Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Přijímací řízení

 

TVs

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

 

Kontakt na katedru

Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU, Na sádkách 2a/305, České Budějovice,
tel. 387 773 170, e-mail: vpohankova@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D., bago@pf.jcu.cz

 

Charakteristika specializace

Studijní obor poskytuje základy pohybového učení a pohybové kultivace. Konkrétní znalosti a dovednosti jsou vymezeny studijním plánem a státní závěrečnou zkouškou. Cílem specializace je připravit absolventa pro navazující magisterské studium „Učitelství tělesné výchovy“. Studium poskytuje Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích.

 

Profil absolventa

Absolventi se uplatňují jako pedagogičtí asistenti, vychovatelé a v oblasti školství obecně, ale také jako trenéři, instruktoři, animátoři pohybových aktivit, jako pracovníci v občanských sdruženích, kulturních a rekreačních centrech volného času, ve zdravotnických zařízeních. Uplatňují se také na úrovni nižšího managementu v soukromé sféře zejména v oblasti fitness, a především ve sportovním managementu, na úrovni nižších řídicích pozic ve veřejné a státní správně, v civilních bezpečnostních službách a jako experti ve vojenské tělovýchově. Absolvent může pokračovat ve studiu tělesné výchovy v navazujícím magisterském studiu Učitelství tělesné výchovy.

 

Další podmínky pro přijetí

Praktická přijímací zkouška doplněná (distančně provedeným) hodnocením průměrného prospěchu ze všech předmětů za jednotlivé poslední čtyři ročníky na výročních vysvědčeních (v maturitním roce pololetní vysvědčení).

Praktikou přijímací zkoušku tvoří pohybové a výkonností testy z atletiky, plavání a sportovní gymnastiky. Trvá jeden den. Vyžaduje sportovní výstroj pro atletiku, plavání a gymnastiku.

Podrobné informace o přijímací zkoušce naleznete na www stránkách katedry: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/podminky_pzk.php.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Pro splnění podmínek přijímacího řízení z tělesné výchovy musí uchazeč absolvovat všechny dílčí testy a dosáhnout v celém příjímacím řízení alespoň 38 bodů (maximum dosažených bodů z dílčích testů je 80 bodů a 20 bodů za průměrný prospěch, tedy v celém příjímacím řízení 100 bodů). Dosáhnout 0 bodů je možné maximálně ve dvou testových položkách (při třech a více nulách uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení). Podle počtu dosažených bodů (součet bodování dílčích testů a průměrného prospěchu) uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení je určeno pořadí o přijetí.

Pro doložení průměrného prospěchu je třeba řádně vyplnit elektronickou přihlášku ke studiu a nechat si ředitelstvím střední školy potvrdit katalogový list o studiu. V případě, že není možné si nechat potvrdit katalogový list o studiu, je třeba vyplnit známky z výročních vysvědčení za poslední čtyři roky studia (v případě čtvrtého ročníku známky za první pololetí) do elektronické přihlášky, řádně vyplnit příslušné průměry za jednotlivé ročníky, vytisknout a nechat potvrdit ředitelstvím příslušné střední školy (nutné je razítko a podpis odpovědné osoby, nestačí čestné prohlášení).

Požadované dokumenty je nutno zaslat na adresu studijního oddělení PF JU (Studijní oddělení PF JU, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice) nejpozději do 1. června 2021 doporučeně poštou.

 

Předpokladem pro přijetí je dobrý zdravotní stav (I. - II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před praktickou přijímací zkouškou podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře, viz článek 11 opatření. Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti naleznete zde https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/pravidelna_lekarska_prohlidka.phtml

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu uchazeč přinese na přijímací praktickou zkoušku.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15, 16 opatření o přijímání ke studiu

Předpokladem pro studium jsou i zvládnuté základní pohybové dovednosti u sezónních sportů a sportů v přírodě (např. lyžování, bruslení, kanoistika, jízda na kole atd.) a vlastní dobré materiální vybavení pro tyto disciplíny.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2021 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman