RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.

odborná asistentka

Kancelář: J311a
Email: mhruskova@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 009

Konzultační hodiny

ZS 2019/20 - úterý 9.30-11 hod., příp. po domluvě emailem mimo moji výuku  (STAG-Prohlížení-Učitelé-Pracoviště: KBI, Příjmení: Hrušková-záložka Rozvrh 2019/20, ZS). Mimo semestr se, prosím, předem domluvte emailem.

Fyzická antropologie pestře: od kurzů první pomoci a biologií dítěte přes anatomii, medicínskou propedeutiku a patobiologii člověka k fylogenezi a evolučním aspektům chování člověka.

 

K předmětům prezenčního, kombinovaného a celoživotního studia:

Podrobnější informace jsou uvedeny také ve STAGu. Požadavky a podklady k předmětům jsou umístěny na studijním portálu Moodle (katedra biologie-moje jméno-uživatelské jméno a heslo jako do STAGu-dále je potřeba zakliknout pole Zapsat na kurz; pokud bude chtít systém Moodle aktualizovat data, tak se aktualizace neobávejte, aktualizujte a na stejném počítači ve fakultním emailu odklikněte odkaz poslaný systémem Moodle). Pokud se nedaří, neváhejte se zeptat v konzultačních hodinách nebo před výukou nebo napište email.

 

K výuce v zahraničí:

2012 (1 týden) - University of Stirling (skupina BERG), Stirling, UK

2010 (3 týdny) - University of Liverpool (School of Biological Sciences), Liverpool UK

2009 (2 týdny) - Vilniaus Pedagoginis Universitetas (Fakulta přírodních věd, Katedra zoologie), Vilnius, Litva

 

K popularizaci antropologie:

Ráda předávám náměty na úlohy a projekty pro studenty a absolventy PF a PřF (v seminářích a konzultačních hodinách). Přispěla jsem v projektech BOV, v současné době přispívám v projektu Dětská univerzita PF JU. Bohužel mám méně času než bych si přála na tématické workshopy v mateřských a základních školách, ty probíhají tak dvakrát ročně.

 

 

Podrobněji k předmětům zimního semestru:

Anatomie člověka I KBI/ANA1 - v akademickém roce 2002/03, 2003/04, od akademického roku 2007/08 
Anatomie pro studenty tělesné výchovy bakalářských oborů Tělesná výchova a sport, studenty směřující k Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro střední školy.
Předmět zahrnuje funkční anatomii orgánových soustav člověka, včetně základního poučení o tkáních. Zvláštní důraz je kladen na soustavy kosterní a svalovou, tyto soustavy jsou také součástí praktických cvičení.

Biologie člověka KBI/BČLZ, KBI/BIČZ - od akademického roku 2007/08 do 2011/12, nyní se nevypisuje
Biologie člověka pro studenty oboru Učitelství přírodopisu a pěstitelství pro 2. stupeň ZŠ.
Funkční anatomie člověka, ontogenetický vývoj, fylogenetický vývoj, ekologie člověka a základy etnické antropologie. Formou cvičení zejména kosterní a svalový systém, zdůrazněny jsou aspekty didaktické a zdravotní. Nepovinnou součástí předmětu je demonstrační pitevní praktikum ve spolupráci se zdravotnickým zařízením a přednáška s praktickým cvičením k tématu první pomoci s lékařem Zdravotnické záchranné služby.

Biologie člověka KBI/BČLS, KBI/BIČS - od akademického roku 2009/10 
Biologie člověka pro studenty oboru Učitelství biologie pro střední školy (PF JU a PřF JU, nyní PřF JU).
Funkční anatomie člověka, ontogenetický a fylogenetický vývoj, ekologie člověka a základy etnické antropologie. Formou cvičení funkční anatomie kosterního a svalového systému, zdravotní prevence, základy fyziologie výživy, základy auxologie, dle časových možností metody funkční antropologie. Nepovinnou součástí předmětu je (a) demonstrační pitevní praktikum ve spolupráci se zdravotnickým zařízením a přednáška, (b) exkurze do depozitáře Antropologického oddělení Národního muzea, resp. Hrdličkova muzea člověka ve spolupráci se zkušenými odborníky těchto institucí, (c) přednáška s praktickým cvičením k tématu první pomoci se zkušenými zdravotníky Zdravotnické záchranné služby a problematika ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí ve spolupráci se zkušenými odborníky HZS Jihočeského kraje.

Biologie člověka pro psychology KBI/YBČLB - od akademického roku 2010/11 
Biologie člověka pro studenty bakalářského oboru Psychologie (jednooborové a dvouoborové studium).
Obsahem předmětu jsou kapitoly z funkční anatomie a fyziologie člověka, témata zdravotní prevence a první pomoci, nejčastějším patologické jevy u orgánových soustav, civilizační choroby. Největší pozornost je věnována řídícím soustavám (endokrinní a nervové soustavě) a prenatální i postnatální ontogenezi člověka, včetně nejčastější patologie a prevence. Nepovinnou součástí předmětu je přednáška s praktickým cvičením k tématu první pomoci se zkušenými zdravotníky Zdravotnické záchranné služby a problematika ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí ve spolupráci se zkušenými odborníky HZS Jihočeského kraje.

Funkční anatomie člověka KBI/CLO01 - od akademického roku 2011/12 
Funkční anatomie člověka pro studenty směřující k oboru Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ a studenty oboru Přírodovědná a ekologická výchova.
Předmět seznamuje s funkční anatomií všech soustav člověka. Formou cvičení jsou probírány zejména kosterní a svalový systém, zdůrazněny jsou především aspekty didaktické a zdravotní (včetně prevence), dále také hlediska srovnávací a vývojová, mezioborové vztahy. Nepovinnou součástí předmětu je (a) demonstrační pitevní praktikum ve spolupráci se zdravotnickým zařízením a přednáška, (b) exkurze do depozitáře Antropologického oddělení Národního muzea, resp. Hrdličkova muzea člověka ve spolupráci se zkušenými odborníky těchto institucí, (c) přednáška s praktickým cvičením k tématu první pomoci se zkušenými zdravotníky Zdravotnické záchranné služby a problematika ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí ve spolupráci se zkušenými odborníky HZS Jihočeského kraje.

Hygiena TV a první pomoc KBI/HPPBS - od akademického roku 2011/12 
Hygiena tělesné výchova a první pomoc pro studenty magisterského oboru Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a bakalářského oboru Tělesná výchova a sport.
Předmět seznamuje se zásadami laické první pomoci, základy hygieny tělesné výchovy a výuky ve školách (požadavky na školy a sportovní prostředí) a zásadami zdravé výživy. Praktický nácvik první pomoci pro laiky zajišťují zkušení zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, výuka v jednodenním kurzu.

Somatologie I KBI/SOMU1, KBI/SOMB1 - od akademického roku 2012/13 
Somatologie pro studenty bakalářských oborů Výchova ke zdraví a studenty směřující k učitelství Výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ.
Předmět zahrnuje funkční charakteristiku vybraných orgánových soustav člověka (soustavy kosterní, svalová, oběhová, dýchací, trávicí a vylučovací). Studenti jsou vedeni k uvědomování si těsnosti vztahů mezi stavbou a funkcí jednotlivých částí organismu a celkovým zdravotním stavem jedince. Formou cvičení jsou probírány zejména kosterní a svalový systém, zdůrazněny jsou především aspekty didaktické a zdravotní (včetně prevence), dále také hlediska srovnávací a vývojová, mezioborové vztahy. Nepovinnou součástí předmětu je (a) demonstrační pitevní praktikum ve spolupráci se zdravotnickým zařízením a přednáška, (b) exkurze do depozitáře Antropologického oddělení Národního muzea, resp. Hrdličkova muzea člověka ve spolupráci se zkušenými odborníky těchto institucí, (c) přednáška s praktickým cvičením k tématu první pomoci se zkušenými zdravotníky Zdravotnické záchranné služby a problematika ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí ve spolupráci se zkušenými odborníky HZS Jihočeského kraje.

Základy biologie dítěte a zdravotní prevence KBI/BID01 - od akademického roku 2009/10 
Předmět společného základu pro studenty všech oborů PF JU se zaměřením na vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ, dále Tělesná výchova a sport (dvouoborové), Přírodovědná a ekologická výchova a dalších.
Předmět zahrnuje nezbytné teoretické základy z oblasti biologie člověka. Funkční anatomie a fyziologie člověka, témata zdravotní prevence a první pomoci, nejčastějším patologické jevy u orgánových soustav, civilizační choroby, prevence závislostí v souvislosti s biologií člověka. Ontogenetický vývoj člověka s důrazem na školní věk. Hygiena pracovní a duševní činnosti a hygiena školního prostředí. Teoretické základy a praktický nácvik první pomoci pro laiky zajišťují zkušení zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, součástí je také problematika ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí ve spolupráci se zkušenými odborníky HZS Jihočeského kraje, výuka v jednodenním kurzu.

Medicínská propedeutika - od akademického roku 2019/20

Předmět pro studenty oboru Speciální pedagogika předškolního věku-učitelství pro mateřské školy a Speciální pedagogika-vychovatelství.

Předmět v přednáškové části zahrnuje nezbytné teoretické základy z funkční anatomie, fyziologie a ontogenetického fyzického vývoje s důrazem na předškolní věk. Dalšími tématy jsou zdravotní prevence, první pomoc, základy hygieny, infekční nemoci a civilizační choroby. Seminář je zaměřen na patologie vybraných systémů, pozornost je zaměřena především do oblasti CNS, smyslových orgánů a nejčastějších onemocnění dětského věku. V míře odpovídající budoucí profesi a v souvislosti s navazujícími předměty budou studenti seznámeni s klinickou charakteristikou, etiologií a patogenezí nejčastějších onemocnění.

 

Podrobněji k předmětům letního semestru:

Anatomie člověka II KBI/ANA2 - v akademickém roce 2002/03, od akademického roku 2007/08 
Anatomie pro studenty tělesné výchovy bakalářských oborů Tělesná výchova a sport, studenty směřující k Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro střední školy.
Předmět pokračuje ve funkční anatomii člověka. Zvláštní důraz je kladen na soustavy kosterní, svalovou a nervovou. Soustavy nervová, kožní, smyslová a endokrinní v přednáškách. V návaznosti na předmět Anatomie člověka I jsou další součásti kosterní a svalové soustavy člověka probírány ve cvičeních. Zvláštní zřetel je věnován nervovému systému a nervovému řízení pohybu.

Biologie člověka KBI/BČP - od akademického roku 2007/08, vypisováno do akademického roku 2014/15
Biologie člověka pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy.
Nezbytné teoretické základy funkční anatomie a fyziologie člověka, témata zdravotní prevence a první pomoci, nejčastějším patologické jevy u orgánových soustav, civilizační choroby, prevence. Zásady zdravé výživy. Ontogenetický vývoj člověka s důrazem na školní, resp. předškolní věk, věkové tělesné zvláštnosti v ontogenezi člověka. Hygiena pracovní a duševní činnosti, hygiena školního prostředí.

Biologie dítěte KBI/BIDP1 - od akademického roku 2014/15
Biologie dítěte pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
Předmět zahrnuje nezbytné teoretické základy funkční anatomie a fyziologie. Témata zdravotní prevence a první pomoci, nejčastějším patologické jevy u orgánových soustav, civilizační choroby. Zásady zdravé výživy. Ontogenetický vývoj člověka s důrazem na předškolní a školní věk, věkové tělesné zvláštnosti v ontogenezi člověka. Hygiena pracovní a duševní činnosti, hygiena školního prostředí. Teoretické základy a praktický nácvik první pomoci pro laiky zajišťují zkušení zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, součástí je také problematika ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí ve spolupráci se zkušenými odborníky HZS Jihočeského kraje, výuka v jednodenním kurzu.

Biologie dítěte KBI /MBIDB - od akademického roku 2007/08 
Biologie dítěte pro studenty oboru Učitelství pro mateřské školy.
Předmět zahrnuje nezbytné teoretické základy funkční anatomie a fyziologie. Témata zdravotní prevence a první pomoci, nejčastějším patologické jevy u orgánových soustav, civilizační choroby. Zásady zdravé výživy. Ontogenetický vývoj člověka s důrazem na předškolní a školní věk, věkové tělesné zvláštnosti v ontogenezi člověka. Hygiena pracovní a duševní činnosti, hygiena školního prostředí. Na tento předmět navazuje praktický blok první pomoci (KBI/MKPPB).

Kurz první pomoci KBI/MKPPB - od akademického roku 2014/15
Kurz první pomoci pro studenty oboru Učitelství pro mateřské školy.
Teoretické základy a praktický nácvik první pomoci pro laiky zajišťují zkušení zdravotníci Zdravotnické záchranné služby. Součástí kurzu je také problematika ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí ve spolupráci se zkušenými odborníky HZS Jihočeského kraje. Výuka probíhá v jednodenním kurzu.

Evoluční psychologie a etologie člověka KBI/CLO03 - od akademického roku 2015/16 společně s RNDr. T. Ditrichem, Ph.D.
Evoluční psychologie a etologie člověka pro studenty oboru Psychologie (jednooborové a dvouoborové studium).
Cílem kurzu je seznámení studentů s disciplínou na pomezí psychologie a evoluční biologie, která usiluje o nalezení bazálních mechanismů lidského chování, a oborem zkoumajícím biologické aspekty lidského chování. Přednášená témata odpovídají přírodovědeckému přístupu ke studiu lidské psychiky, který vychází z poznatků a metod získaných na základě evoluční biologie a studia chování živočichů.

Funkční antropologie KBI/ANT1 (výběrový předmět) - od akademického roku 2011/12 
Předmět zahrnuje vybraná témata oboru (antropometrie, somatotypologie, složení těla, somatoskopie, ekologická fyziologie a fyziologie zátěže) s využitím ve zdravotnictví, školství, tělovýchově a sportu.

Metody funkční antropologie KBI/ANT2 (výběrový předmět), dříve KBI/MAS - od akademického roku 2009/10
Vybraná témata fyzické antropologie a kinantropologie (antropometrie, somatotypologie, složení těla, somatoskopie) s využitím ve zdravotnictví, školství, tělovýchově a sportu.

Ontogeneze člověka a antropologie KBI/CLO02 - od akademického roku 2012/13
Ontogeneze člověka a antropologie pro studenty navazujícího magisterského studia Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ.
Předmět seznamuje s ontogenetickým vývojem člověka a zákonitostmi růstu a vývoje. Z vývojových období je akcentováno období školního věku a návaznosti psychologické, sociální, pedagogické. Fylogenetický vývoj člověka je probírán podle současného názorového spektra. Vývojoví předchůdci člověka, bipední zástupci (okruh rodu Australopithecus), rod Homo, vývojové vztahy. Základy ekologie člověka, adaptace k životním podmínkám během vývoje. Variabilita současných lidských populací, včetně jejich rozšíření na Zemi. Zdůrazňována hlediska srovnávací a vývojová, mezioborové vztahy a didaktické aspekty.

Patobiologie člověka KBI/PBIP (výběrový předmět), dříve KBI/PTB, KBI/PBI - od akademického roku 2010/11 
Patobiologie pro studenty bakalářského a navazujícího studia směřujících k Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (výběrový předmět). Dříve povinný předmět oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, certifikátový program Základy speciální pedagogiky pro 1. stupeň ZŠ (zrušen).
Semináře jsou v návaznosti na předmět Biologie dítěte nebo Biologie člověka zaměřeny na častější patologické procesy a projevy u člověka. Hlavními tématy jsou obecná a speciální patologie, zdraví a nemoc, příčiny a projevy chorob, genetické vady a poruchy, patologie ontogenetického vývoje, častější patologie orgánových soustav.

Somatologie II KBI/SOMB2, KBI/SOMU2, KBI/SMTU2 - od akademického roku 2012/13
Somatologie pro studenty bakalářských oborů Výchova ke zdraví a studenty směřující k učitelství Výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ.
Obsahem přednášek je dále charakteristika soustavy nervové, endokrinní a smyslové ve vztahu k celkovému zdravotnímu stavu jedince. Semináře v úzké návaznosti na přednášky seznamují s častějšími patologickými jevy.

 

Podrobněji k vyučovaným předmětům kombinovaného studia a celoživotního vzdělávání:

Biologie mládeže a zdravotní prevence KBI/BMZPU, KBI/BMPK, KBI/UBMZP - garant předmětu od akademického roku 2010/11, přednášející od akademického roku 2016/17
Učitelství odborných předmětů, dříve v rámci společného základu pro navazující studium F-VTE/ZŠ-komb. a doplňkového pedagogického vzdělání (mistři odborné výchovy).
Studenti získají základní znalosti z funkční anatomie a fyziologie člověka, poznají a pochopí funkce a stavbu soustavy opěrné, svalové, oběhové, dýchací, trávicí, kožní, vylučovací, pohlavní, nervové, smyslové a endokrinní. Seznámí se s nejčastějšími poruchami a nemocemi tělesných soustav a jejich prevencí. Porozumí ontogenetickému vývoji člověka a jeho věkovým tělesným zvláštnostem.

Biologie dítěte KBI/BDK - garant předmětu od akademického roku 2010/11, nyní se nevypisuje
Biologie dítěte pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
Nezbytné teoretické základy funkční anatomie a fyziologie člověka, témata zdravotní prevence a první pomoci, nejčastějším patologické jevy u orgánových soustav, civilizační choroby, prevence. Zásady zdravé výživy. Ontogenetický vývoj člověka s důrazem na školní, resp. předškolní věk, věkové tělesné zvláštnosti v ontogenezi člověka. Hygiena pracovní a duševní činnosti, hygiena školního prostředí.

Biologie dítěte KBI/MBIDK - garant předmětu od akademického roku 2014/15, přednášející od akademického roku 2015/16
Biologie dítěte pro studenty oboru Učitelství pro mateřské školy.
Předmět zahrnuje nezbytné teoretické základy z oblasti biologie člověka pro studenty učitelství pro mateřské školy. Zdůrazněny jsou kapitoly z funkční anatomie a fyziologie člověka, témata zdravotní prevence a první pomoci, nejčastější patologické jevy u orgánových soustav, civilizační choroby. Značná pozornost je věnována ontogenetickému vývoji člověka s důrazem na předškolní věk. Součástí předmětu jsou také základy hygieny a školní hygiena. Na tento předmět navazuje praktický blok první pomoci (KBI/MKPPK).

Biologie dítěte KBI/MBIDR, KBI/MBDR1, KBIMBDR2 - garant předmětu od akademického roku 2014/15, přednášející od akademického roku 2016/17
Biologie dítěte pro studenty oboru Učitelství pro mateřské školy (CŽV).
Znalost základů funkční anatomie a fyziologie člověka. Témata zdravotní prevence a první pomoci, nejčastějším patologické jevy u orgánových soustav, civilizační choroby. Zásady zdravé výživy. Ontogenetický vývoj člověka s důrazem na školní věk, věkové tělesné zvláštnosti v ontogenezi člověka. Hygiena pracovní a duševní činnosti, hygiena školního prostředí, laická první pomoc (teorie a základní praktický nácvik).

Kurz první pomoci KBI/MKPPK - od akademického roku 2014/15
Teoretické základy a praktický nácvik první pomoci pro laiky zajišťují zkušení zdravotníci Zdravotnické záchranné služby. Součástí kurzu je také problematika ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí ve spolupráci se zkušenými odborníky HZS Jihočeského kraje. Výuka probíhá v jednodenním kurzu.

Somatologie I a II KBI/SOMK1, KBI/SOMK2 - od akademického roku 2012/13
Somatologie pro studenty bakalářských oborů Výchova ke zdraví a studenty směřující k učitelství Výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ.
Předmět zahrnuje funkční charakteristiku vybraných orgánových soustav člověka (soustavy kosterní, svalová, oběhová, dýchací, trávicí a vylučovací). Studenti předmětu jsou vedeni k uvědomování si těsnosti vztahů mezi stavbou a funkcí jednotlivých částí organismu a celkovým zdravotním stavem jedince. Obsahem navazujících přednášek KBI/SOMK2 je charakteristika soustavy nervové, endokrinní a smyslové ve vztahu k celkovému zdravotnímu stavu jedince. Semináře v úzké návaznosti na přednášky a předmět Somatologie I seznamují s častějšími patologickými jevy.

Základy biologie dítěte KBI/BID51 - od akademického roku 2010/11, nyní se nevypisuje
Biologie dítěte pro studenty oboru Přírodovědná a ekologická výchova.
Předmět zahrnuje nezbytné teoretické základy z oblasti biologie člověka. Funkční anatomie a fyziologie člověka, témata zdravotní prevence a první pomoci, nejčastějším patologické jevy u orgánových soustav, civilizační choroby, prevence závislostí v souvislosti s biologií člověka. Ontogenetický vývoj člověka s důrazem na školní věk. Hygiena pracovní a duševní činnosti a hygiena školního prostředí. Teoretické základy a praktický nácvik první pomoci pro laiky zajišťují zkušení zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, součástí je také problematika ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí ve spolupráci se zkušenými odborníky HZS Jihočeského kraje, výuka v jednodenním kurzu.

 

(aktualizováno 1. srpna 2019)

2000 absolvování magisterského studia, Učitelství pro střední školy (biologie – chemie), Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2003 rigorózní řízení, obor Antropologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

2007 absolvování doktorského studia, studijní program Antropologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

2019 absolvování rekvalifikačního kurzu Člen první pomoci (instruktor školitel, AED instruktor, zdravotník zotavovacích akcí, garant ve firmě, instruktor první pomoci v autoškole a další)

Od r. 2007 odborná asistentka na KBi PF JU

 

Členství v odborných společnostech

Česká společnost antropologická (od r. 2000) a Česká kinantropologická společnost (od r. 2012)

 

Od r. 2018 členka Etické komise PF JU.

 

Dřívější praxe

2000-2009: středoškolská učitelka SPŠK Bechyně; obor Aplikovaná chemie (výuka chemie, biologie, informační a komunikační technologie)

2002-2003: externě na KBi PF JU, výuka předmětu Anatomie

HRUŠKOVÁ M. & GUTVIRTH J. První pomoc (ne jen) pro školní praxi. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2010. ISBN 978-80-7394-237-3

BLÁHA P., HRUŠKOVÁ M., KOBZOVÁ J., KREJČOVSKÝ L., RIEDLOVÁ J. & VIGNEROVÁ J. Růst a vývoj českých dětí od narození do šesti let. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, 2010. ISBN 978-80-86561-38-7

HRUŠKOVÁ M., KOBZOVÁ J., BLÁHA P., KREJČOVSKÝ L., RIEDLOVÁ J. & VIGNEROVÁ J. 2010 Chest dimensions of Czech Children aged 0-3.49 years. Pohybové ústrojí, 17(1-2): 43-59. ISSN 1212-4575

HRUŠKOVÁ M., KOBZOVÁ J., BLÁHA P., KREJČOVSKÝ L., RIEDLOVÁ J. & VIGNEROVÁ J. 2009 Face dimensions of Czech Children aged 0-1.99 years. Anthropologie, 47(3): 285-290. ISSN 0323-1119

LINDOVA J., HRUSKOVA M., KUBENA A. & FLEGR J. 2008: Digit ratio (2D : 4D) and Cattell's personality traits. European Journal of Personality, 22(4): 347-356. ISSN: 0890-2070

PAULOVÁ M., VIGNEROVÁ J., LHOTSKÁ L. & HRUŠKOVÁ M. 2008: Rizika přijetí nových standardů Světové zdravotnické organizace pro hodnocení růstu české dětské populace (0-5 let). Česko-slovenská pediatrie, 63(9): 465-472. ISSN: 0069-2328

HRUŠKOVÁ M., BLÁHA P., VIGNEROVÁ J., KOBZOVÁ J., KREJČOVSKÝ L. & RIEDLOVÁ J. 2007: Vývoj vybraných obvodových rozměrů u českých chlapců ve věku od narození do dosažení šesti let (VI. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže ČR 2001). s. 177-187. In: Šteigl J. & Konečný J. (Eds.): Současné integrující přístupy k pojetí člověka. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference (konané ve dnech 19.-20. června na PedF UPOL v Olomouci). Vydavatelství Baron, Hostivice. 230 s. ISBN: 978-80-86914-33-6

HRUŠKOVÁ M., BLÁHA P., VIGNEROVÁ J., KOBZOVÁ J., KREJČOVSKÝ L. & RIEDLOVÁ J. 2007: Vybrané délkové rozměry českých dětí od narození do tří let. s. 9-18. In: Kopecký M. & Skarupská H. (Eds.): I. olomoucké dny antropologie a biologie. Recenzovaný sborník z mezinárodní vědecké konference, konané ve dnech 5.-6. září 2007 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc. 469 s. ISBN: 978-80-244-2066-0

HRUŠKOVÁ M., BLÁHA P., VIGNEROVÁ J., KOBZOVÁ J., KREJČOVSKÝ L. & RIEDLOVÁ J. Evaluation of fundamental anthropometric characteristics of Czech children from birth to six years of age. Acta Univ.Palacki.Olomuc., Gymn., vol. 37, no. 2, p. 53. Palacký University, Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1792-9 ISSN 1212-1185

HRUŠKOVÁ M., BLÁHA P. Základní hlavové rozměry českých dětí ve věku od narození do tří let. Slov.Antropol., vol. 10, no. 1, pp. 69-74. ISSN 1336-5827

VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., BRABEC M. & HRUŠKOVÁ M. VI. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže České republiky 2001 (souhrnné výsledky). Státní zdravotní ústav, Praha, 2006. ISBN 80-86561-30-5

HRUŠKOVÁ, M., BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. & RIEDLOVÁ, J. VI. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001 - parametrické a neparametrické statistické metody u rozměrů a indexů s podezřením na nenormální rozdělení hodnot. Česká antropologie 56, pp. 53-57. Olomouc, 2006. ISBN 0862-5085.

HANUŠOVÁ, J., HRUŠKOVÁ, M., PIVOŇKOVÁ V., KOTRČOVÁ A., HAVLÍČEK, J. & FLEGR, J. Souvislost poměru druhého a čtvrtého prstu s osobnostními rysy. 33. konference České a Slovenské etologické společnosti, Jihlava, 19. - 24. 4. 2006. Sborník Abstrakt, p. 44. Jihlava, 2006.

 

vybrané starší publikace

FLEGR, J., HRUŠKOVÁ, M., HODNÝ, Z., NOVOTNÁ, M. & HANUŠOVÁ, J. Body height, body mass index, waist-hip ratio, fluctuating assymetry and second to fourth digit ratio in subjects with latent toxoplasmosis. Parasitology, 130: 621-628, Cambridge University Press, UK, 2005. ISSN 0031-1820

HRUŠKOVÁ M. Tabulky průměrných a percentilových hodnot rozměrů hlavy 0-6 let. In: Bláha P. et al. 6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001 Česká republika. Základní tělesné charakteristiky 0-19 let, percentilové grafy 0-18 let, rozměry hlavy dětí 0-6 let, pp. 57-71. Státní zdravotní ústav, Praha, 2005. ISBN 80-7071-251-1

HAVLÍČEK, J., ROBERTS, S.C., FLEGR, J., HRUŠKOVÁ, M., LITTLE, A.C., JONES, B.C., PERRET, D.I. & PETRIE, M. Female facial attractiveness increases during the fertile phase of the menstrual cycle. In 16th Human Behavior and Evolution Society (HBES) Conference. Berlin, July 21st-25th, 2004, p. 147. Conference Abstracts, Berlin, 2004.

ROBERTS, S.C., HAVLICEK, J., FLEGR, J., HRUSKOVA, M., LITTLE, A.C., JONES, B.C., PERRETT, D.I. & PETRIE M. Female facial attractiveness increases during the fertile phase of the menstrual cycle. Proceedings of Royal Society, Biol. Lett., 271: 270-272, 2004. ISSN 1744-957X

HRUŠKOVÁ, M., BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. & RIEDLOVÁ, J. Vývoj základních tělesných rozměrů u chlapců od narození do 6 let - VI. CAV dětí a mládeže ČR (2001). In: Suchomel A., Volf M. (eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Tělesná výchova a sport 2004, Liberec - euroregion Nisa", 24.-25.6.2004, pp. 137-144. Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2004. ISBN 80-7083-901-5

HRUŠKOVÁ M., KOBZOVÁ J. Selected proportional indices in South Bohemian children. In: Vignerová J., Riedlová J., Bláha P. (eds): Programme Abstracts. International Anthropological Congress "ANTHROPOLOGY AND SOCIETY". Memorial Congress to the 60th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička, May 22-24, p. 62, Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie, Praha, 2003. ISBN 80-86561-06-2

HRUŠKOVÁ M., KOBZOVÁ J. Selected proportional indices in South Bohemian children. Anthropologie, XLI/1-2, pp. 191-197. Moravian Museum, Anthropos Institute, Brno, 2003. ISSN 0323-1119

HRUŠKOVÁ, M. & KOBZOVÁ, J. Development of Rohrer's index and mass of the body fat in South Bohemian children. In Suchomel A. & Antoš R. (Ed.). Tělesná výchova a sport 2002 - Sborník příspěvků konference, pp. 106-111. Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2002, ISBN 80-7083-649-0

HRUŠKOVÁ, M. & KOBZOVÁ, J. Vývoj hmotnosti a vybraných kožních řas u českobudějovických školních dětí. Česká antropologie, vol. 52, pp. 31-38, Olomouc, 2002. ISBN 0862-5085

 

recenze

Černík Vladimír a kol. PŘÍRODOPIS 8 NOVÁ ŘADA DLE RVP Biologie člověka. ISBN: 978-80-7235-416-0

Fyzická antropologie - antropometrie, somatotypologie apod.

Kinantropologie - motorické testy, funkční zkoušky apod.

Didaktické přístupy k výuce první pomoci a biologie člověka pro výuku v MŠ až SŠ

VIA aneb Výlety Inspirované Antropologií

 *

Za nejstaršími nálezy na našem území

Archeologický park Pavlov (okres Břeclav)
Jedinečné paleolitické sídliště. Archeologická a antropologická naleziště na svazích vápencového hřebene Pálavy (Pavlovských vrchů) představují v celoevropském měřítku jeden z nejvýznamnějších sídelních areálů, jaké Homo sapiens v období před 30 tisíci lety v Evropě vytvořil. Expozice "in situ" - archeologické nálezy zůstávají po svém odkrytí na místě. Vlastní expozice návštěvníka seznamuje s historií výzkumu, geologickými a přírodními podmínkami, každodenním životem naších dávných předků, antropologií, lovem, uměním, magií, rituály a pohřbíváním. Pro děti jsou připraveny interaktivní prvky.

*

Za experimentální archeologií

Archeopark pravěku Všestary (okres Hradec Králové)
Dny živé archeologie pro širokou veřejnost, program pro rodiny, školy, kolektivy, dětské dílny.

Archeologický park Liboc (Praha)
Soubor rekonstrukcí středověkých obytných a hospodářských staveb, praktické ověření středověkých pracovních postupů a technologií pomocí vědeckého experimentu a zpřístupnění výsledků nejširší veřejnosti. Klub mladých archeologů, letní tábor pro děti, program pro základní a střední školy, týden s experimentální archeologií.

Archeologický skanzen Březno (okres Louny)
Akce pro děti a rodiny - pokusy, řemesla, přednášky a další.

Villa Nova Uhřínov (okres Rychnov nad Kněžnou)
Středověká vesnice ze 13. až 14. století. Program pro školy a děti.

DZS Altamira (Kosmonosy, okres Mladá Boleslav)
Stránky dětského zájmového sdružení experimentální archeologie, některé akce pro veřejnost (např. festival dětské experimentální archeologie) zde.

*

Za Kelty

Informační centrum keltské kultury (Nižbor, okres Beroun)
Keltská minulosti Čech naproti oppidu Stradonice, edukační program Pravěk hrou, oslavy keltských svátků.

Archeopark Prášily (okres Klatovy)
Archeopark je zaměřen na rekonstrukci života Keltů - stavby dle nálezů, rekonstrukce řemesel, apod. Letní tábory pro děti, program pro školy a kolektivy.

Keltský skanzen Nasavrky (okres Chrudim)
Postupná výstavba keltské vesnice z období ca 1. století př. n. l. Akce pro rodiny, školy, kolektivy, vzdělávání učitelů, letní tábor pro děti. Oslavy keltských svátků, naučná stezka, expozice na nasavrckém zámku.

*

Za Slovany

Archeopark Chotěbuz (Chotěbuz Podobora, okres Karviná)
Archeopark je rekonstrukcí slovanského sídliště z období od poloviny 8. století až do 11. století. Přehled doprovodných akcí zde.

Slovanské hradiště v Mikulčicích (okres Hodonín)
Areál raně středověkého slovanského velkomoravského hradiště Mikulčice - Valy nedaleko Hodonína zkoumaný intenzivně archeology a antropology v letech 1954 až 1992. Program pro rodiny a školy, akce pro širokou veřejnost.

Památník Velké Moravy (Staré Město, okres Uherské Hradiště)
Expozice je založena na příběhu jednoho konkrétního člověka, pojmenovaného archeology Mojslav, pohřbeného v 9. století na pohřebišti ve Starém Městě "Na Valách", nejrozsáhlejší nekropoli Velké Moravy.

Archeoskanzen Modrá (okres Uherské Hradiště)
Velkomoravské sídliště, program pro rodiny i školy.

Archeopark Na Jánu Netolice (Netolice, okres Prachatice)
Akropole starého přemyslovského hradu Netolice, kde se archeopark nachází, byla jedním z hlavních center knížecí přemyslovské správy jižních Čech od 10. do poloviny 13. století. Volně přístupné, v létě přednášky a akce pro veřejnost. Odborně zajištěno řadou institucí, také Jihočeskou univerzitou (odborné vedení za JU doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.).

Archeoskanzen Pohansko u Břeclavi (okres Břeclav)
V místech velkého velkomoravského hradiště z 9. století, nejvýznamnější raně středověká památka na území slovanských národů. Pohanská svatyně a kostrové pohřebiště z 10. stol., polozemnice, studna a keramická pec z 9. stol. Celoročně volně přístupné. Expozice v zámečku.

*

Za Římany

Archeopark Carnuntum (Rakousko)
Rozlehlý areál, asi 43 km od Vídně, základy staveb i rekonstrukce, informace také ve slovenštině. Řada tematických akcí pro širokou veřejnost.

*

Za odkazem Dr. Aleše Hrdličky

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky (Humpolec, okres Pelhřimov)
Pojmenováno podle antropologa Dr. Aleše Hrdličky (1869-1943), rodáka z Humpolce, průkopníka teorie o jednotném původu lidstva. Antropologická expozice, Hrdličkova expozice, národopisná expozice a další. V roce 2019 rekonstrukce muzea (nově socha neandrtálce v životní velikosti, obří model lidského srdce nebo šroubovice DNA).Videa z muzea zde a zde a zde.

Hrdličkovo muzeum člověka (Praha)
Sbírky muzea jsou nyní z technických důvodů pro veřejnost uzavřeny.

*

Za dalším poznáním

Přírodovědecké muzeum NM (Praha)
Po dobu opravy Historické budovy Národního muzea nejsou sbírky Antropologického oddělení Přírodovědeckého muzea vystaveny. Informace o původní expozici "Antropologie - lidské kosti vyprávějí" naleznete zde. Co vlastně teď skrývají depozitáře antropologického oddělení? zde.

Pavilon Anthropos (Brno)
Expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu (Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina). Nově vybudovaná expozice přináší i interaktivní prezentace díky moderní audiovizuální technice a je obohacena řadou dioramat a rekonstrukcí prostředí i života paleolitických lovců a sběračů. Oblíbená rekonstrukce mamuta, který je nyní navíc obklopen přirozeným přírodním prostředím.

Muzeum normální a srovnávací anatomie 1. LF UK (Praha)
Muzeum je přístupné také veřejnosti v rámci tzv. muzejních nocí.

Stomatologické muzeum prof. Jana Jesenského 1. LF UK (Praha)
Muzeum je přístupné také veřejnosti v rámci tzv. muzejních nocí.

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur NM (Praha)
Programy pro školy, komentované prohlídky pro veřejnost, příměstský tábor Prázdniny v muzeu.

Projekt Mamutov a Předmostím až do pravěku (Předmostí, okres Přerov) - rozpracovaný projekt

Projekt Curia Vitkov (Chrastava - Horní Vítkov, okres Liberec)
Vybudování volné repliky venkovského velmožského sídla - kurie z 12. století. Akce po celý rok, turnaje, dobývání apod.

Jeskyně Šipka (Štramberk, okres Nový Jičín)
Zastavení č. 2 Lašské naučné stezky Štramberkem. Jeskyně Šipka je nejznámějším krasovým útvarem štramberského krasu. V r. 1880 tu byla Karlem Jaroslavem Maškou, profesorem gymnázia z Nového Jičína, který zde prováděl archeologický výzkum, nalezena spodní čelist neandrtálského dítěte, ve skalním výklenku před Jezevčí dírou v nejstarší kulturní vrstvě na okraji ohniště. Tento nález, který byl učiněn pouhých 24 let po nálezu lebky a kostí v německém Neanderthalu, proslavil Štramberk po celém světě. K. J. Maška svými výzkumy a nálezy prokázal, že se v obývání jeskyně střídali pravěcí lovci s dravou zvěří. Na památku jeho významné práce byla umístěna na stěně jeskyně pamětní deska. Celoročně volně přístupné.

Jeskyně Pekárna (Mokrá, okres Brno-venkov)
Místo poblíž vesnic Ochoz a Hostěnice, osídlení lovci už od pravěku (ca před 12-15 tis. lety), nejvýznamnějšími nálezy jsou rytiny na koňských žebrech. Celoročně volně přístupné.

Muzeum Policie ČR (Praha)

Zajímavá expozice, exkurze pro děti 2. st. , ukázka možností v odkazu zde.

Další tipy na zajímavé antropologické výlety a připomínky, prosím, směrujte na mhruskova@pf.jcu.cz. Díky!

 ***

Internetové zdroje pro inspiraci

 • Projekt Zdravý růst - vhodné pro veřejnost i zdravotníky, zajímavé články, interaktivní růstové grafy (výška dítěte a porovnání s výškou jeho vrstevníků). Dále hodnocení porodní hmotnosti a délky novorozence vzhledem k týdnu porodu, výpočet pásma očekávané tělesné výšky dítěte v dospělosti na základě dědičného potenciálu jeho rodičů. Zdarma si zde také můžete objednat edukační materiály, včetně Deníčku růstu, který vám pomůže sledovat správný růst dítěte od narození až po dospělost.
 • Výchova ke zdraví - materiály pro pedagogy, rodiče, děti, projekt Zdravá škola apod.
 • Visible Body - animace k biologii člověka v dokonalé grafice.
 • InnerBody - kosterní, svalová, nervová a další soustavy s interaktivními popisy a animovaným znázorněním činnosti některých orgánů.
 • Kompendium anatomie FTVS UK - učební texty k anatomii.
 • Ústav antropologie PřF MU - široké spektrum textů a obrazových materiálů k antropologii.
 • Becoming Human - materiály k evoluci člověka, kosterní doklady, srovnání.
 • Human Evolution & Archaeology - materiály k evoluci člověka.
 • The Physiology of the Senses - interaktivní encyklopedie nervové a smyslové činnosti včetně příkladů.
 • New Human Physiology - online učebnice fyziologie člověka (Aj).
 • The Whole Brain Atlas - atlas mozku (řezy v libovolné rovině, snímků z rentgenu, tomografu, magnetické nukleární rezonance).
 • Atlas mozku - interaktivní atlas povrchových struktur a řezů mozkem včetně možnosti autoevaluace získaných vědomostí.
 • Neuroscience for Kids - inspirace pro výuku nervové soustavy.
 • The Educational Games - hry spojené se zajímavými informacemi.
 • A Healthy Meal - tvorba zdravého jídelníčku pro všechny věkové kategorie.
 • YesNeyes.cz - projekt k zdravému životnímu stylu dětí.
 • Projekt Záchranný kruh - vhodné pro školní praxi k tématu ochrany při mimořádných událostech. Po registraci nabízí metodologickou příručku pro učitele (rozčleněno do Školních vzdělávacích programů), vyučovací celky výborně zpracované pro práci s interaktivní tabulí, atraktivní zpracování témat pro žáky základních a středních škol.
 • Britský Červený kříž - v článcích videa k první pomoci poskytované laiky.
 • První pomoc prožitkem - zejména sekce Materiály pro výuku první pomoci na školách a NáPPadník.
 • Antropologická eSbírka - některé digitalizované sbírkové předměty Národního muzea a dalších muzejních institucí.
 • Archeologie na dosah - aktuální akce pro veřejnost, odkazy na archeologická centra a zajímavé archeologické projekty u nás i v zahraničí.
 • S dětmi v pohodě - videa a materiály k prevenci, bezpečnosti a záchraně při plaveckém výcviku, lyžařském výcviku a dalších školních aktivitách (sekce E-learningové kurzy - zakliknout téma - vlevo nahoře nebo na konci stránky výukový film; sekce Metodické materiály - video Bezpečnost ve školách).

Další tipy na zajímavé internetové odkazy, prosím, směrujte na mhruskova@pf.jcu.cz. Díky!

(aktualizováno 1. srpna 2019)

Od r. 2007 vedení více než čtyřiceti kvalifikačních prací (Bc., Mgr., závěrečné práce CŽV).

Témata zadávána z oblasti fyzické antropologie, kinantropologie, didaktiky první pomoci a biologie člověka.

Od r. 2007 vedení více než čtyřiceti kvalifikačních prací (Bc., Mgr., závěrečné práce CŽV).

Témata zadávána z oblasti fyzické antropologie, kinantropologie, didaktiky první pomoci a biologie člověka.