Kateřina Dvořáková

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.

Kancelář: TL 311
Email: katerina@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 154

Konzultační hodiny

konzultační hodiny se ve zkouškovém období konají dle domluvy

Letní semestr / Summer Term 2018/19:

 

Požadavky k získání zápočtu nebo ke složení zkoušky z předmětů DIP1, DIP2, DIP3 a KDP jsou uvedeny na Moodle.

Požadavky k udělení zápočtu z praxí PXP a NPPZ

 

Narodila se v roce 1974 v Ostravě. Na PF JČU působí jako odborná asistentka na katedře anglistiky od roku 2003. V současnosti žije se svou rodinou nedaleko Českých Budějovic.

Studium:

1990-1992 mezinárodní střední škola Armand Hammer United World College, New Mexico, USA

1992-1999 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Mgr. v oboru anglistika/amerikanistika - pedagogika

1994-1995 stáž na University of Texas at Austin, USA

1997-1998 stáž na Suffolk University, Boston, USA

2005-2010 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ph.D. v oboru pedagogika

Knihy

Dvořáková, K. Výuka cizích jazyků v pojetí waldorfské pedagogiky se zaměřením na 1. stupeň ZŠ. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2011, 173 s., ISBN 978-80-7290-522-5.

Obsah (.pdf)

 

 

Kniha se zabývá cizojazyčnou výukou ve waldorfské pedagogice, která už od svého vzniku v roce 1919 zařazuje do svých učebních plánů dva cizí jazyky od první třídy.

Úvodní kapitoly představují základní teoretická východiska pro výuku cizích jazyků s užším zaměřením na období prvního stupně základní školy. Popisují nejprve základní obecná východiska waldorfské pedagogiky, jejichž znalost je zásadní pro porozumění přístupu k výuce jazyků a antroposofické pojetí jazyka a jeho uplatnění v různých rovinách praxe waldorfské školy. Následují z pohledu užší orientace práce stěžejní kapitoly, které jsou zaměřené na cíle a podmínky úspěšného vyučování cizích jazyků a konkrétní způsoby realizace výuky v jednotlivých ročnících. Pozornost je věnována též specifickým rysům waldorfské koncepce cizojazyčného vyučování, které jsou ve většině případů z pohledu běžné praxe zcela ojedinělé a praktickým otázkám, s nimiž jsou často konfrontováni učitelé cizích jazyků v různých fázích jejich práce.

Hlavním empirickým cílem práce je popsat a prozkoumat vybrané aspekty metodiky výuky cizích jazyků v pojetí waldorfské pedagogiky v prvních čtyřech školních letech. Kvalitativně zaměřený výzkum se opírá o data získaná prostřednictvím zúčastněného pozorování, hloubkových rozhovorů s učiteli-experty a analýzou dokumentů. Stěžejními tématy jsou koncepce vyučovací hodiny, jazykové dovednosti čtení a psaní a učební strategie.

 

Studie a články

Dvořáková, K. 2018. Hodnocení ve výuce cizího jazyka na waldorfské škole v teorii a praxi. In: Lingua Viva, Pedagogická fakulta JU, č. 27, r. XIV, s. 9-19. ISSN 1801-1489.

Dvořáková, K. 2017. High School Transition: Czech Waldorf Elementary School Graduates’ Experiences Of Foreign Language Lessons. In: Slavonic Pedagogical Studies Journal, č. 1, r. 6, s. 111-119. ISSN: 1339-8660

Dvořáková, K. 2016. Foreign Language Instruction in the Waldorf Elementary School: Students’ Views and Perceptions. In: Slavonic Pedagogical Studies Journal, č. 2, r. 5, s. 391-402. ISSN: 1339-8660

Dvořáková, K. 2013 Gramatika v primární jazykové třídě. In: Metodický poradník učitele cizího jazyka. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, s. 137-143. ISBN: : 978-80-7414-668-8

Dvořáková, K. 2012. Portfoliové hodnocení v přípravě učitelů anglického jazyka pro primární vzdělávání. In Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno : Masarykova univerzita, s. 101-111. ISBN: 978-80-210-5876-7

Dvořáková, K. 2012. CLIL a hodnocení výsledků žáků 1. stupně. In Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole. České Budějovice : ZŠ Matice školské, s. 40-42. ISBN: 978-80-903427-4-3

Betáková, L., Dvořáková, K. 2011. Teaching English to Learners with Limited Access to Foreign Language Instruction. Lingua Viva, Pedagogická fakulta JU, ISSN 1801-1489.

Dvořáková, K., Láng, K., Mattheoudakis, M. 2007. Story-based Language Teaching: An Experimental Study on the Implementation of a Module in Three European Countries. In: The TeMoLaYoLe book: Teaching modern languages to young learners: teachers, curricula and materials. Strasbourg / Graz: Council of Europe / European Centre for Modern Languages, s. 59-76. ISBN 978-92-871-6297-7

Dvořáková, K. 2007. Portfolio v didaktice angličtin.y In: Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 81-86. ISBN 978-80-7395-024-8

Dvořáková, K. 2006. Early Foreign Language Teaching in the Czech Republic: Existing Problems and Future Challenges. In: Foreign Language Acquisition at an Early Age/Osvojování cizích jazyků v raném věku, Brno: Masarykova Univerzita, s. 61-70. ISBN 80-210-4149-8

Dvořáková, K. 2005. Distinctive Features of the Waldorf Approach to Teaching Foreign Languages at Lower Primary Level, In: Theory and practice in English studies, Volume 3. Brno: Masaryk University, s. 197-200. ISBN 80-210-3930-2

Dvořáková, K. 2005. Tvorba školního vzdělávacího programu na waldorfské škole. In: Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 34-38. ISBN 80-7040-789-1

Dvořáková, K. 2005. Way to Win 6. In: ELT SIGNPOSTS 2005. Brno: Masarykova Univerzita. ISBN 80-210-3760-1

 

Učebnice

 1. stupeň: Matt the Bat, Nakladatelství Fraus

Spoluautorka a odborná poradkyně učebnice:

Karásková, M., Zídková, K., Dvořáková, K. Matt the Bat 2. Angličtina pro 2. ročník, hybridní pracovní učebnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2019. 88 s. ISBN 978-80-7489-499-2

Odborná poradkyně pro:

Karásková, M. a Krejčí L. Matt the Bat 1. Angličtina pro 1. ročník, pracovní učebnice. Nakladatelství Fraus, 2018. ISBN: 978-80-7489-405-3

 

 1. stupeň: Way to Win, Nakladatelství Fraus

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 6 Way to Win - učebnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2005, 80 s. ISBN 80-7238-370-1

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 6 Way to Win - pracovní sešit. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2005, 72 s. ISBN 80-7238-371-X

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 6 Way to Win - příručka pro učitele. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2005, 98 s. ISBN 80-7238-372-8

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 7 Way to Win - učebnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006, 104 s. ISBN 80-7238-389-2

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 7 Way to Win - pracovní sešit. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006, 64 s. ISBN 80-7238-390-6

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 7 Way to Win - příručka pro učitele. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006, 96 s. ISBN 80-7238-391-4

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 8 Way to Win - učebnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007, 112 s. ISBN 978-80-7238-399-3

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 8 Way to Win - pracovní sešit. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007, 72 s. ISBN 978-80-7238-400-6

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 8 Way to Win - příručka pro učitele. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007.

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 9 Way to Win - učebnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-673-4

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 9 Way to Win – pracovní sešit. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-674-1

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 9 Way to Win – příručka pro učitele. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-675-8

Členka Akademického senátu PF JČU pro období 2018-2021

Odborná konzultantka a spoluautorka učebnic anglického jazyka (Nakladatelství Fraus)

Recenzentka učebnic pro MŠMT, konzultantka pro tvorbu materiálů na testování z anglického jazyka pro ČŠI

Lektorka angličtiny v programu PF JČU Dětská univerzita

Účast v programech Erasmus Teaching/Training: Augsburg (SRN), Eger (Maďarsko), Cuenca, Madrid, Granada (Španělsko), Savannah (GA, USA), Istanbul (Turecko)

Účast v programech European Centre for Modern Languages, Graz: Teaching modern languages to young learners (2006), European language portfolio in whole-school use (2008), Assessing young learners' literacy skills (2010)

Účast v projektu CLIL (2010): Metodik v oboru pedagogika - anglický jazyk, projekt "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole", Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost/Zvyšování kvality ve vzdělávání

Držitelka mimořádného stipendia John Haycraft Classroom Exploration Scholarship (2010), příspěvek na mezinárodní konferenci IATEFL: Harrogate, Great Britain; přednáška Discovering and developing young pupils' learning strategies

Účast v projektu Socrates Lingua (2006-2009) VIVACE - Voices for Inclusion, Voices for Access in Language Learning and Cultural Education

Ostatní informace

Waldorfská škola České Budějovice – mateřská škola, základní škola a střední škola o.p.s.  http://www.waldorfcb.cz; spoluzakladatelka a učitelka anglického jazyka

Členka UWC Czech National Committee, http://www.uwc.cz

 1. The Language of Trolling
 2. The Language of Texting
 3. Using WebQuests in Language Teaching
 1. Growing up bilingual (rezervováno pro K. Boškovou) - Vyrůstat v bilingvní rodině
 2. Using music to promote language awareness of primary foreign language learners (rezervováno pro L. Bártů) - Využití hudby pro podporu jazykového uvědomění ve výuce cizích jazyků na prvním stupni
 3. Conducting a primary English lesson in English (rezervováno pro J. Mrkvičkovou) - Vedení hodiny angličtiny na prvním stupni v angličtině
 4. Developing reading skills with primary foreign language learners - Rozvoj čtenářských dovedností v cizím jazyce u žáků mladšího školního věku
 5. How is a primary learner’s delight in imagination catered for in the English classroom? - Jak oslovuje výuka anglického jazyka fantazii žáka na prvním stupni?
 6. Self-designed materials in ELT - Učitelem vytvořené učební materiály pro výuku cizích jazyků