Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Publikační činnost

PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D.

Kursová, V. (2000). Z atletické abecedy. Atletika - metodika atletických disciplín část I : Sprinty. In Školní sport, č. 3, Praha : Sprint, s. 12-13.

Kursová, V. (2001). Atletická abeceda. Nacvičujeme starty : nízký, polovysoký,vysoký. In Školní sport, č. 4, Praha : Sprint, s. 4.

Kursová, V., Malátová, R. (2004). The influence of the all-year physical education programme on the development of the basic kinetic skills and physical efficiency of mentally disabled children. In Adapted physical activities - European dimensions, workshop proceedings, České Budějovice : 2004, ISBN 80-7040-676-3, s. 23-24.

Kursová, V.(2004). Česká speciální olympiáda - cíl mentálně handicapovaných sportovců z oddílu Pluto. In "Tělesná výchova a zdraví II.", České Budějovice : 2004. ISBN 80-7040-721-2, s. 58-61.

Kursová, V., Malátová R., Maliňáková L. (2004). Speciální olympiády jako významný prostředek integrace osobnosti mentálně handicapovaného jedince. In "Tělesná výchova a zdraví II.", České Budějovice: 2004. ISBN 80-7040-721-2, s. 62-67.

Kursová, V., Michalov, L., Sedláček, I. (2004). Vliv atletického programu na rozvoj základních pohybových schopností mladých basketbalistů (etapa základního tréninku). In Atletika 2004. Elektronický zborník príspevkov z medzinarodnej konferencie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. Vol. 1, No. 1, 317 s. ISBN 80-8083-007-X. EAN 9788080830076, s. 302 - 309.

Malátová, R., Kursová, V.(2004). Sport massage. In Adapted physical activities - European dimensions, workshop proceedings, České Budějovice : 2004. ISBN 80-7040-676-3., s. 25-26.

Malátová, R., Kursová, V. (2004). Inovace předmětu Komplexní regenerace studia oborové tělesné výchovy. Grant FRVŠ č. 1087, JU České Budějovice.

Malátová, R., Kursová, V. (2004). Inovace předmětu Komplexní regenerace. Rozvojový projekt MŠMT č. 154, JU České Budějovice.

Kursová, V., Krejčí, M. (2005). Support development health mentally affecteds by the help of interventional kinetic programme. In Movement and Health. Olomouc : Palacký University, s. 157. ISBN 80-244-1166-0.

Krejčí, M. - Kursová, V. & Čeledová, M. (2005). Study investigative effect interventional kinetic programme on development health mentally handicapped. In Disabilities and Impairments : Interdisciplinary Research Journal. Volume 19, No 2, Delhi : Akshat Publications, s. 16 - 20. ISSN 0970-356 X.

Kursová, V. (2005). Problems obesity and healthy life style near mentally handicapped : Problematika obezity a zdravého životního stylu u mentálně postižených. In Studia Kinanthropologica. Volume VI (2), s. 145 - 152. ISSN - 1213-2101.

Kursová, V. (2005). Vliv pohybového programu na rozvoj tělesného zdraví mentálně postižených. In Acta Universitatis Matthiae Belii: Telesná výchova a šport, Volume 7 , s. 10 - 13, ISBN 80-8055-727-6.

Kursová, V. (2005). Socialization effects and changes in the area needs near mentally handicapped owing to the interventional kinetic programme. In Michal, J. Acta Universitatis Matthiae Belii: Physical education and sport. Telesná výchova a šport, Vol. 6, No. 6, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, s. 71-77. ISBN 80-8083-172-6, EAN 97880808311721. 127 s.

Kursová, V. (2006). Pohybové hry jako součást intervenčního tělovýchovného programu na podporu zdraví mentálně postižených: Locomotive games as part of interventional kinetic programme in support of health mentally affected. In Čepička, L. Hry 2006 výzkum a aplikace: Games 2006. Sborník referátů ze 7. mezinárodní vědecké konference "Hry 2006", Nečtiny, 6.-7. 4. 2006. Plzeň: ZČU Plzeň, s. 244 - 249. 256 s. ISBN 80-7043-443-0.

Wöllzenmüller, F. (2006). Běhání. Přeloženo z německého originálu Richtig laufen. Překladatel: Česenková, L. Lektor: Kursová, V. České vydání České Budějovice : nakladatelství KOPP. 128 s. ISBN 80-7232-282-6.

Kursová, V. (2006). Integrace osob s mentálním postižením v oblasti vzdělávání - novelizace speciálního školství. In Vobr, R. Disportare 2006. Sborník referátů z mezinárodní konference "Disportare 2006", České Budějovice 10.-11. 10. 2006. České Budějovice : JU PF České Budějovice, s. 57 - 62. 123 s. ISBN 80-7040-890-1.

Kursová, V. Legislature in the area education persons with infliction of - revise statutes of special education in Czech Republic: Legislativa v oblasti vzdělávání osob s postižením - probíhající novelizace speciálního školství v ČR. Historia, sucasnost a perspektivy pedagogickej praxe v príprave učitelov elementaristov, [on-line]. Prešov: UNIPO, Pedagogická fakulta, 2007. Dostupné z: http://www.unipo.sk/files/docs/pf_katedry/svk/dokument_409_265.doc

Kursová, V., Čeledová, M., Dřevikovská, P. Volnočasový pohybový program jako součást rozvoje zdraví žáků s mentálním postižením : The free time kinetic programme as part of development health pupils with mental infliction of. Historia, sucasnost a perspektivy pedagogickém praxe v príprave učitelov elementaristov, [on-line]. Prešov: UNIPO, Pedagogická fakulta, 2007. Dostupné z: http://www.unipo.sk/files/docs/pf_katedry/svk/dokument_408_265.doc

Kursová, V. Integrace a podpora rozvoje zdraví osob s mentálním postižením pomocí cíleného pohybového programu. Aktuální otázky sociologie sportu. Praha: FTVS UK, Sekce sociologie sportu při České kinantropologické společnosti, 2007. CD-ROM, s. 36 - 43. ISBN 978-80-86317-55-7.

Kursová, V. Zařazení edukačního pohybového programu do ŠVP základních škol speciálních. In Krejčí, M. Health Education and Quality of Life, České Budějovice : PF JU, 2007. 9 s., CD-ROM, ISBN 978-80-7040-993-0.

Kursová, V. Integrace osobnosti a podpora rozvoje zdraví u mentálně postižených jedinců pomocí pohybových aktivit. [disertační práce]. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta, 2007. 143 s. + CD-ROM.

Kursová, V. Krok k výchově, krok ke zdraví II. díl: Edukace formou pohybu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. 16 s. ISBN 978-80-7394-083-6.

Kursová, V. Rozvoj zdraví a integrace osob s mentálním postižením pomocí cílených pohybových aktivit: Ověřený intervenční pohybový program. České Budějovice: PF JU, tiskárna Johanus, 2009. ISBN 978-80-7394-198-7.

Kursová, V. Integrační akce pro osoby se zdravotním postižením "Spolu to dokážeme". Kontakt: odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky. České Budějovice: ZSF JU, 2010. Roč. 12, č. 4, 513 - 516 s. ISSN 1212-4117.

Kursová, V. 10. Česká speciální olympiáda v Praze a Katedra výchovy ke zdraví PF JU. Kontakt: odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky. České Budějovice: ZSF JU, 2010. Roč. 12, č. 4, 509 - 512 s. ISSN 1212-4117.

Kursová, V. Pohybové aktivity jako významný životní prvek u osob s mentálním postižením. In Význam pohybových aktivit pro osobní rozvoj a podporu zdraví [ed. Kukačka, V.], recenzovaný sborník s mezinárodní prezentací. České Budějovice: JU, 2010. 81 - 88 s. ISBN 978-80-7394-223-6.

Kursová, V. Katedra výchovy ke zdraví a osoby se zdravotním postižením: "Spolu to dokážeme". Jihočeská univerzita: čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích. České Budějovice: rektorát JU, 2010. Roč. 7, č. 4, 33 - 36 s. ISSN 1214-7869, on-line verze ISSN 1801-2183.

Kursová, V. 10. Česká letní speciální olympiáda v Praze s organizační účastí studentů Katedry výchovy ke zdraví PF JU. Jihočeská univerzita: čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích. České Budějovice: rektorát JU, 2010. Roč. 7, č. 4, 37 - 39 s. ISSN 1214-7869, on-line verze ISSN 1801-2183.

Kursová, V., Schuster, J. SOH a 10. Česká speciální olympiáda v Praze. In Sport a politika. [ed. Slepičková, I., Slepička, P.]. Praha: FTVS UK, 2010. 147 - 155 s. ISBN 978-80-86317-82-3.

Schuster, J., Kursová, V. Negativní dopady přílišné liberalizace společnosti při sledování vybraných antropometrických parametrů. In Jihlavské zdravotnické dny 2011. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, katedra zdravotnických studií. [CD ROM], 2011.

Kursová, V. 2012. Students of Department of Health Education, Faculty of Education, University of South Bohemia in České Budějovice and their activities for men with disability. In Health Education and Quality of Life III. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice,. ISBN 978-80-7394-303-5.

Požárek, P., Kursová, V. (2014). Analysis of the pre-game warm-up at football players - FC Barcelona, AC Milan. Studia Kinanthropologica, České Budějovice: JU, volume 15, no 2, pp. 81 - 88. ISSN 1213-2101.

Kursová, V., Požárek, P. (2014). Monitoring sportovních příležitostí pro osoby s tělesným handicapem a komparace s nabídkou pro běžnou populaci v Českých Budějovicích. Studia Kinanthropologica, České Budějovice: JU, volume 15, no 3, pp. 189 - 194. ISSN 1213-2101.

Kursová, V. (2015). Rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí v mateřských školách. Pohyb a kvalita života 2015. Zborník prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, PF, s. 132 - 143. ISBN 978-80-558-0847-5.

Kukačka, L., Kursová, V., Růžičková, L. (2015). Vztah tělesné zdatnosti a množství týdenních pohybových aktivit u studentek Jihočeské univerzity. Studia Kinanthropologica, České Budějovice: JU, volume 16, no 2, s. 69-75. ISSN 1213-2101.

Kursová, V. & Kukačka, V. (2016). Rozvoj koordinačních schopností (rovnováhy) u dětí předškolního věku. Studia Kinanthropologica, 17 (3), s. 319 - 324. ISSN 1213-2101.

Kursová, V. (2018). Analýza medializace sportu osob s postižením. Studia Kinanthropologica, XIX (2), 91 – 99.

Kastnerová, M., Kukačka, V., Kursová, V., & Rohlík, J. (2019). Užívání anabolických steroidů (AS) u rekreačních kulturistů. Studia Kinanthropologica, XX (2), 149 - 160

Kursová, V. (2019). Výkonnostní změny ve skoku dalekém mužů v poválečném období. Studia Kinanthropologica, XX (3), 251 - 258

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2021 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman