Témata bakalářských prací

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

Tomas James Czaban, M.A.

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

 1. Množné číslo složenin
 2. Kategorie čísla u jmen označujících kolektiv
 3. Kategorie určenosti - člen neurčitý a jeho české překladové ekvivalenty
 4. Kategorie určenosti - člen určitý a jeho české překladové ekvivalenty
 5. Formální rozlišení rodu mužského a ženského u pojmenování osob a zvířat v angličtině
 6. Přivlastňovací pád u neživotných podstatných jmen v angličtině
 7. Latinské komparativy v současné angličtině
 8. Anglická ukazovací zájmena this - that a jejich překlad do češtiny
 9. Anglické prosté préteritum a jeho překlad do češtiny

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.

 1. The Language of Trolling
 2. The Language of Texting
 3. Using WebQuests in Language Teaching

Mgr. Jaroslav Emmer

 1. Nejčastější lexikálně-sémantické prohřešky českých mluvčích v důsledku užití tzv. "False Friends"
 2. Frázová slovesa a jejich české ekvivalenty
 3. Frazeologické jednotky s konkrétním lexikálně-sémantickým komponentem (např. good, feet)
 4. The problem of native-like selection among Czech speakers of English
 5. The most common fillers used by native speakers
 6. The semantic content of prepositions
Jazyk práce po dohodě.

PhDr. Lenka Hessová

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

Mgr. Renata Janktová, M.A.

 1. Význam dobrovolnictví v péči o historické dědictví ve Velké Británii (česky nebo anglicky)
 2. English Parliament in the Middle Ages
 3. Queen Elizabeth II’s Accession & Hopes for a New Elizabethan Age: A Post-Diamond-Jubilee Retrospect

PhDr. Jiřina Johanisová

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

Mgr. Linda Kocmichová

 1. Gender in the “Prison Literature“; Piper Kerman: Orange is the New Black
 2. Postmodern Grotesque in Tom Robbins’ Works
 3. Joyce Carol Oates and her Works

PhDr. Christopher Koy, M.A., Ph.D.

 1. The Godfather in Word and Film (taken by T. David)
 2. The Representation of Richard Nixon in Works of Hunter S. Thompson and Norman Mailer (taken by J. Remeš)
 3. Short Stories about the American Civil War (taken by T. Mašková)
 4. Love and the American Dream: Comparing: The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald with The Sun King by David Ignatius (taken by L. Skalová)
 5. Realism in Selected Short Stories by William Dean Howells
 6. Ashkenazi Assimilation in New York City in the Short Fiction of Anzia Yezierska
 7. African American Satire: Analysis of Schulyer's Black No More and Kelley's A Different Drummer

Colm Long

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

Mgr. Eva Pártlová

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.

 1. Podměty ve formě gerundia a infinitivu (Subjects in the form of the infinitive and gerund)
 2. Sloveso get ve funkci pomocného slovesa pasiva (The verb get as the passive auxiliary)
 3. Konkurence vztažných zájmen v současné angličtině (The distribution of relatives pronouns in present-day English)
 4. Shoda přísudku s podměty koordinovanými spojkou OR (Numerical S-V concord in subjects employing the conjunction OR)
 5. Významy sloves will / would + perfect infinitive
 6. Existenciální konstrukce s jinými slovesy než "to be" (The there is construction employing verbs other than be)
 7. Tzv. "word-class pairs" v současné angličtině (Word-class pairs in present-day English)
Zájemci mohou navrhnout vlastní téma, jeho vhodnost je však třeba předem prodiskutovat.

PhDr. Alice Sukdolová, Ph.D.

 1. Pojetí prostoru - povídková tvorba V. Woolfové
 2. Prostor, krajina a město - Dubliners (J. Joyce)
 3. Příroda v románech a povídkách J. Conrada
 4. Thomas Hardy - krajina Wessexu a jeho reálný předobraz
 5. Narrative techniques in Bram Stoker's Dracula
 6. On Beauty, the Influence of the Tradition of English Novel (E. M. Forster, D. Lodge)
 7. The Space of Edgar Allan Poe´s Short Stories

PhDr. Kamila Vránková, Ph.D.

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

Mgr. Ludmila Zemková, Ph.D.

 1. The Use of Interjections in English Texts Užití citoslovcí v anglických textech
 2. A Comparative Study of English and Czech Idioms Related to Animals Srovnávací studie anglických a českých idiomů vztahující se ke zvířatům
 3. Abbreviations and Acronyms in Healthcare Zkratky a akronymy ve zdravotnictví
 4. The Language of Newspaper Headlines Jazyk novinových titulků
 5. Common English grammar mistakes and how to avoid them Časté anglické gramatické chyby a jak jim předcházet
 6. Expressions of Quantity: The Form and Use Výrazy pro vyjádření množství: jejich formy a užití
Je možné přijít i s vlastním lingvistickým tématem.