ROBOTI SLAVÍ VELKÉ VÝROČÍ. Před 100 lety vyšel román Karla Čapka R.U.R., v němž se poprvé slovo robot objevilo.

Přijímací řízení – navaz. Mgr. obory

Přijímací zkouška

Uchazečům, kteří JSOU ABSOLVENTY oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na PF JU, je přijímací zkouška z informatiky prominuta. Uchazeči, kteří NEJSOU ABSOLVENTY tohoto oboru, konají do navazujícího studia ústní přijímací zkoušku z informatiky.

 

Uchazeč SLOŽIL přijímací zkoušku z informatiky tehdy, jestliže získal alespoň 50 z maximálního počtu 100 bodů. Ze všech uchazečů je stanoveno pořadí podle počtu získaných bodů.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Uchazečům, kteří JSOU ABSOLVENTY oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na PF JU, je přijímací zkouška z informatiky prominuta. Jejich bodové ohodnocení je stanoveno na základě výsledku SZZ z informatiky (výborně = 100 b, velmi dobře = 80 b, dobře = 60 b, dosud nesložil = 0 b.)

 

Uchazeči, kteří NEJSOU ABSOLVENTY oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na PF JU, konají do navazujícího studia ústní přijímací zkoušku z informatiky.

Tato zkouška je na úrovni bakalářské státní závěrečné zkoušky oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na PF JU. Při zkoušce uchazeč odpovídá na jednu teoretickou otázku a jednu praktickou úlohu. Na teoretickou otázku odpovídá ústně, praktickou úlohu vyřeší při přípravě „na potítku“ a před komisí předvede a obhájí její řešení. Každá část zkoušky je ohodnocena max. 50 body.

 

Okruhy k přijímací zkoušce

Teoretické otázky

 1. Operační systém
  Operační systém – definice, funkce a vlastnosti. Multitasking, multiuser. Přehled OS a jejich charakteristika.
 2. Procesy
  Blokové schéma stavů procesu. Multitasking. Preemptivní a nepreemptivní plánování. Výpis a ukončení procesu ve Windows a Linuxu.
 3. Architektura počítačů
  Binární soustava: důvod, reprezentace čísel a znaků. Architektury von Neumann vs. Harvard, vysvětlit funkci hlavních komponent počítače (paměť, procesor, HDD, …).
 4. Procesor a operační paměť
  Procesor, jeho blokové schéma, druhy – CISC, RISC. Instrukční cyklus, pipeline, instrukce strojového kódu (ADD, MOVE, NOP). Operační a cache paměť, základní požadavky a funkce.
 5. Paměťová média
  Pevné disky: princip záznamu a organizace dat na fyzické úrovni (magnetický, magnetooptický, SSD), rozhraní (IDE, PATA, SATA, SCSI). Souborový systém, základní organizace adresářů, souborů oprávnění v OS. Externí paměťová média: princip záznamu a organizace dat na fyzické úrovni, parametry, použití. (CD, DVD, flash disk, paměťové karty).
 6. Algoritmy – základní pojmy
  Definice algoritmu, základní vlastnosti algoritmů. Správnost algoritmů, obecnost, efektivita. Časová a paměťová složitost algoritmů.
 7. Datové struktury
  Základní struktury – zásobník, fronta, prioritní fronta, lineární spojové seznamy. Stromy, binární vyhledávací stromy. Princip, implementace, použití.
 8. Řadicí algoritmy
  Třídicí, řadicí, vyhledávací algoritmy. Selection Sort, Insert Sort, Bubble Sort, Heap Sort, Quick Sort. Půlení intervalu. Princip, výhody a nevýhody, typické použití.
 9. Modely dat
  Entitně-relační a relační model dat. Porovnání modelů z hlediska úrovně modelování. Mapování ER modelu na relační model.
 10. Normální formy relací, funkční závislosti a multizávislosti.
  Normalizace databází. První, druhá, třetí a Boyce-Coddova normální forma. Metody rozkladu a syntézy do třetí normální formy.

Praktické problémové úlohy

 1. Kombinatorické principy
  Princip bijekce, princip součtu, součinu, logický strom, princip inkluze-exkluze, princip faktorizace.
 2. Relace
  Pojem a definice relace, vlastnosti relací (reflexivnost, symetričnost, antisymetričnost, tranzitivnost atd.). Znázornění relací grafem. Skládání relací.
 3. Grafy
  Základní pojmy, grafové operace. Stromy.
 4. Validita kódu, optimalizace webu pro vyhledávače
  Validita kódu, optimalizační techniky (SEO), specifika jazyka XHTML v porovnání s HTML, specifika HTML5, on-page faktory, off-page faktory, Page Rank, zpětné odkazy, nástroje pro testování validity a SEO.
 5. Funkce v tabulkovém procesoru
  Číselné a statistické funkce. Podmínky, složené podmínky. Formát buňky. Použití v aplikačních úlohách.
 6. Operace s daty v tabulkovém procesoru
  Adresa buňky, kopírování vzorců a funkcí. Vyhledávací, textové, datumové funkce. Použití v aplikačních úlohách.
 7. Objektové programování
  Základní principy objektově orientovaného programování. Zapouzdřenost, dědičnost, víceznačnost. Návrh třídy. Instanční a statické členy třídy.
 8. Programové struktury
  Základní programové konstrukty. Větvení, iterace. Operace s proměnnými primitivních typů, řetězcovými proměnnými a poli. Ladění, refaktorizace.
 9. Digitalizace akustického signálu
  Převod časového průběhu analogového signálu metodou PCM do binární podoby, výpočet paměťové náročnosti nekomprimovaného audia, aplikace metod bezeztrátové komprese na digitalizovaný signál (Huffmann, RLE).
 10. Rastrová reprezentace obrazu
  Převod obrázku v rastru do binární podoby, výpočet velikosti nekomprimovaného obrazu v různých barevných hloubkách. Kódování barev RGB, CMYK, HSL, reprezentace barev v hexadecimální soustavě. Úprava obrazu: histogram, křivky, jas, kontrast, odstín, saturace.

 

Seznam ani znění praktických úloh není studentům předem znám. Praktická problémová úloha je komisí studentovi přidělena, tak aby tematicky odpovídala okruhu, který si student vylosuje.

Přehled ukázkových praktických úloh je ke stažení dole. Vystavené úlohy jsou vybrány ze státnicových praktických úloh oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání.

Dokumenty

Soubor Popis Datum přidání Velikost
pdf vzorové praktické úlohy - obor ITu 11. 03. 2019 12:30 612 KB