Každý by měl vědět, jak programovat počítač, protože nás to učí, jak myslet. Steve Jobs, zakladatel Apple

Celoživotní vzdělávání

Možnosti Dalšího vzdělávání (DVPP) a Celoživotního vzdělávání (CŽV) učitelů na KIN PF JČU

 

Další informace ke všem vzdělávacím aktivitám v rámci CŽV a ICT získáte u metodika CŽV kurzů katedry informatiky PF JU PaedDr. Petra Pexy, Ph.D. nebo na stránkách Centra DVPP PF JU.

 

1. Krátkodobé a střednědobé specializované ICT kurzy

Nabízíme akreditované ICT kurzy s blokovou prezenční výukou 8, 16 a 24 hodin podle typu kurzu a e-learningovou podporou v systému Moodle (seznam níže).

 • Cena: 1000,- resp. 2000,- Kč / 1 kurz podle jeho délky (kurzy je možné hradit i z tzv. Šablon)
 • Akreditace MŠMT č. j. 13080/2018-2-500
 • Přihlášky je možné zasílat průběžně celý rok, kurz bude otevřen při minim. počtu 10 přihlášek
 • Absolventi všech kurzů získávají osvědčení
 • Kurzy probíhají většinou v sobotu od 9:00 v počítačových učebnách budovy PF JU, Jeronýmova 10, Č. Budějovice (cca 5 minut od hlavního nádraží u Prioru)
 • Pokud budou zájemci z jedné školy (či škol v určitém městě či obci), lektor přijede za účastníky!
 • Nabízené kurzy jsou v souladu s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu a novým RVP pro vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie (schválen MŠMT v srpnu 2018).

  Pokud se chcete do jednotlivých krátkodobých kurzů přihlásit, kontaktujte Centrum DVPP PF JU. V přihlášce uveďte titul, jméno, příjmení, datum a místo narození (pro účely vystavení certifikátu), adresu zaměstnavatele (školy) a platný e-mail. O přesném termínu a místě konání kurzu budete včas informováni e-mailem v závislosti na počtu závazných přihlášek.

 

1 a) Odborné kurzy pro učitele ICT na MŠ, ZŠ a SŠ (v souvislosti s novým RVP pro výuku ICT):

 1. Digitální technologie v mateřské škole (8 hodin)
 2. Informatika bez počítače a robotika na 1. stupni ZŠ (8 hodin)
 3. Jak učit programování na 1. stupni ZŠ (8 hodin)
 4. Základy programování na 1. stupni ZŠ (8 hodin)
 5. Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ (8 hodin, především pro učitele ICT)
 6. Jak učit programování na 2. stupni ZŠ (8 hodin, především pro učitele ICT)
 7. Programování v jazyce Scratch na 2. stupni ZŠ (8 hodin, především pro učitele ICT)
 8. Programování v jazyce Python (16 hodin, především pro učitele ICT na SŠ)
 9. Tvorba webových stránek pro začátečníky (redakční systémy, základy HTML – 8 hodin)
 10. Tvorba webových stránek pro pokročilé (HTML5, CSS3, responzivita – 8 hodin)
 11. Úvod do programování v JavaScriptu (16 hodin, především pro učitele ICT)
 12. Tvorba webových aplikací v PHP (16 hodin, především pro učitele ICT)

 

1 b) Uživatelské ICT kurzy pro učitele v rámci informační gramotnosti (v souvislosti s DigCompEdu):

 1. Práce s interaktivní tabulí resp. interaktivním displejem (8 hodin)
 2. Tvorba webových stránek pro začátečníky (redakční systémy, základy HTML – 8 hodin)
 3. Tvorba digitální fotografie (8 hodin)
 4. Zpracování digitální fotografie (8 hodin)
 5. Zpracování digitálního videa (8 hodin)
 6. Bezpečnost na internetu (8 hodin)
 7. Metodologie tvorby e-learningových kurzů, systém Moodle (8 hodin)
 8. Efektivní práce s textem v textovém editoru (8 hodin)
 9. Tabulkový kalkulátor efektivně (8 hodin)
 10. Počítačová prezentace (8 hodin)
 11. Podpora výuky prostřednictvím Google Classroom (8 hodin)
 12. Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů (8 hodin)
 13. Týmová spolupráce v elektronických dokumentech (8 hodin)
 14. Digitální genealogie aneb Jak na rodokmen s internetem (8 hodin)
 15. 3D modelování a 3D tisk (8 hodin)
 16. Tvorba a editace notového záznamu na PC (8 hodin)
 17. Příprava na veřejné vystoupení – rétorika (8 hodin)
 18. ICT gramotnost I – zpracování el. textu, výpočty v tabulkovém procesoru a tvorba prezentací (24 hodin)
 19. ICT gramotnost II – tvorba webové stránky, grafika a digitální fotografie, základy algoritmizace a programování (24 hodin)

 

2. Studium učitelství informatiky na ZŠ jako další aprobace

Akreditované studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6 odst. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o studium určené učitelům 2. stupně základní školy (magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle §22 odst. 1 písm. A) zákona č. 563/2005 Sb.), které vede k získání kvalifikace učit další předmět – informatiku na 2. stupni ZŠ.

Kombinované čtyřsemestrové studium s e-learningovou podporou. Student absolvuje standardní předměty vysokoškolské přípravy učitelů. Průběžné hodnocení: na konci každého předmětu vykoná student dílčí zkoušky z jednotlivých předmětů. Tyto zkoušky budou probíhat buď ústní formou, formou testu nebo vypracováním seminární práce a splněním dalších dílčích praktických úloh v e-learningovém prostředí. Ukončení studia: celé studium je po úspěšném složení poslední zkoušky zakončeno závěrečnou ústní zkouškou před komisí. Po složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení.

 

3. Rozšiřující studium učitelství informatiky na SŠ

Akreditované studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6 odst. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Studium zahrnuje scientní základ učiva vzdělávací oblasti ICT a informatika na střední škole, oborově didaktickou a pedagogicko-psychologickou složku. Vede k získání kvalifikace učitele informatiky pro střední školy ve smyslu § 9 odst. 1d) zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících. Studium je určeno pro absolventy učitelství informatiky na ZŠ.

Kombinované třísemestrové studium s e-learningovou podporou. Student absolvuje standardní předměty vysokoškolské přípravy učitelů. Průběžné hodnocení: na konci každého předmětu vykoná student dílčí zkoušky z jednotlivých předmětů. Tyto zkoušky budou probíhat buď ústní formou, formou testu nebo vypracováním seminární práce a splněním dalších dílčích praktických úloh v e-learningovém prostředí. Ukončení studia: celé studium je po úspěšném složení poslední zkoušky zakončeno závěrečnou ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné práce. Po složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení.

 

4. Studium ICT koordinátor

Kombinované třísemestrové studium s blokovou prezenční výukou a e-learningovou podporou.

 

5. Další vzdělávání učitelů informatiky (DVUI)

 

6. Rigorózní řízení (PhDr.)