV
doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. 1973 - 1974 povinná TV
PaedDr. Karel Voráček, CSc. 1974 - 1986 ZTV, biomechanika, organizace TV, hry
Mgr. Jaroslava Vildtová - Nejedlá 1975 - 1977 sportovní gymnastika, plavání, zdravotní TV
PaedDr. Milan Červený 1975 - 1985 lyžování, sportovní hry, plavání, povinná TV
Mgr. Irena Mašková 1976 - 1977 povinná TV
Mgr. Václav Kouba, CSc. 1976 - 1999 sportovní hry, povinná TV
doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc. 1976 - 2012 didaktika TV, basketbal, plavání, lyžování
PaedDr. Ludvík Michalov, Ph.D. 1984 úpoly, bruslení a lední hokej, cykloturistika, lyžování, didaktika TV 1. st. ZŠ
PaedDr. Jaroslava Tenglová 1984 sportovní gymnastika, stolní tenis, aerobic, jóga
PaedDr. Milan Vacík 1985 - 1997 atletika, teorie sportovního tréninku, lyžování
doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. 1985 - 2006 jóga, psychologie sportu, aplikovaná TV, didaktika TV
PaedDr. Kamila Hansová 1986 - 1993 bruslení, aerobic, rytmická gymnastika
PaedDr. František Skřičil 1986 - 1994 gymnastika, plavání
PaedDr. Alena Broumová - Linhartová 1986 - 2004 zdravotní TV, lyžování, windsurfing, bruslení
doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 1986 dějiny TVS, plavání, lyžování, windsurfing, vodní turistika
Mgr. Zdeněk Tomšíček 1987 volejbal
Mgr. Petr Kollar 1991 - 1997 gymnastika
Mgr. Zdeňka Pavlová 1991 - 2000 regenerace a masáže, lyžování
Mgr. Pavlína Daňhová 1993 - 1995 plavání, povinná TV, aerobic
PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 1993 názvosloví, sportovní gymnastika, didaktika TV, cykloturistika
PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. 1994 - 2006 atletika, regenerace a masáže
Mgr. Monika Ranglová - Hasalová 1995 - 2005 aerobic, plavání, cykloturistika
PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 1996 antropomotorika, bruslení a lední hokej, vodní turistika, windsurfing, snowboarding a lyžování
Mgr. Milan Janda 1997 - 2002 házená, basketbal
Mgr. Petr Vaňek 1997 - 2006 sportovní gymnastika, kondiční kulturistika
Mgr. Jan Steinbauer 1998 - 2001 atletika, výběrová TV
Mgr. Ilona Melounová 1998 - 2002 atletika, aplikovaná TV
Mgr. Jan Schuster, Ph.D. 1999 - 2006 fotbal, úpoly, snowboarding, vodní sporty
PhDr. Renata Malátová, Ph.D. 2001 regenerace, masáže, fyziologie tělesných cvičení, wellnes
Mgr. Johana Janoušková - Irová 2004 - 2010 aerobic, výběrová TV
Mgr. Pavla Dřevikovská 2005 - 2010 aerobic, atletika, pilates
Mgr. Petra Zieglerová 2006 - 2010 aerobic, sportovní hry, výběrová TV
PhDr. Petra Krásová, Ph.D. 2006 - 2011 plavání, potápění, lezení, lyžování
Mgr. Andrea Syrovátková 2007 - 2009 zdravotní TV, výběrová TV
Mgr. Lukáš Nový 2007 - 2011 atletika, plavání, cykloturistika, běh na lyžích
Mgr. Vendula Baboučková - Kopřivová 2008 - 2012 zdravotní TV, aerobik, bosu
Mgr. Dominika Faktorová - Hýsková 2010 karate, sebeobrana, úpoly, pilates, aplikované plavání
Mgr. Kristýna Gregrová 2011 - 2013 aplikovaná TV, zdravotní TV, výběrová TV
Mgr. Petr Požárek 2011 - 2017 fotbal, kondiční trénink, výběrová TV
PhDr. Martin Pěkný, Ph.D. 2011 atletika, výběrová TV
RNDr. Petr Podlaha 2012 (dříve ZF JU) golf, bowling
Mgr. Petr Havel 2012 (dříve ZF JU) házená, florbal, výběrová TV
Mgr. Alena Lundáková 2012 (dříve ZF JU) volejbal, stolní tenis, výběrová TV
PhDr. Petr Bahenský, Ph.D. 2012 atletika, běh na lyžích, regenerace
Mgr. Martin Buchtel 2013 kanoistika, běh na lyžích, výběrová TV
Mgr. Petra Fišerová 2013 aerobik, gymnastika, výběrová TV
PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D. 2013 florbal, windsurfing, lyžování, výběrová TV

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman