Aktuální návrhy témat Bakalářských a Diplomových pracíBAKALÁŘSKÉ PRÁCE:

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

 1. Geografická analýza letecké dopravy ve vybraném regionu (možno více prací)
 2. Každodenní prostorová mobilita obyvatel a moderní technologie
 3. Kartografická vizualizace dopravních dat
 4. Volné téma na základě domluvy

RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.

 1. Regionální diferenciace míry promiskuity ve světě

  Charakteristika:
  Cílem studie bude analyzovat prostorové rozdíly ve sledovaném jevu ve světě a pokusit se nalézt hlubší příčiny těchto rozdílů, širší souvislosti (vč. korelace s vybranými ukazateli, interpretace…) a poukázat na geografické pravidelnosti (generalizace), resp. místní/regionální specifika.
  Předpoklady: schopnost práce se statistikami, dobrý regionálně-geografický přehled, geografická logika a interpretace, schopnost myšlení v širších prostorových a časových souvislostech

 2. Detekce hranice mezi Západem a Východem Evropy pomocí mentálních map
 3. Detekce hranice mezi Západem a Východem Evropy pomocí mentálních map

  Charakteristika témat 2) a 3): 
  Hlavním cílem studie bude na základě mentálních map (od českých a slovenských studentů prvních ročníků geografie – většinu těchto map již má školitel k dispozici a předá ke zpracování) vysledovat, kde tuto hranici v Evropě studenti nejčastěji vymezují a proč (interpretace důvodů). Jsou patrné rozdíly mezi českým a slovenským vnímáním a vymezením této hranice?

  Předpoklady: aplikace kartografických metod, schopnost interpretace a myšlení v širších prostorových a časových souvisloste


Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.

 1. Problematika skalních mís v některé žulové oblasti ČR (2x)
 2. Volné téma (1x)


RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.

 1. Ochrana krajiny s významnými kulturně historickými hodnotami

 Příklady modelových lokalit:

Sázava, Levý Hradec, Budeč, Svatý Jan pod Skalou, Jankov (bojiště bitvy), Lipany; Kolín (bojiště bitvy), Zvičina, Polná, Růžový palouček u Litomyšle, Desná, Bismarckovy věže. Možno i jiné lokality podle zájmu studentů.

 

 2. Percepce kulturních a přírodních hodnot a návštěvnických preferencí ve vybraných kulturních a přírodních objektech

 Příklady modelových lokalit: Blatná, Častolovice, Český Krumlov, Duchcov, Hluboká, Holešov, Hrádek u Nechanic, Choceň, Choltice, Chotěboř, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemniště, Kostelec nad Orlicí, Kratochvíle, Kynžvart, Manětín, Milotice, Ostrov nad Ohří, Sychrov, Štiřín, Třešť, Velké Losiny, Veltrusy, Vlašim, Vrchotovy Janovice, Žleby. Možno i jiné lokality podle zájmu studentů.


Mgr. Vojtěch Blažek

 1. VR a City Engine/ ArcGIS Maps SDK for game engines
  Experimentální bakalářská práce, která je zaměřena na prohloubení znalostí v prostředí UNITY a propojení GIS modelů a Virtuální reality (nejen) pro výuku. Předpokladem k této práci jsou základní znalosti prostředí Unity, programování a zájem o 3D a Virtuální realitu.
 2. Příběhové mapy ve školním prostředí
  Práce zaměřená na tvorbu a aplikaci příběhových map (ArcGIS Story map) ve škole. Jak z pohledu učitele, tak i žáka. Práce se bude věnovat také RVP zeměpis a problematice dálkové výuky a jádrového učiva.
 3. Volné téma
  Libovolná práce po předchozí konzultaci tématicky zaměřenouo na GIS, VR, AR

doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

 1. Stabilizace venkovských základních škol s nedostatečným počtem žáků (vybraný okres)
  Půjde o úplné, neúplné plně-třídní a neúplné málotřídní základní školy ve vxybraném okrese vykazující nedostatečný počet žáků ve třídách podle normativů. Student/ka využije mapování územního uspořádání ZŠ, jejich spádových území a jejich naplněnosti žáky zpracované v předchzích kvalifikačnícch pracích. Připraví dotazníky pro dotazování představitelů ZŠ, obecních úřadů, které ZŠ zřizují a školských úřadů poptávající vybrané aspekty řešené problematiky. Na základě vyhodnocení dotazování a na základě příslušné literatury a dalších informací následně sestaví strukturovaný a komentovaný soubor obecných a konkrétních nástrojů a opatření stabilizace, optimalizace a rozvoje ZŠ s nedostatečným počtem žáků. Okres Prachatice je už obsazen.
 2. Produkce řepného a třtinového cukru ve světě
  Půjde o znázornění rozmístění produkce řepného a třtinového cukru podle jednotlivých zemí (včetně vývojových aspektů) a současného mezinárodního obchodu s těmito komoditami pomocí metod tematické kartografie a GIS, včetně zdůvodnění tohoto rozmístění a obchodu.
 3. Chmelařské regiony ve světě – geografická charakteristika, plocha a produkce chmele
  Půjde o shromáždění gegrafických charakteristik chmelařských regionů ve světě, rozloh jejich chmelnic, informací o způsobu pěstování chmele, odrrůdách chmele, o výnosech a produkci chmele, o obchodování s chmelem, včetně vývojových aspektů. V BP se uplatní metody tematické kartografie a GIS.
 4. Periferní a semiperiferní sídla okresu a jejich lidský kapitál (vybraný okres)
  Jde o vymezení mikroregionálních a nižších sídelních středisek okresu (na základě populační velikosti, obslužné vybavenosti, dojížďky za prací a vybavenosti veřejnou dopravou), o vymezení periferních, semiperiferních a suburbánních sídel okresu (na základě jejich časové odlehlosti veřejnou dopravou od mikroregionálních sídelních středisek) a o vyhodnocení široce pojatého lidského kapitálu periferních, semiperiferních a suburbánních sídel.  Ve finále budou nastíněna opatření regionální politiky pro odlehlá sídla a pro sídla (obce, oblasti) s problematickým lidkým kapitálem. Okresy Prachatice, Klatovy , Český Krumlov a Znojmo jsou již zpracovány. 

Ing. Bc. Miloš Tichý, Ph.D.

 1. Volné téma na základě domluvy

Mgr. Jan Prener

 1. Prostorová diferenciace volební účasti v komunálních volbách


DIPLOMOVÉ PRÁCE:

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

 1. Interaktivní učebnice pro výuku regionální geografie (libovolný region)
 2. Volné téma na základě domluvy

RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.

 1. Vstupní znalosti a představy o evropských státech u žáků 6. a 7. tříd základních škol.
  (určeno pro studující učitelství na 2. stupeň ZŠ)
 2. Vstupní znalosti a představy o vybraných mimoevropských státech u žáků 6. tříd základních škol. (určeno pro studující učitelství na 2. stupeň ZŠ)
 3. Vstupní znalosti a představy o krajích Česka/o středoevropských státech u žáků mladšího školního věku. (určeno pro studující učitelství na 1. stupeň ZŠ)

doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

Viz zadání bakalářských prací rozšířeno o školskou a didaktickou problematiku


Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.

 1. Kvalita života a rozvoj klíčových kompetencí žáků ve výuce zeměpisu na příkladu vybraného regionu
 2. Kvalita života a podpora geografického myšlení žáků.
 3. Akční výzkum pomocí metodiky 3A
 4. Volné téma (1x)

Ing. Bc. Miloš Tichý, Ph.D.

 1. Volné téma na základě domluvy