Zeměpis se zaměřením na vzdělávání


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR a počtu přihlášek na zeměpis proběhne přijímací řízení v roce 2021 on – line formou

Uchazeči jsou povinni mít na svém zařízení zapnutou kameru a mikrofon. Přijímací řízení bude probíhat v prostředí MS teams.
Předpokladem pro úspěšné absolvování příjímacího řízení je kvalitní internetové připojení a webový prohlížeč.
Instalace aplikace MS Teams není podmínkou, avšak použití desktopové aplikace zaručuje kvalitní a bezproblémové připojení.

Aplikaci lze stáhnout na tomto webu

K přijmacímu řízení se připojujte 2.6.2021 a 9.6.2021 dle časového harmonogramu a konkrétních aprobací:

V případě nejasností kontaktujte garanta přijmacího řízení: Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.; rypl@pf.jcu.cz; +420 387 773 059 


Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

 

Kontakt 

Katedra geografie PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,   

telefon: 387 773 060, e-mail: hmalikova@pf.jcu.cz 

 

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní obor zeměpis se zaměřením na vzdělávání, studijního programu specializace v pedagogice tvoří východiskovou bázi v přípravě studentů ke studiu v navazujícím magisterském stupni obecně, resp. konkrétně ve specializaci učitelství zeměpisu pro základní školy. Předměty oboru jsou nastaveny s cílem poskytnout studentům ucelený soubor znalostí o krajině jako o geografickém prostoru. Nosnou část studia tvoří získaní teoretických a částečně praktických dovedností obsažených v dílčích disciplínách fyzické a sociální geografie. Jejich aplikaci na regionální úrovni zabezpečuje především výuka geografie Česka. Součástí programu je výuka základů planetární geografie, kartografie a přehledu o vývoji a metodologii geografie jako vědní disciplíny. Studium zároveň umožňuje získat zkušenosti při aplikaci základních metod geografického výzkumu, s důrazem na využití nástrojů poskytovaných geografickými informačními systémy. Bakalářské studium je koncipováno jako dvouoborové. Kromě výuky zeměpisu a druhého předmětu umožňuje vzdělání v oblasti obecné pedagogiky a psychologie. Skýtá i alternativu iniciálního teoretického proniknutí a praktického vyzkoušení didaktiky výuky geografie.

 

Profil absolventa

Cílem studia je, aby jeho absolvent prioritně získal základní penzum obecných znalostí o přírodní a kulturní krajině a o procesech, které v ní probíhají. Aby byl schopen aplikovat poznatky z fyzické a sociálně-ekonomické geografie při studiu regionálně-geografických souvislostí. Spolu se získaným vzděláním v oblasti pedagogiky a didaktiky obecně a prvními zkušenostmi také v oblasti metodiky a praxe výuky geografie nabývá absolvent soubor odborných dovedností, které jsou nezbytné pro další studium učitelství geografie na základních školách v magisterském stupni. Absolvent má možnost studovat magisterské studium zejména pedagogických, popřípadě i studium nepedagogických programů obdobného zaměření. Po ukončení bakalářského studia tedy není způsobilý vykonávat učitelské povolání. V závislosti na kombinaci studia zeměpisu s jinými obory, se ovšem může uplatnit i mimo učitelské praxe, například v cestovním ruchu (dvouoborové studium Ze + jazyk), ve veřejné správě (Ze + společenská výchova), v ochraně přírody a krajiny, resp. v environmentálně orientované specializované správě (Ze + přírodopis), v centrech volného času (Ze + tělesná výchova) a podobně.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je ústní.

Každý z uchazečů se musí osobně dostavit k jednomu z termínů přijímací zkoušky ze zeměpisu, i když mu bude zkouška prominuta, jinak nesplní podmínky přijímacího řízení. Otázky ústní zkoušky vycházejí z požadavků osnov pro výuku zeměpisu na gymnáziích a týkají se těchto témat:

  • matematická geografie - složení, tvar a velikost Země, pohyby Země,
  • kartografie - měřítko a obsah map, kartografická zobrazení, druhy map, měření na mapách,
  • fyzická geografie - přírodní složky krajinné sféry (atmosféra, litosféra, hydrosféra, biosféra, pedosféra), složkové fyzickogeografické disciplíny (klimatologie, hydrologie, biogeografie, geomorfologie, pedologie), fyzickogeografické zóny na Zemi, globální problémy přírodní krajinné sféry,
  • sociální geografie - sociální složky krajinné sféry (obyvatelstvo, osídlení, průmysl, zemědělství, služby, doprava), složkové sociálně geografické disciplíny (geodemografie, geografie osídlení, průmyslu, zemědělství, služeb, dopravy), sociální globální problémy,
  • regionální geografie - Česko, Evropa, svět - klima, hydrologické poměry, orografie, biota, obyvatelstvo, osídlení, politická situace,
  • další otázky se mohou týkat aktuálních politicko geografických problémů jednotlivých regionů světa, Evropy a Česka.

Přijímací ústní zkouška ze zeměpisu bude prominuta uchazečům, u kterých nebyl průměrný prospěch ze všech předmětů za jednotlivé poslední čtyři ročníky na výročních vysvědčeních (v maturitním roce pololetní vysvědčení) horší než 2,35 a současně studovali takovou střední školu s maturitou, kde byl celý zeměpis, nikoliv pouze hospodářský zeměpis, či zeměpis cestovního ruchu, nebo zeměpis dopravy, alespoň po dva celé roky jedním z předmětů studia. Z tohoto důvodu je třeba řádně vyplnit elektronickou přihlášku ke studiu, vyplnit známky z výročních vysvědčeních za poslední čtyři roky studia (v případě čtvrtého ročníku známky za první pololetí), řádně vyplnit příslušné průměry za jednotlivé ročníky a nechat potvrdit ředitelstvím příslušné střední školy. Elektronickou přihlášku je nutno vytisknout, výsledky ze střední školy nechat potvrdit ředitelstvím příslušné střední školy a zaslat na adresu studijního oddělení PF JU, nutné je razítko a podpis odpovědné osoby. Nestačí čestné prohlášení dané střední školy.  

Přijímací zkouška ze zeměpisu bude prominuta též uchazečům, kteří se umístili na 1. - 3. místě v krajském nebo celostátním kole zeměpisné olympiády (je třeba donést diplom k přijímacímu řízení).

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Pokud bude uchazeči prominuta ústní zkouška ze zeměpisu, potom získá 100 bodů.

Při ústní zkoušce ze zeměpisu je možné získat maximálně 100 bodů, z toho maximálně 50 bodů za orientaci v mapě světa, kontinentů a ČR a maximálně 50 bodů za geografické reálie a základní poznatky z obecné geografie. Minimální počet bodů pro vykonání přijímací zkoušky je 40 bodů.

V případě, že se uchazeč hlásí na bakalářský tříletý studijní obor vedoucí k učitelství v kombinaci se zeměpisem a zároveň na obor GEVES. Dostaví se k přijímací zkoušce ze zeměpisu do komise na příslušný bakalářský tříletý studijní obor vedoucí k učitelství v kombinaci se zeměpisem a výsledek této přijímací zkoušky bude zároveň výsledkem přijímací zkoušky pro obor GEVES.