prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.

Email: citek@zf.jcu.cz
Telefon: 387 772 591

Konzultační hodiny

Genetika

Vědecko-výzkumné zaměření:

Orientováno na problematiku populačně genetických analýz kvalitativních a kvantitativních znaků, výpočty genetických parametrů a jejich aplikaci ve šlechtitelské práci. Nově je rozvíjena oblast molekulárně genetických analýz, studium kandidátních genů a jejich asociací snbsp;QTL a ETL a dále studium dědičných poruch zdraví zvířat.Souběžně je realizován dlouhodobý výzkumný projekt, orientovaný na problematiku genetické diverzity, práci s genetickými zdroji a rezervami. Pro studenty Pedagogické fakulty, kteří mají jako součást studijní aprobace předmět biologie, je přednášena specializovaná disciplina genetika, jejímž cílem je rozšířit základní biologické vzdělání studentů, o vybrané oblasti genetiky a poskytnout přehled o systému členění a studia genetických disciplin.

Vyučované předměty:

Genetika
Cytologické základy dědičnosti, Mendelistická genetika a její modifikace, Molekulární základy dědičnosti, Studium hlavních složek genetické variability od mutací po polymorfismus DNA, Základy genetiky organizmů (člověka) a populací. Studiem předmětu získávají absolventi odpovídající úroveň znalostí pro praktické uplatnění v budoucí profesi i případné postgraduální doktorandské studium.

Zemědělská fakulta, Studentská 13