Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Přijímací řízení

 

TVma/TVmi

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

 

Kontakt na katedru

Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU, Na sádkách 2a/305, České Budějovice,
tel. 387 773 170, e-mail: vpohankova@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D., bago@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru/programu/specializace

Studium v tomto bakalářském programu tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy a společně jsou koncipovány jako komplexní strukturované studium (Bc. + Mgr.), jehož úspěšné zakončení vede k získání kvalifikace pedagogického pracovníka – učitele SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. Hlavním cílem studia na úrovni bakalářského studijního programu je připravit absolventy tak, aby se stali odborníky na vzdělávání v rámci dvou oborů (maior a minor) odpovídajícím budoucím aprobačním předmětům učitele. Zařazení oborových didaktik, pedagogicko-psychologických disciplín a asistentské praxe již v bakalářském studiu pak zajišťuje, že absolventi budou schopni uvažovat o poznatcích získaných studiem oborových předmětů ve vztahu k jejich praktickému využití v pedagogické praxi, např. ve výchovné práci či v roli asistenta pedagoga na střední škole (dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. mohou absolventi bakalářské části učitelské přípravy zastávat pozice asistenta učitele, resp. vychovatele).

 

Profil absolventa

Absolventi bakalářského studijního programu se sdruženým studiem Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy si osvojí komplexní teoretické znalosti v rámci dvou oborů (maior, minor). Dále získají základní znalosti z pedagogicko-psychologických disciplín a z oborových didaktik, které jim umožní budovat jejich teoretické znalosti ve vztahu k oblasti jejich budoucího profesního působení. V rámci povinné asistentské praxe se absolventi seznámí s pedagogickým terénem (prostředím středních škol, případně dalších vzdělávacích zařízení) a získají základní profesní orientaci. Studenti tak získají základ pro další rozšiřování svého profesního profilu v navazujícím magisterském programu Učitelství pro střední školy s cílem získat kvalifikaci pedagogického pracovníka – učitele pro střední školy. Absolvování oborové přípravy, pedagogicko-psychologického základu, praxe a oborových didaktik umožňuje i přímé profesní uplatnění absolventa, a to zejména ve výchovné práci ve školských i neškolských zařízeních, zaměřených na výchovnou práci s dětmi a mládeží a v práci asistenta učitele.

 

Další podmínky pro přijetí

Praktická přijímací zkouška doplněná (distančně provedeným) hodnocením průměrného prospěchu ze všech předmětů za jednotlivé poslední čtyři ročníky na výročních vysvědčeních (v maturitním roce pololetní vysvědčení).

Praktikou přijímací zkoušku tvoří pohybové a výkonností testy z atletiky, plavání a sportovní gymnastiky. Trvá jeden den. Vyžaduje sportovní výstroj pro atletiku, plavání a gymnastiku.

Podrobné informace o přijímací zkoušce naleznete na www stránkách katedry: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/podminky_pzk.php.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Pro splnění podmínek přijímacího řízení z tělesné výchovy musí uchazeč absolvovat všechny dílčí testy a dosáhnout v celém příjímacím řízení alespoň 38 bodů (maximum dosažených bodů z dílčích testů je 80 bodů a 20 bodů za průměrný prospěch, tedy v celém příjímacím řízení 100 bodů). Dosáhnout 0 bodů je možné maximálně ve dvou testových položkách (při třech a více nulách uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení). Podle počtu dosažených bodů (součet bodování dílčích testů a průměrného prospěchu) uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení je určeno pořadí o přijetí.

Pro doložení průměrného prospěchu je třeba řádně vyplnit elektronickou přihlášku ke studiu a nechat si ředitelstvím střední školy potvrdit katalogový list o studiu. V případě, že není možné si nechat potvrdit katalogový list o studiu, je třeba vyplnit známky z výročních vysvědčení za poslední čtyři roky studia (v případě čtvrtého ročníku známky za první pololetí) do elektronické přihlášky, řádně vyplnit příslušné průměry za jednotlivé ročníky, vytisknout a nechat potvrdit ředitelstvím příslušné střední školy (nutné je razítko a podpis odpovědné osoby, nestačí čestné prohlášení).

Požadované dokumenty je nutno zaslat na adresu studijního oddělení PF JU (Studijní oddělení PF JU, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice) nejpozději do 1. června 2021 doporučeně poštou.

 

Předpokladem pro přijetí je dobrý zdravotní stav (I. - II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před praktickou přijímací zkouškou podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře, viz článek 11 opatření. Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti naleznete zde https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/pravidelna_lekarska_prohlidka.phtml

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu uchazeč přinese na přijímací praktickou zkoušku.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15, 16 opatření o přijímání ke studiu

Předpokladem pro studium jsou i zvládnuté základní pohybové dovednosti u sezónních sportů a sportů v přírodě (např. lyžování, bruslení, kanoistika, jízda na kole atd.) a vlastní dobré materiální vybavení pro tyto disciplíny.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2021 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman