Věda a výzkum

A) projekty:

Současně probíhající grantové výzkumné projekty, které řešíme nebo se na nich podílíme:

 • GA JU 078/2013/S Badatelsky orientované vzdělávání v biologii se zřetelem k teorii didaktického pochopení obsahu a akcentům soudobé biologie. (2013-2015)
 • GA JU 075/2014/S Hodnocení badatelsky orientované výuky přírodopisu a biologie (2014)
 • Seventh Framework Programme for Research (FP7) Sciencence in society 2012-1 No. 321428. Název: Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education; Acronym názvu: ASSIST-ME Koordinátor: University of Kobenhaven, Department of Science Education, Spoluřešitel: Jihočeská univerzita (KPE, KBi, KMa PF JU) (2013-2016)

Nedávná historie – grantové výzkumné projekty 2000 – 2013:

 • Výzkumný záměr MSM 12400001: Biodiverzita a společenstva vod (1999 – 2004)
 • GA ČR 525/05/P544: Stanovení a identifikace těkavých látek v silážích (2005 – 2007)
 • SYNTHESYS EU AT-TAF-126: Taxonomic studies on Limnotrephini (Insecta: Heteroptera: Helotrephidae) from Southeast Asia (2005)
 • SYNTHESYS EU AT-TAF-2110: Taxonomy and phylogeny of the subfamily Helotrephinae (Insecta: Heteroptera: Helotrephidae) (2006)
 • GA ČR 406/09/1039: Užití přírodnin v kontextu cílů a kurikula přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ. (2009 – 2011)
 • GA JU 0265/210/S Badatelsky orientované vyučování přírodopisu a biologie: monitoring reality a sondy možností. (2010 – 2012)
 • SYNTHESYS AT-TAF-1157 Pteropolymorphism in the Helotrephidae and its possible taxonomic impediment. (2011)
 • SYNTHESYS AT-TAF-3125 Taxonomic study of Madagascan Aphelocheiridae (Hemiptera: Heteroptera). (2013)

Spolupráce na projektech:

 • GA AV ČR S 5007015: Biodiverzita entomofauny a její význam pro bioindikaci ekologických změn. (nositel: Entomologický ústav AV ČR) (2000 – 2003)
 • GA ČR 525/05/2546: Vliv vybraných faktorů na obsah flavonoidů a dalších fenolických látek v některých léčivých rostlinách (nositel: ZF JU) (2005 – 2007)
 • Sedmý rámcový evropský výzkumný program (FP7 EU) S-TEAM: Science-Teacher Education Advanced Methods; řešitel – konsorcium – management NTNU Trondheim, Geir Karlsen; spoluřešitelé (2009 – 2011)
 • Výzkumný záměr MSM 6007665801: Ekologické, evoluční a experimentálně-biologické přístupy ke studiu vzniku a významu biodiverzity. (nositel PřF JU) (2005 – 2011)
 • GA ČR 206/07/1200: Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy. (nositel: Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR) (2007 – 2011)
 • GA ČR P505 /10/0096 Jak plastický je vodní hmyz? Měření růstu, fenotypové plasticity a evoluce vybraných taxonů. (nositel: Entomologický ústav Biologického centra AV ČR) (2010-2013)

Ostatní nedávné a současné pedagogické, rozvojové a inovační projekty podporované granty:

 

B) Publikace (od roku 2000):

Učebnice

Novohradské hory

Další publikační projekty, na kterých jsme se podíleli

Publikace interních členů katedry

 

C) Výzkumné skupiny

PAP Lab

Vzdělávání v biologii a geologii

Sboirník ze semináře DiBi2010