Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Přijímací řízení

 

Studijní program N7401 Tělesná výchova a sport
Navazující magisterský studijní obor

Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (jednooborové)

 

Charakteristika oboru

Tento navazující magisterský studijní obor je určen především pro absolventy bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport.

 

Profil absolventa

Absolventi se uplatňují jako učitelé na středních školách, vychovatelé a v oblasti školství obecně, ale také jako trenéři, instruktoři, animátoři pohybových aktivit, jako pracovníci v občanských sdruženích, kulturních a rekreačních centrech volného času, ve zdravotnických zařízeních. Uplatňují se také na úrovni středního a vyššího managementu v soukromé sféře, a především ve sportovním managementu, na úrovni středních řídicích pozic ve veřejné a státní správně, v civilních bezpečnostních službách a jako experti ve vojenské tělovýchově.

 

Příjímací zkouška a kritéria pro její vyhodnocení:

1. U absolventů bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport akreditovaného na PF JU je jejich bodové ohodnocení stanoveno následovně:

  1. Vážený studijní průměr za celou dobu studia (v případě že se student dvouoborového bakalářského studia hlásí na navazující jednooborové studium, pak je jeho vážený studijní průměr počítán podle tabulky pro dvouoborové studium)
  2. Pohovor

Úplná bodová kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou na stránkách KTVS PF JU pod odkazem: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/podminky_pzk_nmgr.php

 

2. U uchazečů, kteří absolventy bakalářského programu Tělesná výchova a sport, je jejich bodové ohodnocení stanoveno následovně:

  1. Vážený studijní průměr za celou dobu studia. Doklad o získané hodnotě váženého studijního průměru bude řádně potvrzen patřičným studijním oddělením studované VŠ. (V případě že se student dvouoborového bakalářského studia hlásí na navazující jednooborové studium, pak je jeho vážený studijní průměr počítán podle tabulky pro dvouoborové studium).
  2. Pohovor a předložení požadovaných dokumentů.

 

3. U uchazečů, kteří nejsou absolventy studijního programu Tělesná výchova a sport, je jejich bodové ohodnocení stanoveno následovně:

  1. Vážený studijní průměr za celou dobu studia. Doklad o získané hodnotě váženého studijního průměru bude řádně potvrzen patřičným studijním oddělením studované VŠ. (V případě že se student dvouoborového bakalářského studia hlásí na navazující jednooborové studium, pak je jeho vážený studijní průměr počítán podle tabulky pro dvouoborové studium). Dále výpis absolvovaných předmětů studijního plánu řádně potvrzený patřičným studijním oddělením studované VŠ. Podmínkou je 80% shoda se studijním plánem bakalářského oboru Tělesná výchova a sport (jednooborové), který je akreditován na Pedagogické fakultě JU. Pokud není splněna tato podmínka, je vážený studijní průměr hodnocen 0 bodů.
  2. Pohovor a předložení požadovaných dokumentů.

 

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 60 bodů ze 100 možných. Podle počtu získaných bodů bude stanoveno pořadí.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Uchazeči, kteří absolvovali bakalářský studijní obor Tělesná výchova a sport (jednooborové) na PF JU, musí doložit splnění Certifikátového programu studijního oboru Tělesná výchova a sport (jednooborové) - Vybrané předměty z univerzitního základu a pedagogicko-psychologického základu studijních oborů se zaměřením na vzdělávání.

Uchazeči, kteří výše uvedený certifikát nemají, musí prokázat absolvování státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie na úrovni bakalářského studia, nebo absolvovat přijímací zkoušku z pedagogicko-psychologických disciplín. O termínu a místě konání této zkoušky budou informováni v přihlášce, nebo na stránkách www.pf.jcu.cz

U uchazečů se předpokládá dobrý zdravotní stav (I. - II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před nástupem do navazujícího studia podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře. Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportu bude odevzdáno sekretářce katedry tělesné výchovy a sportu v prvním týdnu zimního semestru 1. roku navazujícího studia.

 

Potvrzení sportovního nebo tělovýchovného lékaře (formulář ke stažení)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman