Typy studia

1) Příprava učitelů I. stupně základní školy zahrnuje předměty společného základu povinné pro všechny posluchače (hra na nástroj – klavír nebo housle, hudební teorie a dějiny hudby, pěvecká výchova a didaktika hudební výchovy), kromě toho si mohou studenti od 3. semestru studia volit některé další předměty hudebního zaměření (tzv. certifikátový program).

 

2) Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání představuje dvouoborové bakalářské prezenční studium se standardní dobou studia 3 roky a je volně kombinovatelný se všemi obory „…se zaměřením na vzdělávání…“

Studijní obor obsahuje předměty teoretické (např. hudební nauka, harmonie, hudební formy, hudební psychologie), historické (dějiny hudby, dějiny populární hudby a jazzu) a praktické (hra na nástroj, improvizace, intonace, hlasová výchova).

Přijímací zkouška je praktická. Uchazeč při ní prokáže dobré sluchové předpoklady, čistý zpěvní projev, smysl pro rytmus, harmonicko-tonální vztahy, paměť (melodická i rytmická) a celkové dobré hlasové dispozice. Kritériem pro přijetí je úroveň absolventa 1. stupně ZUŠ v hudební teorii a ve hře na klavír nebo housle.

Hlásí-li se uchazeč současně na různé kombinace oborů s hudební výchovou v rámci bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání (např. Čj-HV, Aj-Hv a pod.), vykoná přijímací zkoušku pouze jednou. Výsledek mu bude automaticky započítán do všech nabízených studijních kombinací.

PF JU má akreditován navazující magisterský studijní obor Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ.

 

3) Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání je jednooborové prezenční studium.

Kromě univerzitního základu a vybraného hlavního oboru vychází studium ze společných hudebně historických, teoretických i praktických disciplín oborového studia hudební výchovy. V hlavním oboru pokračuje nástrojová, resp. pěvecká specializace včetně prohloubeného vzdělání v jeho dějinách a literatuře.

Přijímací zkouška je talentová v hlavních oborech hra na klavír nebo sólový zpěv. Uchazeč při ní prokáže dobré sluchové předpoklady, čistý zpěvní projev, smysl pro rytmus, harmonicko-tonální vztahy, paměť (melodická i rytmická) a celkové dobré hlasové dispozice. Kritériem pro přijetí je minimálně dosažená úroveň maturanta na konzervatoři.

Pozn. Hlavní obor sólový zpěv se v akademickém roce 2011/12 neotvírá.

PF JU má akreditován rovněž navazující magisterský studijní program Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro SŠ a ZUŠ.