Témata diplomových prací

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.

 1. Vnější faktory ovlivňující učení se cizím jazykům
 2. Výuka slovní zásoby v učebnicích anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ
 3. Podpora komunikace žáků prostřednictvím kladení otázek učitele (ve výuce AJ)
 4. Ústní zkoušení v hodinách anglického jazyka na ZŠ
 5. Formativní hodnocení ve výuce anglického jazyka
 6. Využití poezie ve výuce AJ
(Vše je možné psát také v anglickém jazyce) V didaktice AJ je také možné přijít s vlastním tématem.

Tomas James Czaban, M.A.

Nejsou vypsané žádné diplomové práce

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

 1. Využití QR kódů ve výuce angličtiny
 2. Využití tabletů ve výuce angličtiny na 2.st. ZŠ
 3. Edukační styl učitele angličtiny v 8.třídě ZŠ
 4. Hodnocení českých učebnic pro výuku angličtiny na 1.st ZŠ
 5. Hodnocení anglických učebnic pro výuku angličtiny na 1.st. ZŠ

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.

 1. Growing up bilingual (rezervováno pro K. Boškovou) - Vyrůstat v bilingvní rodině
 2. Using music to promote language awareness of primary foreign language learners (rezervováno pro L. Bártů) - Využití hudby pro podporu jazykového uvědomění ve výuce cizích jazyků na prvním stupni
 3. Conducting a primary English lesson in English (rezervováno pro J. Mrkvičkovou) - Vedení hodiny angličtiny na prvním stupni v angličtině
 4. Developing reading skills with primary foreign language learners - Rozvoj čtenářských dovedností v cizím jazyce u žáků mladšího školního věku
 5. How is a primary learner’s delight in imagination catered for in the English classroom? - Jak oslovuje výuka anglického jazyka fantazii žáka na prvním stupni?
 6. Self-designed materials in ELT - Učitelem vytvořené učební materiály pro výuku cizích jazyků

Mgr. Jaroslav Emmer

Nejsou vypsané žádné diplomové práce

PhDr. Lenka Hessová

Nejsou vypsané žádné diplomové práce

Mgr. Renata Janktová, M.A.

 1. The Great Plague of London and Its Narratives by Samuel Pepys and Daniel Defoe

PhDr. Jiřina Johanisová

Nejsou vypsané žádné diplomové práce

Mgr. Linda Kocmichová

Nejsou vypsané žádné diplomové práce

PhDr. Christopher Koy, M.A., Ph.D.

 1. The Northern Irish Civil War and the Irish Republican Army Depicted in Northern Irish Novels (taken by F. Volf)
 2. Black Characters in Novels of the Victorian Age (taken by T. Benešová)
 3. Analysis of Jamaica Kincaid's Xuela Stories and her "Autobiography of My Mother"
 4. Morality in the Grocery Store: the 'Good Man' in Malamud's "The Assistant" and Steinbeck's "The Winter of Our Discontent."
 5. Examining Absurd Crimes: Harlem Detective Novels by Chester B. Himes
 6. The Vietnam War Fiction by Tim O'Brien
 7. Comparing and Contrasting Film and Novel: "The Day of the Locusts" by Nathaniel West
 8. Satire and Louisiana's French Speakers in "The Grandissimes" by George Washington Cable

Colm Long

Nejsou vypsané žádné diplomové práce

Mgr. Eva Pártlová

Nejsou vypsané žádné diplomové práce

PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.

 1. Right dislocation as a means of achieving early focus in spoken language (Pravá dislokace jako prostředek dosažení pozice rématu blíže počátku věty v mluveném jazyce)
 2. The end-weight principle in English and in Czech (Princip end-weight v angličtině a v češtině)
 3. Ambiguity in infinitive clauses: the problem of boundaries (Dvojznačnost v infinitivních větách: problém hranic)
 4. The complementation of the infinitive and the gerund compared (Srovnání komplementace infinitivů a gerundií) (length, complexity, presence of thematic/context-dependent elements, degree of pronominalisation, etc.).
 5. Differences in temporal meaning conveyed by the infinitive and the gerund (Rozdíly mezi infinitivní a gerundiální komplementací z hlediska časového)
 6. Infinitives and participles as complements of verbs of perception (Infinitivní a participiální komplementace sloves smyslového vnímání) (I saw something happen/happening, etc.)
 7. Gramatical vs logical concord in contemporary English (Gramatická versus logická shoda v současné angličtině) (this type of products is/are...)
 8. Personal and possessive pronouns as means of expression of the subject in gerundial clauses (Konkurence přivlastňovacích a osobních zájmen při vyjadřování konatele gerundiálních dějů) (I hate you/your Verb-ing)
 9. Diskontinuitní struktury v angličtině (Discontinuous structures in English)
 10. Role krátkých příslovečných určení v AČV (FSP roles of -ly adverbials)
 11. Postponované podmětné věty (Postposed subject clauses)
Pokud potřebujete přesnější představu o tom, co jednotlivá témata obnášejí, zastavte se na konzultaci. Zájemci mohou navrhnout i vlastní téma, jeho vhodnost je však třeba předem prodiskutovat.

PhDr. Alice Sukdolová, Ph.D.

 1. Animal and Human World in Cormac Mc Carthy and Jack London
 2. Crossing the Mexican American Border (McCarthy and Chicana Writers)
 3. Povídková tvorba W. Faulknera, rysy literatury amerického Jihu
 4. Postmodern Space in Contemporary British Fiction (Graham Swift and others)

PhDr. Kamila Vránková, Ph.D.

 1. Postavy čarodějnic a čarodějů ve fantastických příbězích Terryho Pratchetta (zadáno)
 2. Prvky romantismu a realismu v prózách Carson McCullers a Flannery O´Connor (zadáno)
 3. Téma naděje a víry v člověka v díle Johna Steinbecka a Williama Saroyana (zadáno)
 4. Krize maskulinity v díle E. Hemingwaye, K. Keseyho a Ch.M. Palahniuka (zadáno)
 5. Protiválečná tematika v angloamerické literatuře 19. a 20. století (zadáno)

Mgr. Ludmila Zemková, Ph.D.

 1. Selected English terminology used in professional zoological texts Užití odborné terminologie ve vědeckých zoologických textech
 2. Discourse strategies in English Print Advertisements Jazykové prostředky k upoutání pozornosti v anglicky psaných tištěných inzerátech
 3. The pragmatic aspect of the question: English and Czech Comparison Pragmatický aspekt otázky: Porovnání české otázky s anglickou
 4. Contrastive analysis of the Czech and English passive voice Kontrastivní analýza českého a anglického trpného rodu
 5. German Loanwords in Contemporary English Lexikální výpůjčky z němčiny v současné angličtině
 6. Assigning gender to animal nouns in professional journals Přiřazování rodových markérů k názvům zvířat v odborné literatuře.
Je možné přijít i s vlastním lingvistickým tématem.