RNDr. Renata Ryplová, Ph.D.

odborná asistentka

Kancelář: J319b
Email: ryplova@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 117

Konzultační hodiny

středa 11:30 – 12:30

Fyziologie a ekofyziologie rostlin, Botanika, Anatomie a morfologie rostlin, Didaktika botanicky zaměřených oborů, Terénní cvičení z botaniky

1987 – 1992 magisterské studium Přírodovědecká fakulta UK Praha, učitelství matematika – biologie             

1992 -  1997 doktorské studium v oboru anatomie a fyziologie rostlin PřF UK Praha - experimentální část disertační práce probíhala na Technische Universität München a  Fraunhofer Institut für  Atmosphärische Umweltforschung, Garmisch - Partenkirchen, Německo.

Od r. 1995 odborný asistent katedry biologie PF JU v Českých Budějovicích

Zahraniční stáže:

1992  De Montford University Leicester, Velká Británie

10/ 1992 – 5/1993 Technische Universität München a Fraunhofer Institut für Atmosphärische Umweltforschung Garmisch - Partenkirchen, Německo.

10/1994 – 4/ 1995 Ludwig Maximilian Universität München a Fraunhofer Institut für  Atmosphärische Umweltforschung Garmisch - Partenkirchen, Německo.

1997 NLH, Institut of Biology, As, Norsko

2010  Pedagogická universita Vilnius, Litva

2016  Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

2016 Armstrong State University, Savannah, Georgia, USA

 

Vybrané vědecké články a příspěvky ve sbornících z konferencí

Ryplova R., 2018. Reading comprehension skills and understanding of graphs among undergraduate south bohemian university students of biology in M. Hamman and M. Lindner (eds.) Lehr- und Lernforschung in der Biologiedidaktik, Band 8 „Biologiedidaktik als Wissenschaft“ 21. Internationale Tagung der Fachsektion Didaktik der Biologie im VBIO, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2017, 301 – 316.  StudienVerlag Innsbruck, Wien, Bozen.

Ryplova R.,2018. Inquiry education in botany – a way to cope with plant blindness? In M. Rusek, Vojíř K.(Eds.): Project-based Education in Science Education: Empirical texts XV, Praha: Charles University in Prague, Faculty of Education, (2017), 120 – 128.

Ryplová R.,2018. Možné příčiny „plant blindness“ v českém přírodovědném kurikulu. Mezinárodní konference DiDSciPlus 2018, PřF UK Praha, 25.6. – 27.6.2018, 345 – 350

Ryplová R., Bardová V., 2018. Schopnost porozumění čtenému odbornému textu u začínajících studentů učitelství přírodopisu. Mezinárodní konference DiDSciPlus 2018, PřF UK Praha, 25.6. – 27.6.2018, 329 – 336

Ryplova R., Chmelova S., Vacha Z., Vanecková O. Prochazka M.,2018. Garden education - a way to improve high school students‘ agricultural literacy? Mezinárodní konference DiDSciPlus 2018, PřF UK Praha, 25.6. – 27.6.2018, 337 – 344

Chmelová Š., Ryplová R., Vácha Z., Vaněčková O., Procházka M., 2018. Hodnocení vybavení středních škol z hlediska realizace výuky přírodovědných disciplín v rámci zahradní pedagogiky, Mezinárodní konference DiDSciPlus 2018, PřF UK Praha, 25.6. – 27.6.2018, 121 – 128

Ryplova R., 2017. Sonda míry využití interaktivní tabule v badatelsky orientovaném vyučování v přírodopisu na základních školách. Journal of Technology and Information Education 1/2017, Volume 9, Issue 1, 223 – 232,  DOI: 10.5507/jtie.2017.018

Ryplova, R., Cekal, T., 2016: Implementing Didactic Measuring Technology Joined with Inquiry Approach - A Way to Enhance Students Understanding of Photosynthesis. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology –, Special Issue for INTE 2016, The 7thInternational Conference New Horizons in Education, Vienna Austria, 13. – 15.7.2016,  1190 – 1195

Ryplova R., Bezpalcova E., 2016: An Impact of Guided Inquiry on Students Understanding of Plant Water Metabolism . a Case Study, ICERI2016 Proceedings of the 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation, (ICERI), 14-16 November, 2016, Seville, Spain, 7533-7538, doi: 10.21125/iceri.2016.0717

Ryplova R., 2016. Technology Supported Inquiry Learning Improves Students‘ Ability to Use and Understand Graphs in Biology.  ICERI2016 Proceedings of the 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation, (ICERI), 14-16 November, 2016, Seville, Spain, 7898-7904, doi: 10.21125/iceri.2016.0807

Ryplova, R., Sera, B., Bicanova, L., Landova, T., Petraskova, K., Rakosnikova, L. 2015. The response of Rape Seedlings to Cold Plasma Treatment of  Seeds. In: K.Pazderu, (ed.): Proceedings of the 12th Scientific and technical seminar Seed and Seedlings, CULS Prague, 5th February 2015., 35 – 40.

Ryplová, R. 2015. Rostlinné terpenoidy v atmosféře. Biologie – Chemie – Zeměpis 24(3-), 121 – 125, SPN Praha,

Ryplova, R., Majerova, M., 2014. The use of  interactive white board in inquiry based education: experience from the case study in Czech Republic. In: 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain. 7-9 July, 2014, s. 4272-4278, IATED, sborník příspěvků z konference

Ryplova, R., Svobodova, H., 2014. Implementing the inquiry approach in science education to examine interdisciplinary issues: Case study Biology-Chemistry. In: 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain. 7-9 July, 2014, 4279-4285, IATED, , sborník příspěvků z konference

Dvořáčková, S., Ryplová, R., 2012. Sonda environmentální gramotnosti studentů přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na Pedagogické fakultě JU. Envigogika 2012/VII/3

Ryplová, R., Reháková, J., 2011. Přínos badatelsky orientovaného vyučování (BOV) pro environmentální výchovu: Případová studie implementace BOV  do výuky na ZŠ. Envigogika 2011/VI/3

 

Výběr z dalších konferenčních příspěvků a abstraktů ve sbornících z konferencí:

Ryplová R., Pokorný J, 2018. How to develop pre-service biology teachers´ knowledge of the cooling effect of vegetation via project based education.in in Vojíř K., Rusek M.(Eds.) International konference on Project –based education and other activating strategie in science education XVI., 8. – 9.11.2018, Charles University, Prague, p.25

Ryplová R., Chmelová Š., Vácha Z., Procházka M., Vaněčková O.,2018. Přínosy výuky v prostředí školních zahrad z pohledu středoškolského učitele. Konference Trendy v didaktice biologie, PF UK Praha, 20. – 21.9. 2018 – přednáška in Vojíř K., Pavlasová L. (Eds). Trendy v didaktice biologie – sborník abstraktů. s.41.

Vácha Z., Chmelová, Š., Ryplová R., 2018. Projekt Edugard – zahradní pedagogika v praxi. Sborník XIII. medzinárodnej konferencie EDUCO, Tatranská Štrba (1. - 2. 2. 2018). s.6

Ryplova R., 2017. Reading comprehension skills and understanding of graphs among undergraduate south bohemian university students of biology. In M. Hamman, M. Lindner (Eds.) Biologiedidaktik als Wissenschaft: Abstractband 21.Internationale Tagung der Fachsektion Didaktik der Biologie(FDdB) im VBIO11.-14. September 2017 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, SRN., 593-595.

Ryplova R., 2017. Inquiry education in botany – a way to cope with plant blindness? In: M. Rusek, K. Vojíř (Eds.): Project-based education in science education, book of abstracts, Charles University, Prague, 3.- 4.11.2017, p.33.

Machacova, K., Halmeenmäki, E., Pihlatie, M., Haikarainen, I., Maier, M., Lang, F., Svobodova, K., Janebova, K., Stellner S., S., Dusek, J., Pavelka, M., Ryplova, R., Kreuzwieser, J., Rennenberg, H., Urban, O., 2018. Methane (CH4) fluxes in trees of temperate and boreal zones. What have we learned?. Geophysical Research Abstracts.

Machacova, K., Janebova, K., Stellner, S., Duse, J., Pavelka, M., Ryplova, R., Urban, O.,2018. Willow trees contribute to exchange of methane (CH4) in sedge-grass marsh. XVI. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky, F JU České Budějovice, 7. – 8.2.2018

Ryplova R., 2017: Sonda využití interaktivní tabule v badatelsky orientovaném vyučování na základních školách. In Dostál J. (ed.):Sborník abstraktů Mezinárodní konference Trendy ve vzdělávání, 25.-26.5. 2017 Bukovanský mlýn, s.83, Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 978–80–244– 5152-7.

Machacova,K ,Janebova, K., Stellner,S., Dusek,J., Pavelka,M. Ryplova,R. and Urban, O.2017. Willows strongly emit methane (CH4) during dormant season, EGU 2017 General Assembly, 23. – 28.4.2017, Vienna, Austria

Ryplová R., 2016: Diagramy v biologii – pilotní sonda problémů mezi žáky ZŠ, in Pavlasová L. (ed.): Sborník abstraktů z konference „Trendy v didaktice biologie“, Praha, 22. – 23.9.2016, s.62

Ryplová R., Šindelářová L., 2015: Ekofyziologické charakteristiky lípy srdčité a platanu javorolistého pod vlivem urbánního stresu.,  Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti: Sborník abstraktů ze 14. Konference experimentální biologie rostlin Brno, 8. -11.9.2015, str. 95

Ryplova, R., Bicanova, L.,Rakosnikova,T., Sera, B.2015:  Fyziologické charakteristiky prvního lostu brukve řepky olejky po ošetření semen studeným plazmatem. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti: Sborník abstraktů ze 14. Konference experimentální biologie rostlin Brno, 8. -11.9.2015, s. 54

Šerá B., Ryplová R., Hnatiuc E., Bicanová L., Landová T., Petrášková K., Rákosníková T.,2015. Předběžné výsledky ošetření chladným plazmatem u brukve řepky olejky. Sborník příspěvků z konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Zvolen, 16.9.2015,ČZU Praha, 270-274,

Ryplová, R., Majerová, M., Reháková, J., Čekal, T., 2014: Využití moderních didaktických technologií v badatelsky orientovaném vyučování v biologii. In: Pavlasová L. (ed): Trendy v didaktice biologie, sborník abstraktů z konference, Praha 2.-3.října, 2014. s 32. ISBN:978-80-7290-787-8.

Králíčková S., Ryplová, R. 2012: Vliv akcentů a obsahu studia přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na vývoj environmentální gramotnosti. Přednáška na konferenci Učitelé a environmentální výchova. 6. 6. 2012, Technická univerzita Liberec.

Ryplová, R., 2010: Trees and their volatile organic compounds emission – an important factor for land use planning. P 27. Abstracts book IGU-LUCC Conference 2010 June 28-July1, 2010 Czech Republic, PřF UK Praha. P.31.

Ryplová, R.. 2005: Fluorescenční odpověď fotosyntetického aparátu vybraných rostlin na nutriční a teplotní stres - srovnávací studie. s. 170-173. In: Zima M., Boleček P., Omelka R. (eds): Progres v biológii, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4. Biologické dni - Proceedings of the International Scientific Conference 4th Biological days. 8. - 9. 10. 2005, Nitra. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 508 s., 2005

Rypl, J., Ryplová, R. (2002): Ekologické souvislosti monitoringu teplotních a srážkových poměrů Novohradských hor. In: Pecharová, E., Sýkorová, Z. (eds.): Sborník z konference "Ekotrend", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta,  C31-C35.

Fialová, R., Chvátalová M., Kolmanová A. 1999: Denní průběh fotosyntézy a transpirace borovice blatky (Pinus rotundata.LINK ) na rašeliništi Žofinka .Biologické dni. Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou  účasťou. Banská Bystrica,

Fialová, R. 1996: Les, terpeny a atmosféra. In: Sborník referátù semináře„Ekologické monitorování“, 42 – 43, AOPK Brno

Fialová, R., Steinbrecher, R., Lederle, K., Schnitzler, J.P. 1995: Vliv dusíkové výživy a teplotního stresu na emisi monoterpenù  semenáčky smrku. In: VII. Dni fyziológie rastlín Nitra. Zborník abstraktov, s.24.  Nitra

Fialová, R., Weisel, B., 1994: Fluorescence characteristics of nitrogen deficient wheat leaves. Biologia Plantarum, 36 , s.139

 

Skripta:

Ryplová,  R. 2014: Fyziologie rostlin. Skriptum pro studující Učitelství přírodopisu pro 2.stupeň ZŠ. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 114 s.

 

Multimediální výukové materiály:

 

Ryplová R.,2011: Energetický metabolismus rostlin. Dostupné na  https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=351

 

Ryplová, R., 2013:Praktická měření s přístrojem Licor – Li – 6400

  1. Denní průběh fotosyntézy a transpirace rostlin na stanovišti
  2. Změny ve fotosyntéze stárnoucího listu
  3. Rozdíly ve fotosyntéze různých druhů rostlin na stanovišti

Didaktika botaniky. Moderní metody výuky botanických oborů, badatelsky orientovaná výuka, moderní technologie ve výuce botaniky, terénní výuka. Problematika vědeckého jazyka v biologii se zaměřením na čtenářskou gramotnost vědeckých textů a využívání grafů v biologii.

Fyziologie a ekofyziologie rostlin. Stresová odpověď fotosyntetického aparátu. Vztahy mezi rostlinami a atmosférou.

 

Aktuálně řešené projekty:

TAČR TL 01000294 Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima. – hlavní řešitel

EDUGARD  Interreg AT-CZčlen řešitelského týmu

 

Projekty řešené v posledních letech:

FRVŠ 1044/2013 Inovace a rozvoj terénního pracoviště přírodovědných pokusů na PF JU (řešitel)

FRVŠ 1308/2011 Inovace výuky fyziologie rostlin na PF JU (řešitel)

FRVŠ 54/2010 Inovace laboratoře a pracovišť metodiky školních demonstrací a pokusů (spoluřešitel)

Škola BOV (spoluřešitel)

GAJU 118/2016/S Procesní a obsahové inovace vzdělávání v biologii (2016 – 2018) - člen řešitelského týmu

GA JU 078/2013/S Badatelsky orientované vzdělávání v biologii se zřetelem k teorii didaktického pochopení obsahu a akcentům soudobé biologie (2013-2015)  - člen řešitelského týmu

FRVŠ 1044/2013 Inovace a rozvoj terénního pracoviště přírodovědných pokusů na PF JU (řešitel)

FRVŠ 1308/2011 Inovace výuky fyziologie rostlin na PF JU (řešitel)

Projekt Badatelé.cz - odborný konzultant 2012 – 2014 (řešitel sdružení Tereza)

FRVŠ 54/2010 Inovace laboratoře a pracovišť metodiky školních demonstrací a pokusů (spoluřešitel)

Škola BOV (spoluřešitel)

GA JU 0265/210/S Badatelsky orientované vyučování přírodopisu a biologie: monitoring reality a sondy možností (2010 – 2012) - člen řešitelského týmu

FRVŠ. 1488/1999 Inovace výuky ekofyziologie rostlin na Přírodovědecké fakultě  UK, Biologické a Pedagogické fakultě JU - spoluřešitel

FRVŠ  H/1997 Inovace laboratoře fyziologie rostlin na PF JU  - řešitel