Štěpánka Chmelová

Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D.

Odborná asistentka

Kancelář: J311b
Email: chmel@pf.jcu.cz
Telefon: 387773013

Konzultační hodiny

čtvrtek 10:00 - 11:00

Repetitorium pro laboratorní práce; Pedologie, klimatologie a hydrologie; Praktikum z pedologie; Pěstitelské práce I; Pěstitelské práce s didaktikou II; Základy zahradnictví; Základy chovatelství; Člověk a jeho svět I - neživá příroda, Globální problémy životního prostředí, Pedagogická praxe pro studenty Učitelství pro 1. stupeň základní školy

1994-1999   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,  Zemědělská fakulta - magisterský studijní program Všeobecné zemědělství, profilace tvorba a ochrana  zemědělské krajiny

1999-2003   Jihočeská univerzita v Českých  Budějovicích, Zemědělská fakulta - katedra chemie,  doktorský studijní program Zemědělská chemie

2000-2002   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta  - doplňkové pedagogické studium pro učitele odborných předmětů

2002 až současnost - odborná asistentka katedry biologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

CHMELOVÁ  Š., RYPLOVÁ  R., VÁCHA  Z., VANĚČKOVÁ O. & PROCHÁZKA  M., 2019: School gardens and their potential for environmental education. Envigogika, 14(1). https://doi.org/10.14712/18023061.580

VÁCHA, Z., CHMELOVÁ, Š., & RYPLOVÁ, R., 2019: Zahradní pedagogika v krajích česko-rakouského pohraničí. e-Pedagogium19(1), 37-49. doi: 10.5507/epd.2019.004.

CHMELOVÁ Š.,  RYPLOVÁ R., VÁCHA Z., VANĚČKOVÁ O., PROCHÁZKA M., 2018: Hodnocení vybavení středních škol z hlediska realizace výuky přírodovědných disciplín v rámci zahradní pedagogiky. In: Čtrnáctová H., Nesměrák K.,  Teplá M. (ed.). DidSci Plus – Research in Didactics of Science PLUS, Proceedings of the International Conference, Charles University – Faculty of Science Prague, 25th-27th June 2018,  s. 121-127. ISBN 978-80-7444-065-6

RYPLOVÁ, R., CHMELOVÁ Š., VÁCHA Z., PROCHÁZKA M., VANĚČKOVÁ O., 2018: A survey of High School Students’ Attitudes to Agriculture and Garden Education Scientific Text Comprehension Ability of the First Grade Pre-service Science Teachers In: Čtrnáctová H., Nesměrák K.,  Teplá M. (ed.). DidSci Plus – Research in Didactics of Science PLUS, Proceedings of the International Conference, Charles University – Faculty of Science Prague, 25th-27th June 2018,  s. 337-343 . ISBN 978-80-7444-065-6

RYPLOVÁ R., CHMELOVÁ Š., VÁCHA Z., PROCHÁZKA M., VANĚČKOVÁ O., 2018: Přínosy výuky na školní zahradě z pohledu středoškolského učitele. TRENDY V DIDAKTICE BIOLOGIE- SBORNÍK ABSTRAKTŮ. Praha 2018. ISBN 978-80-7603-001-5

DADÁKOVÁ E., CHMELOVÁ Š., 2017: Flavonoidy – významné rostlinné antioxidanty. In: Pešek M. a kol.: Dietární antioxidanty v praxi. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, České Budějovice 2017: 73-88. ISBN 978-80-7394-681- 4

CHMELOVÁ Š., 2016: Zvyšování experimentální dovednosti studentů učitelství primární školy a učitelství přírodopisu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. In.: Prokša, M., Drozdíková A. (ed.) Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 1.-3. jún 2016, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Bratislava, s. 81-85. ISBN 978-80-223-4175-2

CHMELOVÁ Š., 2016: Zvyšování experimentální dovednosti studentů učitelství primární školy a učitelství přírodopisu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. In.: Prokša, M., Held, L., Drozdíková A. (ed.) Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie 1.-3. jún 2016, Katedra didaktiky prírodných ved, psychológie a pedagogiky v Bratislave, Bratislava, s. 37. ISBN 978-80-8082-954-4

DADÁKOVÁ E., VRCHOTOVÁ N., CHMELOVÁ Š., ŠERÁ B., 2011: The stability of rutin and chlorogenic acid during the processing of black elder (Sambucus nigra) inflorescence. Acta Alimentaria. Vol. 40 (3), pp. 327-334. ISSN 0139-3006

CHMELOVÁ, Š., 2010: Pěstitelství na ZŠ I. Didaktika výuky. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 115 s. ISBN 978-80-7394-221-2

CHMELOVÁ Š., 2010: Aldehydes in maize and grass silages. 14th International Symposium of Forage Conservation 17-19th March 2010, MU Brno, 189-191. ISBN 978-80-7375-386-3

CHMELOVÁ Š., MÁCHOVÁ P., 2010: Výskyt aktinomycetové obecné strupovitosti na vybraných odrůdách. Úroda 1/2010, str. 37-39.

CHMELOVÁ, Š., JÍLKOVÁ P., 2009: Problematika chovatelství v učebnicích základních škol. In: Nogová, M., Reiterová, M. (Eds): Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konference, 15.-16. jún 2009 Bratislava. Štátny pedagogický ústav Bratislava a Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Brno, s. 164-168. ISBN 978-80-8118-015-6

CHMELOVÁ Š., TŘÍSKA J., RŮŽIČKOVÁ K., KALAČ P., 2009: Determination of aliphatic aldehydes in maize and grass silages using on-fibre derivatisation with O-(2,3,4,5,6-pentafluoro)- benzylhydroxylamine. Anim. Feed Sci. Technol. 152 (1-2), 152-160. ISSN: 0377-8401

CHMELOVÁ Š., TŘÍSKA J., RŮŽIČKOVÁ K., KALAČ P., 2008: Stanovení těkavých látek v travních a kukuřičných silážích pomocí SPME a GC-MS. Chemické listy 102, 1138-1144. ISSN 0009-2770

DADÁKOVÁ E., VRCHOTOVÁ N., CHMELOVÁ Š., 2008: Květenství bezu černého - Bohatý zdroj rutinu a chlorogenové kyseliny. Léčivé rostliny 2/2008, str. 56-57.

DADÁKOVÁ E., VRCHOTOVÁ N., CHMELOVÁ Š., ŠERÁ B., 2007: The content of rutin and total quercetin in representatives of Sambucus genus. In: Habán M., Otepka, P. (ed.): 1st Int. Sci. Conference on Medicinal, Aromatic and Spice Plants, 5.-6. December Nitra 2007, Slovak University of Agriculture in Nitra, s. 205-206. ISBN 978-80-8069-973-4

CHMELOVÁ Š., 2007: Výuka pěstitelství netradičně. Aktuálne trendy vo vyučovaní přírodovědných predmetov. PrF UK Bratislava 28.-30. máj 2007, s. 97-100. ISBN 978-80-88707-90-5

DADÁKOVÁ, E., VRCHOTOVÁ N., CHMELOVÁ Š., 2006: Phenolic compounds of meadowsweat (Filipendula ulmaria (L.) maxim.). Abstract Book Vitamins Pardubice, p. 173. ISBN 80-7194-855-1

DADÁKOVÁ E., VRCHOTOVÁ N., CHMELOVÁ Š., 2006: Determination of rutin, total quercetin, chlorogenic acid and other phenolic compounds in some european medicinal plants. Abstract Book Vitamins Pardubice, p. 80. ISBN 80-7194-855-1

CHMELOVÁ Š., TŘÍSKA J., RŮŽIČKOVÁ K., 2006: Determination of phenolic and terpenic compounds in maize and grass silages using headspace GG-MS. 5th Inter. Symp. Chrom. of Natural Products Lublin (Poland), p. 70.

CHMELOVÁ Š., TŘÍSKA J., RŮŽIČKOVÁ K. , KALAČ P., 2006: Determination of volatile components in silages using solid-phase microextraction (SPME). 12th Int. Symp. Forage Conservation Brno, 249-250. ISBN 80-7305-555-4

DADÁKOVÁ E., VRCHOTOVÁ N., TŘÍSKA J., CHMELOVÁ Š., 2005: Stability of main phenolic compounds of elder (Sambucus nigra L.). Abstract Book Vitamins Pardubice, p. 90. ISBN 80-7194-748-5

CHMELOVÁ Š., TŘÍSKA J., KALAČ P., RŮŽIČKOVÁ K., 2005: Solid-Phase microextraction of volatile components from silages. J. Appl. Biomed. 3 (Suppl. 1), S8.

CHMELOVÁ Š., 2005: The project of plant cultivation in the garden. In: Zima, M., Boleček, P., Omelka, R. (ed.): Progres v biológii, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4. Biologické dni, s. 265 - 267, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra, 8.-9. 9. 2005. ISBN 80-8050-864-X

CHMELOVÁ Š., 2004: Přírodní zahrady jako "znovuobjevený" trend v ekologické výchově. Sborník konference Přírodovědné a environmentální vzdělávání v mimoškolní výchově Praha, 34-36.

CHMELOVÁ Š., 2004: Školní zahrada a její význam pro ekologickou výchovu. Int. Coll. Teacher and education for sustainable development Praha, 205-207.

STEIDLOVÁ Š. (Chmelová), KALAČ P., 2004: The effects of lactic acid bacteria inoculants and formic acid on the formation of biogenic amines in grass silages. Arch. Anim. Nutr., 58 (3): 245-254.

STEIDLOVÁ Š., KALAČ P., 2003: The effects of using lactic acid bacteria inoculants in maize silage on the formation of biogenic amines. In: Simon, O. (ed.): Archives of Animal Nutrition. Archiv für Tierernährung, 57 (5): 359-368, Taylor & Francis Ltd. ISSN 0003-942X.

STEIDLOVÁ Š., 2002: Biogenic amines in farm-scale maize silages. 10th Int. Symp. Forage Conservation 10-12th September 2002, Brno, 160 - 161.

STEIDLOVÁ Š., KALAČ P., 2002: Levels of biogenic amines in maize silages. Animal feed science and technology 9(102), 197 - 205.

STEIDLOVÁ Š., KALAČ P., 2001: Biogennní aminy v travních jetelotravních silážích. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for animal sciences. Vol. 19, 2. 19(2), 4. 153-156. 23002. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 1212-558X.

KALAČ P., STEIDLOVÁ Š., ŠPIČKA J., 1999: Některé chemické kvalitativní ukazatele kysaného zelí. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice: series for crop sciences. Vol. 16, 1999, 1. 16(1), 6. 21-26. České Budějovice, JU Zemědělská fakulta. 1212-0731.

KALAČ P., ŠPIČKA J., KŘÍŽEK M., STEIDLOVÁ Š., PELIKÁNOVÁ T., 1999: Concentration of seven biogenic amines in sauerkraut. Food Chem., 67, 275 - 280.

  1. Aplikovaná chemie - Výskyt vybraných organických látek v  užitkových rostlinách (léčivé rostliny, zelenina) a studium faktorů ovlivňujících jejich tvorbu.
  2. Didaktika výuky pěstitelských prací a využití školních zahrad v praxi, zahradní pedagogika.

Vedení studentských kvalifikačních prací v oblasti pěstitelství (pokusy s pěstováním rostlin, didaktická témata), chovatelství, laboratorní analýzy se zaměřením na stanovení vybraných produktů sekundárního metabolismu rostlin, půdní analýzy, chemie životního prostředí, environmentální problematika.