Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Přijímací řízení

 

TVsn

Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací tělesná výchova

Dvouoborové navazující studium prezenční se standardní dobou studia 2 roky.

 

Kontakt na katedru

Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU, Na sádkách 2a/305, České Budějovice,
tel. 387 773 170, e-mail: vpohankova@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D., bago@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru/programu/specializace

Tento navazující magisterský studijní obor je určen především pro absolventy dvouoborových bakalářských studijních oborů Tělesná výchova a sport.

 

Profil absolventa

Absolventi se uplatňují jako učitelé na základních školách, vychovatelé a v oblasti školství obecně, ale také jako trenéři, instruktoři, animátoři pohybových aktivit, jako pracovníci v občanských sdruženích, kulturních a rekreačních centrech volného času, ve zdravotnických zařízeních. Uplatňují se také na úrovni středního a vyššího managementu v soukromé sféře, a především ve sportovním managementu, na úrovni středních řídicích pozic ve veřejné a státní správně, v civilních bezpečnostních službách a jako experti ve vojenské tělovýchově.

 

Další podmínky pro přijetí

 1. U absolventů dvouoborového bakalářského studijního oboru akreditovaného na PF JU je jejich bodové ohodnocení stanoveno následovně:
  1. Vážený studijní průměr za celou dobu studia
  2. Pohovor

  Úplná bodová kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou na stránkách KTVS PF JU pod odkazem: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/podminky_pzk_nmgr.php

 2. U uchazečů, kteří jsou absolventy dvouoborového bakalářského programu Tělesná výchova a sport na jiné vysoké škole, je jejich bodové ohodnocení stanoveno následovně:
  1. Vážený studijní průměr za celou dobu studia. Doklad o získané hodnotě váženého studijního průměru bude řádně potvrzen patřičným studijním oddělením studované VŠ.
  2. Pohovor a předložení požadovaných dokumentů.

  Úplná bodová kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou na stránkách KTVS PF JU pod odkazem: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/podminky_pzk_nmgr.php

 3. U uchazečů, kteří nejsou absolventy dvouoborového studijního programu Tělesná výchova a sport, je jejich bodové ohodnocení stanoveno následovně:
  1. Vážený studijní průměr za celou dobu studia. Doklad o získané hodnotě váženého studijního průměru bude řádně potvrzen patřičným studijním oddělením studované VŠ. Dále výpis absolvovaných předmětů studijního plánu řádně potvrzený patřičným studijním oddělením studované VŠ. Podmínkou je 80% shoda se studijním plánem bakalářského oboru Tělesná výchova a sport (dvouoborové), který je akreditován na Pedagogické fakultě JU. Pokud není splněna tato podmínka, je vážený studijní průměr hodnocen 0 bodů.
  2. Pohovor a předložení požadovaných dokumentů.

  Úplná bodová kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou na stránkách KTVS PF JU pod odkazem: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/podminky_pzk_nmgr.php

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Pořadí je sestaveno na základě výsledků bodového hodnocení přijímací zkoušky (maximální zisk je 100 bodů).

Předpokladem pro přijetí je dobrý zdravotní stav (I. – II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před praktickou přijímací zkouškou podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře, viz článek 11 opatření. Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti naleznete zde https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/pravidelna_lekarska_prohlidka.phtml

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu uchazeč přinese na přijímací praktickou zkoušku.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu.

 

Podmínkou pro přijetí (vztahující se k předchozímu studiu) je dále absolvování:

 • státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie na úrovni bakalářského studia, nebo
 • Certifikátového programu PF JU – Vybrané předměty z univerzitního základu a pedagogickopsychologického základu bakalářských studijních oborů se zaměřením na vzdělávání, nebo
 • musí uchazeč o studium absolvovat přijímací zkoušku z pedagogickopsychologických disciplín (vzorový test je k dispozici zde: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/Test_PGPS_NMgr_VZOR.pdf).

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2021 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman