Bc. Učitelství


Bakalářský studijní obor „Zeměpis se zaměřením na vzdělávání“ je přípravou ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu učitelství pro základní školy. Absolvent může pracovat také jako pracovník mimoškolských zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže. V závislosti na oborové kombinaci by se absolvent mohl uplatnit i mimo školskou oblast, například v cestovním ruchu (zeměpis + jazyk), ve státní správě (zeměpis + občanská výchova), v ochraně přírody a krajiny (zeměpis + přírodopis), atp. Většina absolventů bakalářského studijního oboru pokračuje ve studiu v navazujícím magisterském studiu učitelství pro ZŠ.

Cíle studia – studenti získají znalosti a dovednosti v základních fyzickogeografických a sociálně-geografických disciplínách, v geografických metodách a v didaktické transformaci těchto znalostí a dovedností.

Prokázání získaných znalostí, dovedností a kompetencí bude zjištěno a zajištěno úspěšným absolvováním studijního plánu, vypracováním a obhájením bakalářské práce (na katedře geografie či na jiných součástech PF JU) a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Tato státní závěrečná zkouška má čtyři součásti: obhajobu bakalářské práce, zkoušku z pedagogiky a psychologie, zkoušku z druhého oboru kombinace a zkoušku „zeměpis se zaměřením na vzdělávání“.