Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Témata diplomových prací

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D.

Zvládání kázeňských problémových situací při výuce informatiky

Cílem práce je pomocí rozhovorů s učiteli zjistit jaké učitelé používají strategie zvládání kázeňských problémových situací při výuce informatiky. Před samotnými rozhovory v teoretické části nejdříve student popíše obecné projevy nekázně ve třídě. Následně se v rozhovorech s učiteli bude snažit identifikovat učitelovy strategie zvládání takovýchto situací v kontextu výuky informatiky. Na základě identifikovaných strategiích zvládání kázeňských problémových situací student popíše kontext situací, ve kterém jsou tyto strategie učiteli využívány.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Před přihlášením se zájemce o téma s problematikou předem seznámí z odborných článků na internetu, cíle a obsah diplomové práce budou projednány osobně v konzultačních hodinách.

  • Možnosti a formy on-line vyučování na 1. stupni ZŠ (téma si může zvolit i více studentů pro různé předměty či ročníky).
  • Možnosti a formy on-line vyučování na 2. stupni ZŠ (téma si může zvolit i více studentů pro různé předměty či ročníky).
  • Možnosti a formy on-line testování na 1. stupni ZŠ (téma si může zvolit i více studentů pro různé předměty či ročníky)
  • Možnosti a formy on-line testování na 2. stupni ZŠ (téma si může zvolit i více studentů pro různé předměty či ročníky).
  • Interaktivní výukové aplikace na 1. stupni ZŠ s využitím technologie Smart Lab a Smart Response 2 (téma si může zvolit i více studentů pro různé předměty či ročníky).
  • Interaktivní aplikace ve výuce zvoleného předmětu na 2. stupni ZŠ s využitím technologie Smart Lab a Smart Response 2 (téma si může zvolit i více studentů pro různé předměty či ročníky).
  • Mobilní zařízení ve výuce na 1. stupni ZŠ (téma si může zvolit i více studentů pro různé předměty či ročníky).
  • Mobilní zařízení ve výuce zvoleného předmětu na 2. stupni ZŠ (téma si může zvolit i více studentů pro různé předměty či ročníky).
 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.

Vliv rozvržení webové stránky na schopnost uživatele se v ní orientovat

Cílem práce je pomocí technologie eyetrackingu optimalizovat webové stránky soutěže Bobřík informatiky tak, aby byla pro uživatele co nejpřehlednější. Student předloží webovou stránku vybraným uživatelů z řad žáků a učitelů, nechá je vypracovat zadané úkoly (např. přejít do soutěžního testu, zobrazit si výsledky soutěže apod.) a na základě dat zjištěných pomocí technologie eyetrackingu webovou stránku optimalizuje tak, aby byla pro uživatele přehlednější.

Způsoby orientace žáků v soutěžním testu Bobříka informatiky

Cílem práce je pomocí technologie eyetrackingu zjistit, jakým způsobem žáci základních škol a středních škol postupují při řešení soutěžních úloh v soutěži Bobřík informatiky. Student vybere několik soutěžních otázek, které předloží několika žákům daného věku, a za použití technologie eyetrackingu zanalyzuje jejich řešení. Student například objasní, zda žáci nejprve pečlivě pročtou zadání nebo zda jej pročtou zběžně a na základě nabízených odpovědí jej pročítají znovu. Dále student objasní, jakým způsobem žáci pracují s vybranými  interaktivními úlohami.

Interaktivní tabule a reálné proměny výuky

Cílem práce je pomocí rozhovorů s učiteli základních (nebo středních) škol zjistit, jaký vliv mělo zavedení interaktivních tabulí na výuku. Student v práci zmapuje, v jakém rozsahu jsou v současné době využívány interaktivní tabule ve výuce různých předmětů a jakým způsobem jsou využívány (zda pro podporu žákovy aktivity ve výuce nebo jako dataprojektor). Student  zjistí, jaké důvody vedly učitele k využívání interaktivních tabulí právě takovým způsobem. Student vyzkoumá, jaké jsou přínosy a negativa takového využití interaktivních tabulí oproti klasické výuce bez použití digitálních technologií.

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Rozšíření Scratch pro Micro:bit

Programovatelná deska Micro:bit je blokově programovatelná v Makecode, ovšem Scratch poskytuje rozšíření pro jeho ovládání. Může být proto výhodné, pokud žák Scratch ovládá, aby jej použil k programování Micro:bitu. Student vyzkouší a otestuje rozšíření Scratch pro Micro:bit. Zjistí, nakolik je toto rozšíření kompatibilní s deskou, které příkazy jazyka fungují a nefungují nebo pracují s odchylkami a také jak pohodlné a uživatelsky přítulné je jeho ovládání v porovnání s Makecode včetně uploadu na desku. Student projde učebnici Micro:bitu v Makecode a u jejích úloh zkontroluje, zda a do jaké míry jsou realizovatelné ve Scratch, případně po jakých úpravách. Student vytvoří k originálním obrázkům programového kódu v této učebnici (metodice) alternativní obrázky v kódu Scratch.

Informatické úlohy pro dívky

Podpořit zájem dívek o informatiku má za cíl tato práce. V ní student vytvoří a ověří sadu úloh z informatiky pro základní školu, navržených tak, aby podněcovaly zájem dívek. Je známo, že dívky mají jiné zájmy a zaměření v informatice než chlapci. Spíše než soutěživost je oslovuje pomoc jiným nebo dělat věci pro jiné lidi, témata ochrany životního prostředí apod. Genderová setrvačnost společnosti jim předkládá úlohy o domácnosti, vaření, péči o děti, ale je otázkou, jestli tato témata dnešní dívky motivují. Student zjistí ze zdrojů a vlastním průzkumem, které druhy úloh jsou pro dívky přijatelnější nebo které na ně cílí. Vytvoří sadu úloh a ty ověří ve výuce na škole.

Použití fyzikálního měřicího senzoru při programování ve Scratch

Čidlo Vernier Go Direct Force & Acceleration měří sílu, akceleraci a náklon. Je propojitelné s prostředím Scratch, čímž umožňuje vytvářet programovací projekty se vstupy z tohoto senzoru. Student vytvoří sadu programovacích úloh, v nichž bude senzor Force & Acceleration použit jako vstup dat. Může jít o úlohy, které pomáhají učit programování, třeba i o jednoduché hry za použití tohoto senzoru, nebo o úlohy pro výuku fyziky. student úlohy sestaví do promyšleného kurikula a vyzkouší se skupinou žáků odpovídajícího věku.

Programování robota Edbot

Edbot (http://ed.bot/) je pokročilejší školní robot/android pro výuku programování a lze jej programovat ve Scratch. Má 14 servomotorů, které mohou simulovat pohyb postavy. Student vyzkouší možnosti programování tohoto robota a vytvoří několik programů, které využijí jeho pohybové možnosti a způsob ovládání jednotlivých motorů. Dále vyzkouší možnosti použití tohoto robota ve výuce ve třídě, kdy stačí jeden robot pro celou třídu a postupně vykonává programy jednotlivých skupin žáků.

Micro:bit Boson – tvorba úloh se svítivou LED páskou

Boson (https://www.dfrobot.com/product-1638.html) je sada senzorů (dotyk, pohyb, otočení, zvuk) a výstupů snadno připojitelných k Micro:bitu. Student se seznámí s oběma platformami a zaměří se LED pásku. Vytvoří sadu úloh pro žáky, kteří již zvládají základní programování v Micro:bitu, aby se postupně naučili programovat LED pásku. Úlohy budou seřazeny od nejjednodušších (objevovacích) po úlohy, které simulují reálné efekty na LED pásce (, blikání a barevné variace, ovládání senzory). Podle možností sadu úloh vyzkouší se skupinou žáků, příp. předvede studentům učitelství informatiky.

Jak děti algoritmizují se šaškem Tomášem

Vhodné pro studenty učitelství pro 1. st. ZŠ nebo MŠ Výlety šaša Tomáša je výukový software pro mateřské školy a ZŠ, který rozvíjí algoritmizaci u předškoláků a v prvních ročnících ZŠ. (https://imysleni.cz/ucebnice/algoritmizace). Je spustitelný online. Student vyzkouší možnosti jeho použití s různými typy hardware (např. interaktivní tabule, tablet, notebook) a sestaví vzdělávací plán včetně výzev (úloh), které budou děti při práci s tímto prostředím dostávat. Hlavní náplní bude realizovat výuku v mateřské škole v řízené i neřízené výuce s tímto software s cílem sledovat, jak děti se softwarem pracují, jejich pokrok, motivaci. Popíše, v jakém věku dítě zvládá jak obtížné úlohy. Součástí práce bude získání zpětné vazby od dětí i učitele MŠ formou rozhovoru. Součástí práce bude realizace ukázkové výuky pro studenty učitelství MŠ.

Algoritmické úlohy pro Bee-bota

Vhodné pro studenty učitelství pro 1. st. ZŠ nebo MŠ Bee-bot je robotická hračka pro děti z mateřské školy nebo prvních let povinné školní docházky. Programuje se bez počítače a pohybuje se po šachovnicové podložce. Student vytvoří sadu postupně obtížnějších úloh pro žáka daného věku, které budou kromě algoritmizace rozvíjet další žákovy schopnosti podle tématu, který student vybere (text, počítání, orientace v prostoru, vlastivědné nebo přírodovědné téma). Úlohy by měly propojit oblast algoritmizace s jinou oblastí vzdělávání, aby úlohy obě oblasti integrovaly. Student ideově i technicky připraví podložku pod bee-bota a sadu úloh vyzkouší ve výuce nebo při práci s dětmi.

Jak učitelé učí programování

Vhodné pro studenty učitelství pro 1. i 2. st. ZŠ Na naší fakultě byly vytvořeny učebnice programování ve Scratch pro 1. i pro 2. stupeň ZŠ. Je žádoucí zjistit, jak učielé tuto pomůcku ve výuce využívají a kde vidí její chyby. Student by jednak formou návštěv na takové výuce v roli asistenta učitele, přičemž by sledoval styl jejich výuky programování a pokroky či chyby žáků, jednak rozhovory s učiteli, kteří takovou výuku realizovali, zjišťoval jejich postoje, zkušenosti, názory na takovou výuku. Výsledná sonda popíše výuku programování ve fázi, kdy se jako zcela nové téma na školy zavádí, a která může pomoci zkvalitnit vzdělávací materiály nebo kurzy pro učitele.

Sada úloh pro Micro:bit se sadou Boson

Boson (https://www.dfrobot.com/product-1638.html) je sada senzorů, motorů a LED diod s konzolí pro vložení Micro:bitu. Ten pak může reagovat na okolní podněty Student vytvoří sadu úloh, které simulují činnost inteligentních systémů, automatických zařízení běžného života ( např. závora na parkovišti, roztočení větráku na tlesknutí). Student nebude vytvářet reálné modely, pouze návrhy zapojení prvků sady Boson k Micro:bitu a programy k jejich ovládání. Tyto úlohy otestuje se skupinou dětí, příp. předvede studentům učitelství.