Universitas Bohemiae Meridionalis
Budvicensis

Logo

Facultas Pedagogica
Budvicensis

Logo
Adresa redakce
KTVS PF JU Jeronýmova 10, České Budějovice, 371 15

Tel. 387 773 170
E-mail: studiakin@pf.jcu.cz

Časopis Studia Kinanthropologica Zaměření časopisu
Studia Kinanthropologica (ISSN 1213-2101) je vědecký časopis pro kinantropologii. Vydává ho Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu. Katedra tělesné výchovy a sportu začala vydávat odborné periodikum již v roce 1996, které od roku 2000 nese název Studia Kinanthropologica a splňuje požadavky na recenzovaný časopis. Časopis Studia Kinanthropologica je určen pro zveřejňování původních sdělení, které souvisí s problematikou sportovní kinantropologie. Cílem je podporovat rozvoj vědeckého poznání v oblasti struktury a funkce cílevědomých pohybových činností člověka, podporovat jejich rozvoj a sledovat účinky, u různých věkových skupin populace, a to v podmínkách školní tělesné výchovy, sportu, sportovního tréninku, aplikovaných pohybových aktivit, fyzioterapie, rekreace, zdravotní tělesné výchovy apod.

Prohlášení autora
Studia Kinanthropologica průběžně akceptuje příspěvky, které dosud nebyly publikovány a nejsou přijaty k publikování v jiném časopisu. V zájmu ochrany autora, před důsledky neoprávněného použití, Studia Kinanthropologica požaduje, aby všichni autoři podepsali, že:

Autor odškodní (uhradí náklady spojené s právními úkony) Studia Kinanthropologica v případě právního řízení, které může vzniknout díky údajnému porušení práv třetích stran.

Recenzní řízení
Příspěvky procházejí recenzním řízením a jsou posuzovány nejméně dvěma nezávislými recenzenty. Recenzní řízení je oboustranně anonymní (redakce si vyhrazuje právo na odstranění údajů identifikujících autora či recenzenta). Posuzovatelé se musí rozhodnout, zda provedou recenzi, a to nejpozději do dvou týdnů od doručení žádosti o zpracování recenzního posudku. Jakmile potvrdí svou ochotu provést recenzi, musí ji dokončit v rozmezí 4-6 týdnů.

Pokyny pro recenzenty:

Recenzent je požádán, aby zhodnotil etické aspekty předložené práce (pokud se vyskytují), jako jsou:

Recenzent posuzuje předloženou práci podle následujících kritérií:

Recenzent by měl kriticky zhodnotit předloženou práci (rukopis), konstruktivně připravit podrobný komentář o rukopisu a výzkumu, a tím pomoci autorům ke zlepšení, zkvalitnění jejich práce.

Recenzenti jsou požádáni, aby vybrali pro závěrečné hodnocení rukopisu jednu ze čtyř doporučení:

Autoři jsou vždy vyrozuměni o výsledku recenzního řízení a instruováni k provedení případných změn v předloženém textu. Statě mohou být publikovány v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.

Zásady publikační etiky
Časopis dodržuje zásady Výboru pro etiku publikací - Committee on Publication Ethics (COPE).

Frekvence publikování
Články jsou publikovány vždy dvakrát ročně, a to jako součást čísla časopisu, které má vlastní obsah.

Zásady otevřeného přístupu
Časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup k jeho obsahu, a to na základě zásady, že veřejně dostupný výzkum podporuje větší globální výměnu znalostí. Na webových stránkách časopisu jsou dostupná všechna čísla vydaná od roku 2007. Za publikování rukopisu se účtuje jednorázový poplatek ve výši 500 Kč nebo 20 €.

Odmítnutí odpovědnosti
Autor je zodpovědný za odbornou, jazykovou a formální správnost příspěvku. O zveřejnění příspěvku rozhoduje redakční rada se zřetelem na vědecký význam a oponentské posudky. Za obsahovou a jazykovou správnost odpovídá autor, autoři jednotlivých příspěvků.

Indexace časopisu
V roce 2010 Rada pro výzkum, vývoj a inovace zařadila Studia Kinanthropologica na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, které uvedla v oborech Národního referenčního rámce excelence (NRRE). Časopis je nadále uveden i v aktualizovaném Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR v roce 2014. Časopis Studia Kinanthropologica je indexován v databázi Medvik - Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ), Národní lékařské knihovny Praha. 29. 4. 2016 byl časopis Studia Kinanthropologica zařazen do databáze ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).