Povinná praxe

Souvislá a průběžná pedagogická praxe z přírodopisu a biologie

Souvislá praxe z přírodopisu a biologie

Cíl praxe: Studenti poznají komplexní pedagogickou praxi včetně administrativní činnosti učitele na základní škole. Dokáží uplatnit vlastní znalosti a dovednosti získané během studia biologie, pedagogiky a didaktiky přírodopisu/biologie. Naučí se řešit konkrétní situace při vyučování přírodopisu a biologie i v mimoškolních činnostech žáků. Zlepší své komunikativní a organizační dovednosti.

Termín konání praxe
Souvislá čtyřtýdenní pedagogická praxe by podle harmonogramu akademického roku měla proběhnout na začátku letního semestru 2. ročníku navazujícího magisterského studia učitelství přírodopisu/biologie. Vzhledem k organizaci státních závěrečných zkoušek a určité rozvrhové rozvolněnosti (související s kreditním typem studia) může u některých studentů nastat alternativa dřívějšího nástupu na praxi (většinou v měsíci září).
Podmínkou pro konání souvislé pedagogické praxe je absolvování průběžné pedagogické praxe.

Organizace praxe
Student si sám vybere školu, kde bude konat souvislou pedagogickou praxi. Většinou to bývá v místě bydliště, ale není to podmínkou i z toho důvodu, že ne všude je příslušný typ školy. Student koná praxi na tom stupni školy, který odpovídá jeho studijnímu programu (základní škola – praxe z přírodopisu, střední škola – praxe z biologie), případné výjimky konzultuje s metodikem katedry biologie.

Tiskopis Žádost k vykonání souvislé pedagogické praxe dostane student na oddělení pedagogické praxe, budova Jeronýmova ul., přízemí č. 112 nebo na katedrách a nebo je možné si žádost stáhnout zde. S touto žádostí navštíví student ředitele školy, kde chce konat souvislou praxi. Pokud bude ředitel školy souhlasit s konáním praxe, podepíše Potvrzení o souhlasu ke konání praxe. Toto potvrzení doručí student na odd. pedagogické praxe, Jeronýmova č. 112 do 31. 12. pokud bude konat praxi v letním semestru a do 30. 6. pro praxi v zimním semestru.
Oddělení pedagogické praxe PF zašle na školy potřebné materiály, to znamená pokyny k praxi, formuláře na hodnocení a dohodu o provedení práce pro uvádějící učitele.

Průběh praxe
Praxe trvá 4 týdny. Student vyučuje týdně 6 hodin a 3 hodiny hospituje v každém svém aprobačním předmětu, tzn. v přírodopisu na ZŠ a biologii na SŠ, a účastní se rozborů a hospitačních pohovorů. Praxe z jednoho předmětu by měla proběhnout u jednoho vyučujícího.

Závěr praxe
Po skončení souvislé praxe z přírodopisu/biologie škola zašle fakultě na oddělení praxe hodnocení studenta a dohodu o provedení práce pro uvádějící učitele. Oddělení praxe předá hodnocení metodikovi katedry biologie, který potom studentovi udělí (nebo také neudělí) zápočet.
S dalšími dotazy na pedagogickou praxi se můžete obracet na Mgr. J. Erharta, budova Jeronýmova ul. č. 112 (přízemí, vedle podatelny), telefon 389 033 099, e-mail erhart@pf.jcu.cz.

 

Průběžná praxe z přírodopisu a biologie

Cíl: Studenti získají pedagogické zkušenosti při výuce přírodopisu na základní škole či biologie na gymnáziu (střední škole). Jsou schopni provést rozbor učiva zadané látky (stanovení cíle hodiny, mezipředmětových vztahů, určení základních pojmů, apod.) a současně zvládnout přípravu metodickou (výběr vhodných vyučovacích postupů a metod, forem, pomůcek a prostředků). Studenti dokáží realizovat hodinu v praxi a provést didaktický rozbor s objasněním předností a nedostatků v provedení hodiny.

Organizace
Student vykonává průběžnou praxi z přírodopisu/biologie v 1. ročníku navazujícího magisterského studia učitelství přírodopisu/biologie v letním semestru (případně v zimním semestru po domluvě s metodikem katedry biologie) nebo v 2. ročníku v zimním semestru. Průběžná praxe z biologie se koná (a je rozvrhována) v úterý od 8.00 h do 10.00 h, z přírodopisu ve středu od 8.00 h do 10.00 h na smluvených gymnáziích, resp. základních školách v Č. Budějovicích.