Symbol PF Katedra společenských věd

Katedra společenských věd PF JU realizuje na základě řádné akreditace studium v těchto formách:

  • strukturované (bakalářské tříleté a navazující magisterské dvouleté) denní studium výchovy k občanství pro druhý stupeň základní školy v kombinacích s dalšími předměty (český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk, geografie, matematika, výtvarná výchova);
  • pětileté denní studium občanské výchovy pro druhý stupeň základní školy v kombinacích s dalšími předměty (od začátku akademického roku 2009/2010 se bude jednat o dobíhající program se studenty v druhém až pátem ročníku);
  • tříleté individuální kombinované studium občanské výchovy v systému celoživotního vzdělávání;
  • dvouleté denní navazující magisterské studium "Migration and intercultural relations". Jedná se jednooborové multidisciplinární studium, které se zaměřuje na fenomén migrace a interkulturních vztahů. Ke studiu se mohou hlásit absolventi bakalářských studijních oborů. Absolvent získá titul MA. Další podrobnosti naleznete na stránkách studia The Joint Master in Migration and Intercultural Relations.

Při přípravě učitelů občanské výchovy pokrývá katedra široké spektrum společenských věd. Výuka se opírá zejména o znalosti z filosofie, sociologie, politologie, práva, ekonomie a historie.

Výuka dále zdůrazňuje vytváření praktických výukových dovedností a snaží se zachovávat vyvážženost složky odborné a didaktické. Specifický důraz je kladen na vybraná průřezová témata výchovy demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova a mediální výchova. Oborová didaktika vede studenty k tomu, aby získané vědomosti a osvojené dovednosti z jednotlivých disciplín využívali se zřetelem na naplnění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

V oblasti pedagogické, odborné a vědecké katedra spolupracuje s českými i zahraničními pracovišti a jejich odborníky. Na počátku 90. let se katedra zaměřila na experimentální ověřování distančních forem výuky ve společenskovědních disciplínách. Byla postavena na jednotlivých projektech a jejich realizaci v rámci činnosti katedry. Jednalo se zejména o distanční studium učitelství, přičemž důraz byl položen na vytvoření modelových základních kurzů a učebnic filozofie, sociologie a ekonomie. Pro tuto činnost katedra zpracovala původní studijní a metodické materiály a získala několik významných grantů v rámci projektů celoživotního vzdělávání - FRVŠ, MŠMT a sponzorských nadací Open Society Fund SF (Higher Education Program) Praha a Vzdělávací nadace Jana Husa Brno. V dalším období (1998 - 2006) se katedra zaměřila na zahraniční spolupráci v oblasti jednotlivých oborů a v současné době své záměry (grantové a publikační) orientuje na studium migrace, multikulturní tolerance, mediální výchovy a evropského občanství, včetně zkvalitnění výuky oborové didaktiky.

 

webové stránky katedry