Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.

Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.

odborný asistent

Kancelář: J118
Email: Lrokos@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 016

Konzultační hodiny

středa 10:00 – 11:00, v jiném termínu dle předchozí dohody

Didaktika přírodopisu II. (KBI/DID03)

Studenti se seznámí s vyučovacími metodami v přírodopisu a organizačními formami výuky, s vybranými současnými trendy ve výuce přírodopisu, s významem badatelského vyučování a formativního hodnocení, využitím skupinové výuky, problémové výuky, projektových a diskusních metod. Studenti se naučí, jak organizovat mimotřídní a mimoškolní činnost. Zároveň si procvičí komunikativní, pedagogické a organizační dovednosti v průběhu plánovaných mikrovýstupů (mikroteaching) a projektů.

Didaktika biologie II. (KBI/DIDS3)

Studenti se seznámí s vyučovacími metodami v biologii a organizačními formami výuky, s vybranými současnými trendy ve výuce biologie, s významem badatelského vyučování a formativního hodnocení, využitím skupinové výuky, problémové výuky, projektových a diskusních metod. Studenti se naučí, jak organizovat mimotřídní a mimoškolní činnost. Zároveň si procvičí komunikativní, pedagogické a organizační dovednosti v průběhu plánovaných mikrovýstupů (mikroteaching) a projektů.

Fyziologie člověka (KBI/FYČBS)

Laboratorní cvičení doplňující přednášky z fyziologie člověka pro studenty z katedry tělesné výchovy a sportu. Cvičení jsou zaměřená na sledování fyziologických funkcí lidského těla. Studenti si prakticky změří vitální kapacitu plic, zjistí tepovou frekvence a hodnoty krevního tlaku v klidu a při zátěži, vyšetří funkce nervové a smyslové soustavy apod. Při laboratorních cvičení je kladen důraz na propojení sledované problematiky a sportu.

Průběžná pedagogická praxe – ZŠ (KBI/NPPZ)

Studenti si prakticky vyzkouší vést výuku na fakultní základní škole. Při přípravě výuky úzce spolupracují s učitelem z praxe a didaktikem přírodopisu, následně proběhne rozbor, v němž bude hodina analyzována (silné a slabé stránky realizovaného výstupu, možnosti změn apod.).

­Průběžná pedagogická praxe – SŠ (KBI/PS)

Studenti si prakticky vyzkouší vést výuku na fakultní střední škole. Při přípravě výuky úzce spolupracují s učitelem z praxe a didaktikem biologie, následně proběhne rozbor, v němž bude hodina analyzována (silné a slabé stránky realizovaného výstupu, možnosti změn apod.).

Repetitorium laboratorních prací (KBI/LAB01)

Předmět pro studenty prvního ročníku bakalářského studia na katedře biologie, který probíhá před začátkem zimního semestru. Studenti se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratoři, s vybavením laboratoří, označováním a uskladňováním chemikálií, zopakují si názvosloví anorganických a organických sloučenin. V praktické části předmětu si vyzkouší vybrané základní práce v laboratoři (např. příprava a ředění roztoků) a základní metody přípravy mikroskopických preparátů (např. barvení, dočasné a trvalé preparáty, řezy apod.) a techniku mikroskopování, osvojí si práci s odbornou literaturou, zpracování a interpretaci výsledků výzkumu a metody dokumentace v biologii.

Vybrané problémy didaktiky přírodopisu I, II (KBI/VPDP1, KBI/VPDP2)

Předmět je zaměřen na rozšíření průběžné pedagogické praxe. V předmětu budou studenti řešit praktické otázky spojené s didaktikou přírodopisu na základní škole. Navrhnou pod vedením didaktika vlastní aktivitu, kterou budou následně ověřovat v praxi na vybraných školách, které spolupracují s katedrou biologie PF JU. Student se v rámci kurzu naučí připravovat úlohy (například s ohledem na principy badatelsky orientované výuky, problémového přístupu či jiných inovativních forem a metod užívaných v současné didaktice přírodopisu).

Oborové a předmětové didaktiky (KPE/ODCŽ1)

Předmět zahrnuje didaktické okruhy, které budou vyučovány v rámci jednotlivých oborových didaktik a podrobněji specifikovány podle příslušného oboru či předmětu. Obsah vychází z platných akreditací studijních oborů PF JU v programu Učitelství pro základní školy a Učitelství pro střední školy. Předmět je koncipován jako povinně volitelný. Účastníci si jej budou volit podle své specializace. Výuka bude probíhat individuálními konzultacemi s oborovými didaktiky.

Obecná didaktika (KPE/ODICŽ1)

Předmět popisuje didaktiku jako vědní disciplínu, vymezuje její základní kategorie, vztah k ostatním pedagogickým disciplínám (zejména k obecné, komparativní pedagogice a dalším). Preskriptivní, deskriptivní a normativní pojetí didaktiky.

2012 – 2017: prezenční doktorské studium (obor: Vzdělávání v biologii), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

2007 – 2012: magisterské studium (obor: Učitelství biologie a chemie pro střední školy), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

od roku 2013 odborný asistent na katedře biologie PF JU

 

2018 – současnost (Akademický senát PF JU, místopředseda); 2016 - 2017 (Akademický senát JU); 2014 - 2016 (Akademický senát PF JU, místopředseda z řad studentů)

člen ESERA, The Learner Knowledge Community, České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), České pedagogické společnosti (ČPdS)

hodnotitel projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy

profil na ResearchGate a ORCID

Zaměření

 • didaktika přírodopisu a biologie
 • badatelsky orientované vyučování
 • formativní hodnocení v přírodovědných předmětech
 • příprava budoucích učitelů, profesní rozvoj učitelů z praxe

Projekty a granty

 • 2019 – současnost
  • spoluřešitel projektu Technologické agentury České republiky Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice (reg. č. TL02000368; hlavní řešitel: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.)
 • 2018 – současnost
  • koordinátor na katedrách KA 1 v projektu OP VVV Inovace přípravy učitelů pro praxi (reg. č. 02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960)
 • 2017 – současnost
  • koordinátor projektu OP VVV Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí (reg. č. 02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659)
  • oborový didaktik v projektu OP VVV Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí (reg. č. 02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659)
  • oborový didaktik v projektu OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností (reg. č. 02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664)
  • odborný garant příkladu inspirativní praxe v projektu Komplexní systém hodnocení (řešitel Česká školní inspekce; reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000751)

Stáže a konference

Konference

 • Projektové vyučování a další aktivizační strategie ve výuce přírodovědných oborů, Praha, Česká republika  (7. - 8. 11. 2019)
 • Literacy Innovations for Today Newfoundland and Labrador, St. John's, Newfoundland, Kanada (26. - 28. 9. 2019)
 • XXVII. ročník konference ČAPV – Liberec, Česká republika (11. – 13. 9. 2019)
 • ESERA Conference – Bologna, Itálie (26. – 30. 8. 2019)
 • konference ČPdS – Zlín, Česká republika (11. – 12. 4. 2019)
 • Didactica Viva: Konstruktivistické přístupy ve vzdělávání v perspektivě (nejen) oborových didaktik – Brno, Česká republika (13. 12. 2018)
 • Kritická místa kurikula ve škole i za školou – Ostrava, Česká republika (29. – 30. 10. 2018)
 • Trendy v didaktice biologie – Praha, Česká republika (20. – 21. 9. 2018)
 • XXVI. ročník konference ČAPV – Zlín, Česká republika (12. – 14. 9. 2018)
 • DidSci PLUS: Research in Didactics of Science PLUS – Praha, Česká republika (25. – 27. 6. 2018)
 • konference ČPdS – Opava, Česká republika (15. – 16. 3. 2018)
 • XIII. ročník konference EDUCO 2018 – Tatranská Štrba, Slovensko (9. – 10. 3. 2018)
 • XXV. ročník konference ČAPV – Hradec Králové, Česká republika (13. – 14. 9. 2017)
 • ESERA Conference – Dublin, Irsko (21. – 25. 8. 2017)
 • konference ČPdS – Olomouc, Česká republika (16. – 17. 3. 2017)
 • International Conference „University of the XXI Century in the System of Continuous Education, Čeljabinsk, Rusko (25. – 26. 10. 2016)
 • XXIV. ročník konference ČAPV – České Budějovice, Česká republika (15. – 16. 9. 2016)
 • 23rd International Conference on Learning – Vancouver, Kanada (13. – 15. 7. 2016)
  • na konferenci obdržena cena: Graduate Scholar Award
 • 2016 International Science Education Conference – Benátky, Itálie (5. – 9. 6. 2016)
 • XI. ročník konference EDUCO 2016 – Nitra, Slovensko (21. – 23. 4. 2016)
 • konference ČPdS – Ostrava, Česká republika (17. – 18. 3. 2016)
 • XXIII. ročník konference ČAPV – Plzeň, Česká republika (16. – 18. 9. 2015)
 • ESERA Conference – Helsinki, Finsko (31. 8. – 4. 9. 2015)
 • konference ČPdS – České Budějovice, Česká republika (26. – 27. 3. 2015)
 • X. ročník konference EDUCO – Tatranská Štrba, Slovensko (30. – 31. 1. 2015)
 • Trendy v didaktice biologie – Praha, Česká republika (2. – 3. 10. 2014)
 • XXII. ročník konference ČAPV – Olomouc, Česká republika (8. – 10. 9. 2014)
 • 21st Conference on Learning – New York, USA (14. – 17. 7. 2014)
 • 4th International Symposium Education, Research and Development – Burgas, Bulharsko (4. – 8. 9. 2013)
 • VIII. ročník konference EDUCO – Tatranská Štrba, Slovensko (22. – 23. 3. 2013)

 

Zahraniční stáže a pobyty

 • Memorial University of Newfoundland and Labrador, St. John’s, NL, Kanada (22. – 30. 9. 2019)
 • ESERA Summer School 2019, Crete, Řecko (4. - 9. 6. 2019) – staff member – mentor
 • Erasmus+ Staff: Adam Mickiewicz University, Poznań, Polsko (13. – 17. 5. 2019)
 • University of Colorado, Boulder, CO, USA (26. 9. – 8. 10. 2018)
 • ESERA Summer School 2018, Jyväskylä, Finsko (25. 6. – 1. 7. 2018) – staff member – mentor
 • Erasmus+ Staff: University of Copenhagen, Department of Science Education, Kodaň, Dánsko (7. – 11. 5. 2018)
 • University of Copenhagen, Department of Science Education, Kodaň, Dánsko (2. – 17. 11. 2016)
 • University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW), Basilej, Švýcarsko (25. – 29. 4. 2016)
 • Armstrong State University, Savannah, GA, USA (15. – 26. 9. 2015)
 • Erasmus+ Staff: Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, Španělsko (21. – 25. 4. 2015)
 • University of Copenhagen, Department of Science Education, Kodaň, Dánsko (10. – 17. 1. 2015)
 • ESERA Summer School 2014, Cappadokia, Turecko (24. – 30. 8. 2014)
 • University of Copenhagen, Department of Science Education, Kodaň, Dánsko (26. 4. – 9. 5. 2014)
 • Erasmus Teacher Exchange Program: Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, Litva (18. 11. – 18. 12. 2013)
 • ASSIST-ME workshop „Formative Assessment and Inquiry-Based Scientific Education in Science, Technology and Mathematics“ – Berlín, Německo (23. – 24. 8. 2013)
 • setkání v rámci projektu ASSIST-ME:
  • Kodaň, Dánsko (3. – 4. 11. 2016); Londýn, Velká Británie (4. – 5. 2. 2016); Helsinki, Finsko (30. – 31. 8. 2015); Berlín, Německo (15. – 16. 6. 2015); Kodaň, Dánsko (14. – 16. 1. 2015); Senohraby, Česká republika (26. – 27. 9. 2014); Kappel am Albis, Švýcarsko (26. – 28. 6. 2014); Berlín, Německo (23. – 24. 8. 2013)

Informace pro studenty

 • Veškeré materiály ke všem přednáškám, předmětům a kurzům naleznete na Moodle PF. Heslo do kurzu bude sděleno na první hodině, případně si o něj zažádejte mailem.

Pokyny pro vypracování portfolia absolventa učitelství přírodopisu / biologie

Informace k průběžným a souvislým praxím (viz Oddělení pedagogické praxe PF JU)

Nová témata v ZS 2019 jsou zveřejněna na nástěnce KBI v 2. patře budovy Jeronýmova

Aktuálně vedené bakalářské práce

Metoda CLIL v přírodopisu – návrh materiálů propojujících výuku německého jazyka a přírodopisu (Tereza Hašková)

Metoda CLIL ve výuce přírodopisu - návrh materiálů propojujících výuku anglického jazyka a přírodopisu (Natálie Hartlová)

Pojetí sexuální výchovy ve školních vzdělávacích programech vybraných základních škol a gymnázií (Štěpán Honzík)

Porozumění a postoj studentů učitelství k ilustracím v učebnicích přírodopisu a biologie (Eva Zíková)

Porozumění žáků ilustracím v učebnicích přírodopisu a biologie (Marcela Hrůzová)

Obhájené bakalářské práce

Postoje žáků základní školy k vybraným tématům z biologie člověka (Bedřich Pospíchal, obhájeno 2019)

Kresba jako prostředek k zjištění znalostí studentů učitelství o stavbě lidského těla (Gabriela Nováková, obhájeno 2019)

Kresba jako prostředek k zjištění znalostí žáků základní školy o stavbě lidského těla (Hana Čurdová, obhájeno 2019)

Badatelské dovednosti žáků při výuce biologie na vybraných školách na Českobudějovicku (Kateřina Martincová, obhájeno 2017)

Hodnocení ve výuce přírodopisu a biologie na Táborsku (Magdaléna Cihlářová, obhájeno 2016)

Hodnocení ve výuce přírodopisu a biologie na Strakonicku (Magdalena Chadová, obhájeno 2016)

Hodnocení ve výuce přírodopisu a biologie na Třebíčsku a Znojemsku (Martina Klimešová, obhájeno 2016)

Hodnocení ve výuce přírodopisu a biologie na Českokrumlovsku (Jana Strapková, obhájeno 2016)

Způsoby evaluace ve výuce přírodopisu a biologie na Prachaticku (Lucie Miesbauerová, obhájeno 2015)

Hodnocení ve výuce přírodopisu a biologie na Českobudějovicku (Jana Vomáčková, obhájeno 2015)

 

Aktuálně vedené závěrečné práce v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Zpracování vybraných témat z přírodovědy metodou CLIL (Mgr. Jana Lišková)

Využití deskových her ve výuce přírodopisu na základní škole (Mgr. Michaela Sopko)

Způsoby motivace žáků v hodinách matematiky na druhém stupni základní školy (Ing. Jaromíra Vojáčková)

Problematika šikany na základní škole z pohledu žáků a učitelů (Ing. Michaela Živná)

Popularizace vědy – Proč zkoumáme klíšťata? (Mgr. Tereza Pospíšilová)

Nová témata v ZS 2019 jsou zveřejněna na nástěnce KBI v 2. patře budovy Jeronýmova

Aktuálně vedené diplomové práce

Didaktická transformace při použití schémat a obrázků ve výuce funkční biologie člověka na základní škole (Hana Čurdová)

Využití kreslicích šablon zachycujících vybrané orgánové soustavy ve výuce biologie člověka na základní škole (Gabriela Nováková)

Kritická místa kurikula ve výuce geologie na základní škole z pohledu učitelů z praxe a budoucích učitelů (Věra Pokorná)

Kritická místa kurikula ve výuce biologie člověka na základní škole z pohledu učitelů z praxe a budoucích učitelů (Bedřich Pospíchal)

Současný stav a potenciální možnosti užití ICT ve výuce biologie člověka na střední škole (David Strnad – PřF JU)

Kresba jako prostředek ke zjištění znalostí žáků o vnitřní a vnější stavbě ryb (Iveta Vašková)

Badatelský deník jako prostředek realizace badatelských úloh ve volitelném přírodopisném semináři (Patrik Hetflajš)

Miskoncepce žáků střední školy o funkční anatomii člověka (Jana Procházková – PřF JU)

Pohlavní soustava ve výuce biologie člověka na střední škole (Adéla Navrátilová – PřF JU)

Srovnání badatelských a tradičních laboratorních úloh ve výuce genetiky na gymnáziu (Zuzana Obrdlíková – PřF JU)

Tvořivost žáků při navrhování vlastních experimentů ve výuce přírodopisu (Kateřina Martincová)

Užití metody CLIL pro zpracování vybraných témat z fyziologie člověka na 2. stupni základní školy (Denisa Novotná)

Obhájené diplomové práce

Vrstevnická zpětná vazba při badatelsky orientovaném vyučování přírodopisu na 2. stupni základní školy (Alena Mísařová, obhájeno 2019)

Formativní hodnocení metodou okamžité zpětné vazby ve výuce přírodopisu (Magdaléna Cihlářová, obhájeno 2018, Cena děkanky PF JU za mimořádně zdařilé diplomové a bakalářské práce v roce 2018)

Rozhovor mezi žáky jako metoda vrstevnického hodnocení při badatelských úlohách z biologie člověka v hodinách přírodopisu (Jana Vomáčková, obhájeno 2017)

Badatelsky orientovaná výuka ve fyziologii člověka s využitím školních experimentálních systémů (Vladislava Vomáčková, obhájeno 2016)